งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธเจ้าและกำเนิดพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธเจ้าและกำเนิดพระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธเจ้าและกำเนิดพระพุทธศาสนา

2 ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร
วิธีการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา การประดิษฐานพระพุทธศาสนา การแผ่ขยายพระพุทธศาสนา

3 พระพุทธเจ้าคือใคร ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์

4 วิธีการแสวงหาสัจจธรรมของพระพุทธเจ้า

5 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

6 ดงคสิริ

7 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

8 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นกระบวนการของการพัฒนาปัญญาโดยมีสมาธิเป็นพื้นฐาน และปัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นพลังรู้ที่เกิดจากความบริสุทธิ์หรือความใสสะอาดของจิต ยถาภูตะ สมันตจักษุ (เห็นรอบด้าน) ญาณทัศนะ (รู้เห็นด้วยจิต)

9 ความจริงมีหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสอง

10 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

11 พระแท่นวชิรอาสน์

12 เจดีย์พุทธคยา

13 อนาคาริก ธรรมปาละ

14 กำเนิดพระพุทธศาสนา

15 สนันตนธรรม : คำสอนที่มีมาแต่เก่าก่อน
สิ่งที่มีอยู่จริง สัจจธรรม ศาสนา - พุทธภาษิต - สาวกภาษิต - อิสิภาษิต เทวดาภาษิต สนันตนธรรม : คำสอนที่มีมาแต่เก่าก่อน คำสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็นสากล

16 การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ธรรมที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจคิดเอาเองได้ ละเอียดอ่อน ผู้ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้ได้ การสร้าง ศาสนทายาท ผู้สืบต่อหรือสืบทอดพระศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป ศาสนทายาทจะต้องเป็นผู้รู้หรือเข้าถึงศาสนธรรมอันเป็นตัวแท้ของพระศาสนา ธรรมสักขี : เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ความจริงของพระพุทธองค์ด้วย

17 ทรงแสงปฐมเทศนา “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร”
ธัมเมกสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

18 ทางสายกลาง : มัชฌิมาปฏิปทา
กามสุขัลลิกานุโยค : การบรรลุโมกขธรรมด้วยเสพเสวยวัตถุ ทางสายกลาง : มัชฌิมาปฏิปทา อัตตกิลมถานุโยค : การบรรลุโมกขธรรมด้วยการทรมานร่างกาย

19 โปรดพระยสะ

20 ภิกษุทั้งหลาย “ท่านทั้งหลาย จงจาริกไปในชนบท เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมาก”

21 โปรดชฎิล 3 พี่น้อง (อุรุเวลกัสสปะ, นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ)

22

23 พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวัน

24 การแผ่ขยายพระพุทธศาสนา
อุปติสสมานพ

25 พระอัครสาวก : พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ

26 ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธเจ้าและกำเนิดพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google