งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมอย่าง ต่อเนื่อง ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการออมให้ กว้างขวางขึ้น ( สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร, นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมอย่าง ต่อเนื่อง ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการออมให้ กว้างขวางขึ้น ( สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร, นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมอย่าง ต่อเนื่อง ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการออมให้ กว้างขวางขึ้น ( สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร, นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ) ปรับสมดุลการดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เอื้อต่อการออม

3 1. ส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 2. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยการออม 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่การ ออม, สมุดบันทึกการออม 5. กิจกรรมอำนวยการ ติดตาม ประเมินผล

4 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีมหา มงคล (49 – 50)

5 คู่มือ การบริหารการเงิน ภาคครัวเรือน เดิม จุดมุ่งหมายการออมของคน ในขบวนการสหกรณ์ เพื่อ - ลงทุนหาประโยชน์ ( เงินฝาก 200,000 ล้านบาท ) - สถานการณ์บีบบังคับ ( เศรษฐกิจ ไม่ดี ) ไม่ได้เกิดจาก “ จิตสำนึกรักการ ออม ” ที่ต้องการเก็บออมเพื่อใช้ ในบั้นปลายชีวิต

6 คู่มือ การบริหารการเงิน ภาคครัวเรือน เพื่อ - ให้สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร นักเรียนและประชาชน มีความเชื่อและตระหนัก ในคุณค่าของการออมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือร่วมใจออมอย่างพร้อมเพรียง เนื้อหาสาระ เพื่อวางรากฐานการออมของ ครัวเรือน - สร้างนิสัยการออม เริ่มแต่วัยเด็ก - การวางแผนการเงินเมื่อเริมทำงาน - การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มสร้าง ครอบครัว - การออมเพื่อเกษียณอายุ

7 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 1,000 สหกรณ์ / กลุ่ม สมาชิก 100,000 คน เข้าร่วม โครงการ ฝากเงิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 12 เดือน 2. ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ และปลูกฝัง การออมเงิน และบันทึกการออมแก่นักเรียน 16,000 คน

8 1. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการดำเนินชีวิต ของผู้ออม 2. สถาบันครอบครัวและชุมชนเกิดความ มั่นคงอย่างยั่งยืน 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เพิ่มทุนโดย ระดมเงินออมจากสมาชิก ใช้เป็นทุนดำเนินงานได้มากขึ้น 4. สร้างวินัยทางการเงิน และปลูกฝัง จิตสำนึก สร้างนิสัยรักการ ออมแก่สมาชิก / กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป

9 พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย... ร. ร. ที่จัดกิจกรรมสหกรณ์อยู่แล้ว ร. ร. ที่บุตรหลานของเราศึกษาอยู่ ร. ร. ที่เราคุ้นเคยกับบุคลากร ร. ร. ที่ร่วมโครงการในปีก่อน แต่เปลี่ยน หรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ขอให้สหกรณ์หรือองค์กรที่มีศักยภาพใน พื้นที่ช่วยรับผิดชอบ โรงเรียนเป้าหมาย

10 ประกวดเรียงความเกี่ยวกับความรู้เรื่อง สหกรณ์ / การออม - การสหกรณ์ ในวัน สหกรณ์ - การออมของพ่อ ในวันพ่อ - การออมของแม่ ในวันแม่ - การออมของหนู ในวันเด็ก ประกวดคำขวัญการออม ประกวดระบายสีภาพครอบครัวกระต่าย

11 นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ ออม นักเรียนเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความใฝ่ฝัน หรือจุดมุ่งหมายการออม บันทึกความดีที่ทำในแต่ละวัน แล้วนำมา เผยแพร่หน้าห้องเรียน หรือหน้าเสาธง หรือห้องประชุมโรงเรียน นักเรียนเล่าสู่กันฟังถึงกิจกรรมที่พ่อแม่ ส่งเสริมสนับสนุน การออมแก่เด็ก


ดาวน์โหลด ppt เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมอย่าง ต่อเนื่อง ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการออมให้ กว้างขวางขึ้น ( สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร, นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google