งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนา Lord Buddha (Buddhism). พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนา Lord Buddha (Buddhism). พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนา Lord Buddha (Buddhism)

2 พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา

3 ชมพูทวีปและ ประชาชน มัชฌิมชนบท ปัจจันตชนบท มิลักขะ อริยกะ

4 ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร วิธีการแสวงหาสัจธรรมของ พระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา การประดิษฐานพระพุทธศาสนา การแผ่ขยายพระพุทธศาสนา

5 พระพุทธเจ้าคือใคร ทรงเป็นบุคคลใน ประวัติศาสตร์

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 วิธีการแสวงหาสัจจธรรมของ พระพุทธเจ้า

16

17

18 ทรงบำเพ็ญทุ กรกิริยา

19 ภูเขา ดงคสิริ

20

21

22

23

24

25 การตรัสรู้ของ พระพุทธเจ้า

26 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็น กระบวนการของการพัฒนา ปัญญาโดยมีสมาธิเป็นพื้นฐาน และปัญญาดังกล่าวมีลักษณะ เป็นพลังรู้ที่เกิดจากความ บริสุทธิ์หรือความใสสะอาดของ จิต ยถาภู ตะ สมันตจักษุ ( เห็นรอบ ด้าน ) ญาณทัศนะ ( รู้เห็นด้วย จิต )

27

28 ความจริงมีหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสอง

29 ต้นพระศรีมหา โพธิ์ พุทธคยา

30 พระแท่นว ชิรอาสน์

31 เจดีย์ พุทธคยา

32 อนาคาริก ธรรมปาละ

33 กำเนิด พระพุทธศาสนา

34 สัจ จธรรม สิ่งที่มีอยู่ จริง ศาสนา สนันตนธรรม : คำสอนที่มีมาแต่ เก่าก่อน - พุทธ ภาษิต - สาวก ภาษิต - อิสิภาษิต - เทวดา ภาษิต คำสอนของพระพุทธศาสนามีความ เป็นสากล

35 การประดิษฐาน พระพุทธศาสนา การสร้าง ศาสนทายาท ผู้สืบต่อหรือสืบทอดพระ ศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป ศาสนทายาท จะต้องเป็นผู้รู้หรือ เข้าถึงศาสนธรรม อันเป็นตัวแท้ของ พระศาสนา ธรรมสักขี : เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ความจริง ของพระพุทธองค์ด้วย ธรรมที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจคิดเอาเองได้ ละเอียดอ่อน ผู้ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้ได้

36 ทรงแสงปฐมเทศนา “ ธรรมจัก กัปปวัตนสูตร ” ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน ธัมเมกส ถูป

37 ทางสาย กลาง : มัชฌิมาปฏิ ปทา อัตตกิลมถานุโยค : การบรรลุโมกขธรรม ด้วยการทรมานร่างกาย กามสุขัลลิกานุโยค : การบรรลุโมกขธรรม ด้วยเสพเสวยวัตถุ

38 โปรดพระยสะ

39 ภิกษุ ทั้งหลาย “ ท่านทั้งหลาย จง จาริกไปในชนบท เพื่อประโยชน์และ ความสุขแก่ชนเป็น อันมาก ”

40 โปรดชฎิล 3 พี่น้อง ( อุรุเวลกัสส ปะ, นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ )

41

42 พระเจ้าพิมพิสาร ถวายเวฬุวัน

43 การแผ่ขยาย พระพุทธศาสนา อุปติสสมา นพ

44 พระอัครสาวก : พระสารีบุตรกับพระ โมคคัลลานะ

45 ทรงแสดงโอวาท ปาฏิโมกข์


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนา Lord Buddha (Buddhism). พระพุทธเจ้าและกำเนิด พระพุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google