งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ข้อนี้จัดเข้าในปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ข้อนี้จัดเข้าในปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 ข้อนี้จัดเข้าในปัญญา
หลักที่ 3 เรียกว่า อริยมรรคมีองค์ 8 แปลว่า แนวทางอันประเสริฐ 8 ประการ คือ 1.  สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ คือ เห็นชอบในอริยสัจ 4 2.  สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ มี 3 ประการ คือ 2.1) คิดออกจากกาม 2.2) คิดไม่พยาบาท 2.3) คิดไม่เบียดเบียน 2 ข้อนี้จัดเข้าในปัญญา

3 3. สัมมาวาจา คำพูดชอบ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด
3.  สัมมาวาจา คำพูดชอบ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด คำหยาบพูดเพ้อเจ้อ 4.  สัมมากัมมันตะ การกระทำทางกายชอบ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ ไม่คดโกงเบียดเบียนผู้อื่น 3 ข้อนี้จัดเข้าในศีล

4 3 ข้อนี้จัดเข้าในสมาธิ
6.  สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ มี 4 ประการ คือ 1. ระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในจิต 2. เพียรละความชั่ว ที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรให้เกิดความดี 4. เพียรระวังความดีไม่ให้สูญและให้ความดีเจริญ มากขึ้น 7.  สัมมาสติ ความระลึกชอบ ใน กาย เวทนา จิต ธรรม 8.  สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ คือได้ฌาน 4 3 ข้อนี้จัดเข้าในสมาธิ


ดาวน์โหลด ppt 2 ข้อนี้จัดเข้าในปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google