งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องไตรสิขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ชื่อ เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภูมิภูเขียว ชั้น ม 3/2 เลขที่ 4 นำเสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องไตรสิขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ชื่อ เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภูมิภูเขียว ชั้น ม 3/2 เลขที่ 4 นำเสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องไตรสิขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ชื่อ เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภูมิภูเขียว ชั้น ม 3/2 เลขที่ 4 นำเสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ

2 สุขภาพจิตหมายถึง สุขภาพจิต หมายถึง ความสมบูรณ์ใน ด้านจิตใจ จิตใจปกติ เข้มแข็งอารมณ์ มั่นคง สามารถปรับตัวกาย และใจ ให้ ดุลยภาพกับ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุข สุขภาพจิต ที่ดี คือ ความสามารถที่ปรับตัวให้เข้า กับสิ่งแวดล้อม โดยไม่จำเป็นจะต้องปล่อยให้ เป็นไปตาม อำนาจของ สิ่งแวดล้อมทุกอย่าง แต่ ไม่เอาแต่ใจตัวเองหรืลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิต ดี ผู้ที่มี สุขภาพจิต ดีจะสามารถเผชิญกับ เหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างดีทั้งในสถานการณ์ปกติ และไม่ ปกติและ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมี ดังต่อไปนี้

3 ก. ความรู้สึกต่อตัวเอง 1. ไม่เกิดอารมณ์ต่าง ๆ รบกวนตนเองมากนัก เช่น โกรธ กลัว กังวล ฯลฯ 2. สามารถควบคุมความผิดหวังได้ 3. เข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง เช่น ยอมรับ ข้อบกพร่องของตนเอง 4. นับถือตนเอง ไม่ยอมให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือ ตนเอง 5. สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยรู้สาเหตุแห่ง ปัญหา ข. ความรู้สึกต่อผู้อื่น 1. ให้ความรักแก่คนอื่น และยอมรับพิจารณาความ สนใจของคนอื่น 2. คบหาสมาคมกับคนอื่น ๆ ได้ 3. ไว้วางใจคนอื่น ๆ ไม่หวาดระแวง 4. ยอมรับนับถือความแตกต่างหลาย ๆ อย่างที่คน อื่นมี 5. ไม่ผลักดันให้ผู้อื่นตามใจตนเอง และไม่ตามใจ ผู้อื่นตามใจชอบ 6. รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ และมี ความรับผิดชอบต่อมนุษย์ทั่วไป

4 ค. ความสามารถในการดำเนินชีวิต 1. สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เป็นอย่างดี 2. มีสิทธิและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 3. รู้จักทำสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด ในกรณี จำเป็นก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 4. รู้จักวางแผนดำเนินชีวิต ไม่หวาดกลัวอนาคต 5. ยอมรับประสบการณ์ และความคิดใหม่ ๆ 6. ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ถ้าทำ อะไรก็ทำอย่างเต็มความสามารถ และพึงพอใจ ต่อการกระทำนั้น 7. วางเป้าหมายที่นำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต ของตนเองได้

5 ตามหลักจิตวิทยาถือว่าผู้มีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะ ดังนี้ รู้จักเผชิญต่อความจริงของชีวิต ไม่ว่าจะชอบ หรือไม่ชอบ เป็นผู้มีอิสระ มีเหตุผลอันถูกต้องของตนเอง สามารถให้ความรักผู้อื่นโดยทั่ว ๆ ไป รู้จักไว้วางใจอย่างมีเหตุผลต่อผู้อื่น และรับฟังข้อ วิจารณ์ที่เกี่ยวกับตนเองได้ มีการแสดงออกทางอารมณ์พอสมควร รู้จักโกรธ เกลียด และรู้จักยับยั้งความโกรธเกลียดด้วยเหตุผล ไม่ปล่อยอารมณ์รุนแรง มีความสามารถที่จะคิดถึงอนาคต โดยรู้จักพิจารณา อย่างรอบคอบ รู้จักผ่อนคลายทางใจ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ รู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับงานได้ พยายาม หาทางก้าวหน้าอยู่เสมอ

6 ไตรสิขาหมายถึง ไตรสิกขา หมายถึง หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนว พุทธ ไตรสิกขา จึงจัดอยู่ใน มรรค ( ธรรมที่ควร เจริญ ) คือ ควรทำให้เกิดมีขึ้น เพื่อใช้เป็น เครื่องมือพัฒนาชีวิต ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ หมายถึง ข้อ ปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ ๑. อธิสีลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง ๒. อธิจิตตสิกขา สิกขา คือจิตอันยิ่ง หมายถึง สมาธิ ๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง

7 ตอนมรรค : กรรมฐาน ๒ กรรมฐานคืออะไร กรรมฐาน คือ วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้มีสมาธิ และปัญญา ดังที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในเรื่อง ไตรสิกขาข้างต้น กรรมฐานจึงจัดอยู่ในมรรค คือ ธรรมที่ควรเจริญ ตอนมรรค : โกศล ๓ โกศลคืออะไร โกศล คือ คุณธรรมสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการพัฒนาชีวิตเช่นเดียวกับปธาน ๔ แต่โกศล เป็นเครื่องมือทางปัญญา เป็นตัวชี้นำให้ ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนของปธาน ๔ ดังกล่าว โกศลจึงจัดอยู่ใน มรรค คือ ธรรมที่ควรเจริญ เช่นเดียวกับไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ และปธาน ๔

8 ตอนมรรค : ปธาน ๔ ปธานคืออะไร ปธาน คือ ความเพียร หมายถึง ความเพียร ชอบ ซึ่งเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า สัมมาวายามะ ปธานจึงจัดอยู่ในมรรค คือ ธรรม ที่ควรเจริญ เช่นเดียวกับไตรสิกขาและกรรมฐาน ๒ ที่ได้เรียนมาแล้ว ปธาน มี ๔ อย่าง

9 คำคม ปกติคนเราจะจดจำด้วย สมอง แต่จะมีคนพิเศษบางคน เท่านั้น ที่เราจะจดจำเขาด้วยหัวใจ และเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในใจ เราแล้ว มันก็ยากและเจ็บปวดที่จะ ลืมเลือน


ดาวน์โหลด ppt เรื่องไตรสิขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ชื่อ เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภูมิภูเขียว ชั้น ม 3/2 เลขที่ 4 นำเสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google