งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนา (Buddhism) Lord Buddha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนา (Buddhism) Lord Buddha."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนา (Buddhism) Lord Buddha

2 พระพุทธเจ้าและกำเนิดพระพุทธศาสนา

3 ชมพูทวีปและประชาชน มัชฌิมชนบท ปัจจันตชนบท มิลักขะ อริยกะ

4 ประเด็นบรรยายวันนี้ พระพุทธเจ้าคือใคร
วิธีการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กำเนิดพระพุทธศาสนา การประดิษฐานพระพุทธศาสนา การแผ่ขยายพระพุทธศาสนา

5 พระพุทธเจ้าคือใคร ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 วิธีการแสวงหาสัจจธรรมของพระพุทธเจ้า

16

17

18 ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

19 ภูเขาดงคสิริ

20

21

22

23

24

25 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

26 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นกระบวนการของการพัฒนาปัญญาโดยมีสมาธิเป็นพื้นฐาน และปัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นพลังรู้ที่เกิดจากความบริสุทธิ์หรือความใสสะอาดของจิต ยถาภูตะ สมันตจักษุ (เห็นรอบด้าน) ญาณทัศนะ (รู้เห็นด้วยจิต)

27

28 ความจริงมีหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสอง

29 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา

30 พระแท่นวชิรอาสน์

31 เจดีย์พุทธคยา

32 อนาคาริก ธรรมปาละ

33 กำเนิดพระพุทธศาสนา

34 สนันตนธรรม : คำสอนที่มีมาแต่เก่าก่อน
สิ่งที่มีอยู่จริง สัจจธรรม ศาสนา - พุทธภาษิต - สาวกภาษิต - อิสิภาษิต เทวดาภาษิต สนันตนธรรม : คำสอนที่มีมาแต่เก่าก่อน คำสอนของพระพุทธศาสนามีความเป็นสากล

35 การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ธรรมที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจคิดเอาเองได้ ละเอียดอ่อน ผู้ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้ได้ การสร้าง ศาสนทายาท ผู้สืบต่อหรือสืบทอดพระศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป ศาสนทายาทจะต้องเป็นผู้รู้หรือเข้าถึงศาสนธรรมอันเป็นตัวแท้ของพระศาสนา ธรรมสักขี : เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ความจริงของพระพุทธองค์ด้วย

36 ทรงแสงปฐมเทศนา “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร”
ธัมเมกสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

37 ทางสายกลาง : มัชฌิมาปฏิปทา
กามสุขัลลิกานุโยค : การบรรลุโมกขธรรมด้วยเสพเสวยวัตถุ ทางสายกลาง : มัชฌิมาปฏิปทา อัตตกิลมถานุโยค : การบรรลุโมกขธรรมด้วยการทรมานร่างกาย

38 โปรดพระยสะ

39 ภิกษุทั้งหลาย “ท่านทั้งหลาย จงจาริกไปในชนบท เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมาก”

40 โปรดชฎิล 3 พี่น้อง (อุรุเวลกัสสปะ, นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ)

41

42 พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวัน

43 การแผ่ขยายพระพุทธศาสนา
อุปติสสมานพ

44 พระอัครสาวก : พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ

45 ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนา (Buddhism) Lord Buddha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google