งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักที่ 3 เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า แนวทางอันประเสริฐ 8 ประการ คือ 1. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นชอบในอริยสัจ 4 2. สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักที่ 3 เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า แนวทางอันประเสริฐ 8 ประการ คือ 1. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นชอบในอริยสัจ 4 2. สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลักที่ 3 เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า แนวทางอันประเสริฐ 8 ประการ คือ 1. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นชอบในอริยสัจ 4 2. สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ มี 3 ประการ คือ 2.1) คิดออกจากกาม 2.2) คิดไม่พยาบาท 2.3) คิดไม่เบียดเบียน 2 ข้อนี้จัดเข้าในปัญญา

4 3. สัมมาวาจา คำพูดชอบ เว้นจากการ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูด เพ้อเจ้อ 4. สัมมากัมมันตะ การกระทำทางกาย ชอบ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ ไม่คดโกง เบียดเบียนผู้อื่น 3 ข้อนี้จัดเข้าในศีล

5 6. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ มี 4 ประการ คือ 1. ระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นใน จิต 2. เพียรละความชั่ว ที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรให้เกิดความดี 4. เพียรระวังความดีไม่ให้สูญและ ให้ความดีเจริญ มากขึ้น 7. สัมมาสติ ความระลึกชอบ ใน กาย เวทนา จิต ธรรม 8. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ คือ ได้ฌาน 4 3 ข้อนี้จัดเข้าในสมาธิ


ดาวน์โหลด ppt หลักที่ 3 เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า แนวทางอันประเสริฐ 8 ประการ คือ 1. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นชอบในอริยสัจ 4 2. สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google