งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมความคิดเห็น “ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินใน ระบบสหกรณ์ "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมความคิดเห็น “ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินใน ระบบสหกรณ์ ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมความคิดเห็น “ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินใน ระบบสหกรณ์ "

2 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายทาง การเงินแบบยั่งยืน จึงต้องหารูปแบบการเงินของ สหกรณ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ในแก้ไขปัญหาสภาพ คล่องทางการเงินของสหกรณ์และปัญหาการ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ร่วมกัน จะดำเนินการโดย มีแนวทางหรือรูปแบบองค์กรกลางทาง การเงินของสหกรณ์ อย่างไร อาทิ - มีการเชื่อมโยงกันเองระหว่างสหกรณ์ - มีองค์กรกลางให้มาทำหน้าที่เชื่อมต่อให้ ถึงกัน ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ความคิดเห็นที่เป็นไปได้ในแต่ละรูปแบบฯ ควรมีวิธีการ ขั้นตอนและการดำเนินงาน หน้าที่ ที่ยั่งยืนอย่างไร

3 APEX: องค์กรบริหารจัดการแหล่งเงินทุนให้สมดุลกับความต้องการเงินทุน ชส./ เครดิตยูเนี่ยน ระดับชาติ องค์กรเดียว / มากกว่า 1 องค์กร จัดหาเงินทุนและ จัดสรรเงินทุน สก. ภาคเกษตร ยกระดับชสก. ยกระดับชสก. สมัครใจ / บังคับ. จัดชั้น สก บังคับ / สมัครใจเข้า ร่วม แหล่งเงินทุนภายใน สก. ธ. ก. ส. สมาชิก สกต. เป็น ลูกค้าธ. ก. ส. แหล่งเงินทุน ภายนอก สก. สก. นอกภาค เกษตร ยกระดับชสอ./ ชสค ยกระดับชสอ./ ชสค สมัครใจ / บังคับ จัดชั้น สก บังคับ / สมัครใจเข้า ร่วม แหล่งเงินทุนภายใน สก. ธ. ออมสิน ? ธ. ออมสิน ? แหล่งเงินทุน ภายนอกสก. แหล่งเงินทุน ภายนอกสก. รวม สก. 2 กลุ่ม รวม & ยกระดับ ชส. สมัครใจ / บังคับ จัดชั้นสก. และ รวมกลุ่ม สก. บังคับ / สมัครใจเข้า ร่วม ธ. ก. ส. และ ธ. ออม สิน ? ขา ด เกิ น

4 CFF: APEX + คุ้มครองเงินฝาก CFF: ศูนย์อำนวยความสะดวกทางการเงินกลาง สก. ภาคเกษตร ตั้งองค์กรกลางใหม่ ตั้งองค์กรกลางใหม่ จัดชั้นสก. / บังคับ สมาชิก สกต. เป็นลูกค้าเงิน ฝาก / กู้ ธ. ก. ส. สมาชิก สก. กว่า 40 % ไม่ ไม่ได้กู้ / ฝากตรงกับ ธ. ก. ส. CFF: ภาคเกษตรCFF: ภาคเกษตร ธ. ก. ส. จัดสรรเงินกู้ให้ตาม กำลังความสามารถของ สมาชิกสกต. แต่ละราย ธ. ก. ส. ปล่อยกู้ตรงให้สก. ภาคเกษตรอีกส่วนหนึ่ง สก. นอกภาคเกษตร ตั้งองค์กรกลางใหม่ ตั้งองค์กรกลางใหม่ จัดชั้น สก. / บังคับ CFF: ภาคนอกเกษตรCFF: ภาคนอกเกษตรธ. ออมสิน ? รวม สก. 2 กลุ่ม ตั้งองค์กรกลางใหม่ ตั้งองค์กรกลางใหม่ แยก / รวม แยก / รวม จัดชั้น สก./ บังคับ การบริหารจัดการแบบสหกรณ์ + อื่นๆ ธ. ก. ส. และ ธ. ออมสิน


ดาวน์โหลด ppt การระดมความคิดเห็น “ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงินใน ระบบสหกรณ์ "

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google