งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น. Material Needs Social Needs Moral Needs ลำดับชั้นของความ จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น. Material Needs Social Needs Moral Needs ลำดับชั้นของความ จำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น

2 Material Needs Social Needs Moral Needs ลำดับชั้นของความ จำเป็น

3

4 วิชาเศรษฐศาสตร์พร่ำสอนถึง ประสิทธิภาพในการผลิต ครั้นถึงการ บริโภค ไม่มีผู้ใดกล่าวถึง ประสิทธิภาพของการบริโภคเลย

5 การ บริโภ ค คุณค่า เทียม คุณค่า แท้

6 เศรษฐศาสตร์ที่มีจิตวิญญาณของ มนุษย์มากขึ้น ประสิทธิภาพใน การผลิต ประสิทธิภาพใน การบริโภค

7 ขณะที่ศาสตร์ต่าง ๆ เฟื่องฟู แต่ มนุษย์กลับไม่ประสบความสำเร็จใน การสร้างระบบการอยู่ร่วมกันด้วย สันติ

8

9 ช่องว่างระหว่างคนจนกับ คนรวย ความไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียม จนเพราะขาดอำนาจ ในการซื้อ

10

11

12

13 High mass consumption

14 วิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ

15 พุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิต เน้นการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข ( ศีล ) และการพัฒนาจิตใจ ให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น ( สมาธิและปัญญา ) เพื่อ การพ้นทุกข์และการอยู่โดยไม่เบียดเบียน

16 ยุทธศาสตร์แก้ทุกข์กับยุทธศาสตร์ สร้างสุข ยุทธศาสตร์แก้ความยากจน กับ ยุทธศาสตร์สร้าง ความร่ำรวย ขัด สน ขาดที่ พึ่ง ขาด แคลน

17 ความรวยและความจนก็เหมือนกับความสุขและ ความทุกข์ ถึงจะเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน คือ ถ้าสุขมากก็ทุกข์น้อย ถ้าทุกข์มากก็สุขน้อย ก็จริง แต่ยุทธศาสตร์สร้างสุขกับยุทธศาสตร์แก้ทุกข์ มี ความหมายต่างกันเยอะ พระพุทธศาสนาเลือกข้างแก้ทุกข์ แต่ฝรั่งเลือกข้างสร้างสุข หรือการพัฒนาแบบสร้าง ความร่ำรวย ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ยุทธศาสตร์แก้ความยากจน ก็เหมือนมรรควิธีทางพุทธที่ เลือกทางแก้ทุกข์ นั้นแล ถ้าทุกข์หมดก็สุข แต่พอสร้าง สุข มันเกิดการแย่งชิงกันขนานใหญ่

18 ปัญญาคือวิถีการผลิต หลักของพุทธ เมื่อสิ่งรอบข้างอนิจจัง

19

20 เครื่องมือวิเคราะห์ จิตภายใน ยิ่งมนุษย์สามารถพัฒนา จิตของตนเองได้สูงมากขึ้น เท่าไร ความต้องการในการ เบียดเบียนผู้อื่น สภาวะ แวดล้อมและการเบียดเบียน ตนเองก็ลดน้อยลงเท่านั้น มี ความสงบร่มเย็นมากขึ้น เท่านั้น สามารถดำรงตน อย่างมีความสุขใน ความหมายแบบพุทธ

21 เศรษฐกิจ การค้า เศรษฐกิจ พอเพียง ( ต้องมีการ แลกเปลี่ยน ) เศรษฐกิจแบบค้าขาย ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า “Trade Economy” ไม่ใช่ “ แบบพอเพียง ” ซึ่ง ฝรั่งเรียก “Self Sufficient Economy” คือ เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยู่ได้ ไม่ ต้องเดือดร้อน หลักคิดและหลัก ปฏิบัติ สร้างสมดุลแห่ง ชีวิต ( วัตถุ - สังคม - สิ่งแวดล้อม - วัฒนธรรม )

22

23

24 เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อ การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ตาม อัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 พึ่งตนเอง ประหยัด มัธยัสถ์


ดาวน์โหลด ppt การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น. Material Needs Social Needs Moral Needs ลำดับชั้นของความ จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google