งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธศาสนา เถรวาท รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1 ประมวลการสอน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2556 1. คณะ มนุษยศาสตร์ภาควิชา ปรัชญาและศาสนา 2. รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธศาสนา เถรวาท รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1 ประมวลการสอน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2556 1. คณะ มนุษยศาสตร์ภาควิชา ปรัชญาและศาสนา 2. รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พุทธศาสนา เถรวาท รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1

3 ประมวลการสอน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2556 1. คณะ มนุษยศาสตร์ภาควิชา ปรัชญาและศาสนา 2. รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1 ชื่อวิชา ( ภาษาไทย ) พุทธศาสนาเถรวาท จำนวนหน่วยกิต 3 (3-3)( ภาษาอังกฤษ ) Theravada Buddhism วิชาพื้นฐาน - หมวดวิชา เฉพาะ บังคับ, เลือกเสรี วัน ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ 4 ห้อง 511

4 อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน กรุงเทพฯ 3. ผู้สอน

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ?..

14

15

16 สัปดา ห์ที่ เนื้อหากิจกรรมการเรียน การสอน ผู้สอน1 แนะนำประมวลการ สอน, กำเนิด พระพุทธศาสนาพุทธ ประวัติ ฟังบรรยาย, ซักถามและการ อภิปราย อ. ชัชวาลย์ 2 กำเนิดพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ฟังบรรยาย, ซักถามและการ อภิปราย อ. ชัชวาลย์ 3 วิธีการของพระพทธ เจ้า, การแผ่ขยาย พระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย, ซักถามและการ อภิปราย อ. ชัชวาลย์ 4 ความแตกต่างระหว่าง เถรวาทกับมหายาน ฟังบรรยาย, ซักถามและการ อภิปราย อ. ชัชวาลย์ 14. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอน

17 5 ลักษณะสำคัญ ของ พระพุทธศาสนา เถรวาท ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์ 6 อริยสัจจ์ 4 ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์ 7 ขันธ์ 5, ไตรสิข ขา, อ ริยมรรค ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์ 8 ไตรลักษณ์, กรรม ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์

18 9ปฎิจจสมุปบาท ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์ 10นำเสนอรายงาน ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์ 11 นิพพานและอริย บุคค ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์ 12 นิพพานและ อริยบุคคล ฟังบรรยาย, ซักถามและ การอภิปราย อ. ชัชวาลย์

19 13 ความสัมพันธ์ของ พระพุทธศาสนา เถรวาทกับชีวิต วิทยาศาสตร์และ สังคม ฟังบรรยาย, ซักถามและการ อภิปราย อ. ชัชวาลย์ 14สรุป ฟังบรรยาย, ซักถาม อ. ชัชวาลย์ 15สรุป ฟังบรรยาย, ซักถาม อ. ชัชวาลย์

20 หมายเหตุ : โปรดเชื่อฟังและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ฝ่าฝืน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน 2. อาจารย์จะปิดล็อกประตูและเริ่มสอน ในเวลา 13.15 น. จะมีการเช็คชื่อผู้เข้าเรียนทุก ครั้งนิสิตจะมีเฉพาะเข้าเรียนและขาดเรียน เท่านั้น ไม่มีสายเนื่องจากไม่สามารถเข้า ห้องเรียนได้ 3. เก็บเครื่องมือสื่อสาร ใครฝ่าฝืนตัด คะแนนความประพฤติครั้งละ 2 คะแนน

21 4. รายละเอียดเรื่องต่าง ๆ มีดังนี้ 4.1 เข้าเรียนครบทุกครั้งให้ 6 คะแนน ขาดเรียนตัดครั้งละ 2 คะแนน ขาดเรียนเกิน 3 ครั้งไม่มีสิทธิ์สอบ นิสิตสามารถใช้ใบลากิจและ ลาป่วยได้ แต่จะถูกหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมีสิทธิ์สอบ 4.2 ปฏิบัติธรรม 6 ครั้งที่อาคารพุทธ เกษตรโดย 4 ครั้งแรกให้ครั้งละ 2 คะแนน ในครั้งที่ 5 และ 6 จะให้ครั้งละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 5. งานมอบหมายที่เป็นงานเดี่ยว ดังนี้ 5.1 งานเดี่ยวตามที่มอบหมาย

22 ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มีปรัชญา การจัดการศึกษาที่เสริมสร้าง บุคคลให้เป็นคนที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเจริญ ทางสติปัญญา คุณค่าของจิตใจ การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

23 ปณิธานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มีปณิธานใน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพที่ทันสมัย มีความใฝ่รู้ มี ความคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มี จริยธรรม คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่สังคมและดำเนินชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข

24 ขึ้นชื่อว่าวิชาควรศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าอย่าพึงใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนจะใช้วิชาใดจงใส่ใจในเหตุผลทำใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชา

25 ขอให้ทุกคนจงโชคดี ตามสติ กำลังของแต่ละคน

26


ดาวน์โหลด ppt พุทธศาสนา เถรวาท รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1 ประมวลการสอน ภาคปลาย ปี การศึกษา 2556 1. คณะ มนุษยศาสตร์ภาควิชา ปรัชญาและศาสนา 2. รหัสวิชา 01388221 หมู่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google