งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาทั่วไป 1 ความหมาย จริยศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ สิ่ง ที่ควรทำสามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ พึงประสงค์ เกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาทั่วไป 1 ความหมาย จริยศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ สิ่ง ที่ควรทำสามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ พึงประสงค์ เกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปรัชญาทั่วไป 1 ความหมาย จริยศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ สิ่ง ที่ควรทำสามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ พึงประสงค์ เกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำ ใด ควรทำ ( ดี ) ไม่ควรทำ ( ชั่ว ) ความ ดีคืออะไร จริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา

3 ปรัชญาทั่วไป 2 ดี - ชั่ว มีอยู่จริงหรือไม่ ดี - ชั่ว มีอยู่จริง เพราะ - จิตใจ - กรรม คือการกระทำ - ผลของกรรม - การเกิด - ตาย

4 ปรัชญาทั่วไป 3 จริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา อุดมคติของชีวิตคืออะไร - ประโยชน์ ๓ ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถ ประโยชน์ ๒. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๓. ปรมัตถประโยชน์ อุดมคติสูงสุด คือประมัตถประโยชน์ ได้แก่ พระนิพพาน

5 ปรัชญาทั่วไป 4 ความดี คืออะไร ความดี คือ การกระทำที่ประกอบด้วย กุศลมูล คือ ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่ หลง ความชั่วคือการทำที่ตรงกันข้าม

6 ปรัชญาทั่วไป 5 เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  ๑. การกระทำที่ไม่มีโลภ โกรธ หลง เป็นตัวชี้นำ  ๒. เป็นการกระทำที่บัณฑิตสรรเสริญ  ๓. เป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนตน และผู้อื่น  ๔. เป็นการกระทำที่ทำแล้วมี ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตให้ดีงาม

7 ปรัชญาทั่วไป 6 เกณฑ์ตัดสินดีชั่วทางสังคม อัตตาธิปไตย ยึดถือตนเป็นสำคัญ คณาธิปไตย ยึดถือพวกพ้องเป็น สำคัญ ธรรมาธิปไตย ยึดถือความถูกต้อง ชอบธรรมเป็นสำคัญ

8 ปรัชญาทั่วไป 7 วิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมาย จริยธรรมระดับต้น คือ ศีล จริยธรรมระดับกลาง กุศลกรรมบถ จริยธรรมระดับสูง อริยมรรคมีองค์ ๘ แบบเข้มข้น

9 ปรัชญาทั่วไป 8 กุศลกรรมบถ ๑. แปลว่า ทางเกิดแห่งกุศลกรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิ กาลได้ ๒. แปลว่า กุศลกรรมที่เป็นเหตุเกิดในสุคติภูมิ และ ความสุขในสุคติภูมินั้น มี ๑๐ ประการ ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตก ล่วง ๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาสิ่งของที่ เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิด ในกาม ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นกายกรรม เพราะเป็นไปทางกายทวาร โดยมาก

10 ปรัชญาทั่วไป 9 ๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูด ส่อเสียด ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคำ หยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อ เจ้อ ทั้ง ๔ นี้ จัดเป็นวจีกรรม เพราะเป็นไปทางวจี ทวารโดยมาก ๘. อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ของเขา ๙. อพยาปาท ไม่พยาบาทปองร้ายเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม ทั้ง ๓ นี้ จัดเป็นมโนกรรม เพราะเป็นไปทาง มโนทวารโดยมาก

11 ปรัชญาทั่วไป 10 อริยมรรค มีองค์ ๘ http://www.thammatipo.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=424869


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาทั่วไป 1 ความหมาย จริยศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ สิ่ง ที่ควรทำสามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ พึงประสงค์ เกณฑ์ตัดสินว่าการกระทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google