งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา. ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร วิธีการแสวงหาสัจธรรมของ พระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา. ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร วิธีการแสวงหาสัจธรรมของ พระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา

2 ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร วิธีการแสวงหาสัจธรรมของ พระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา การประดิษฐานพระพุทธศาสนา การแผ่ขยายพระพุทธศาสนา

3 พระพุทธเจ้าคือใคร ทรงเป็นบุคคลใน ประวัติศาสตร์

4 วิธีการแสวงหาสัจจธรรมของ พระพุทธเจ้า

5 ทรงบำเพ็ญทุ กรกิริยา

6 ดงค สิริ

7 การตรัสรู้ของ พระพุทธเจ้า

8 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็น กระบวนการของการพัฒนา ปัญญาโดยมีสมาธิเป็นพื้นฐาน และปัญญาดังกล่าวมีลักษณะ เป็นพลังรู้ที่เกิดจากความ บริสุทธิ์หรือความใสสะอาดของ จิต ยถาภู ตะ สมันตจักษุ ( เห็นรอบ ด้าน ) ญาณทัศนะ ( รู้เห็นด้วย จิต )

9 ความจริงมีหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสอง

10 ต้นพระศรีมหา โพธิ์ พุทธคยา

11 พระแท่นว ชิรอาสน์

12 เจดีย์ พุทธคยา

13 อนาคาริก ธรรมปาละ

14 กำเนิด พระพุทธศาสนา

15 สัจ จธรรม สิ่งที่มีอยู่ จริง ศาสนา สนันตนธรรม : คำสอนที่มีมาแต่ เก่าก่อน - พุทธ ภาษิต - สาวก ภาษิต - อิสิภาษิต - เทวดา ภาษิต คำสอนของพระพุทธศาสนามีความ เป็นสากล

16 การประดิษฐาน พระพุทธศาสนา การสร้าง ศาสนทายาท ผู้สืบต่อหรือสืบทอดพระ ศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป ศาสนทายาท จะต้องเป็นผู้รู้หรือ เข้าถึงศาสนธรรม อันเป็นตัวแท้ของ พระศาสนา ธรรมสักขี : เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ความจริง ของพระพุทธองค์ด้วย ธรรมที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจคิดเอาเองได้ ละเอียดอ่อน ผู้ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้ได้

17 ทรงแสงปฐมเทศนา “ ธรรมจัก กัปปวัตนสูตร ” ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน ธัมเมกสถูป

18 ทางสาย กลาง : มัชฌิมาปฏิ ปทา อัตตกิลมถานุโยค : การบรรลุโมกขธรรม ด้วยการทรมานร่างกาย กามสุขัลลิกานุโยค : การบรรลุโมกขธรรม ด้วยเสพเสวยวัตถุ

19 โปรดพระยสะ

20 ภิกษุ ทั้งหลาย “ ท่านทั้งหลาย จง จาริกไปในชนบท เพื่อประโยชน์และ ความสุขแก่ชนเป็น อันมาก ”

21 โปรดชฎิล 3 พี่น้อง ( อุรุเวลกัสส ปะ, นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ )

22

23 พระเจ้าพิมพิสาร ถวายเวฬุวัน

24 การแผ่ขยาย พระพุทธศาสนา อุปติสสมา นพ

25 พระอัครสาวก : พระสารีบุตรกับพระ โมคคัลลานะ

26 ทรงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข์


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา. ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร วิธีการแสวงหาสัจธรรมของ พระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google