งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกร ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกร ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกร ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อ และบริการ

2 โครงการนี้ เพื่ออะไร เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการออมให้กว้างขวางขึ้น (สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร, นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป) ปรับสมดุลการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอื้อต่อการออม

3 กิจกรรม กิจกรรมหลัก 1. ส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโดยการออม 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. จัดทำคู่มือและเอกสารเผยแพร่การออม,สมุดบันทึกการออม 5. กิจกรรมอำนวยการ ติดตาม ประเมินผล กิจกรรมสนับสนุน

4 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีมหามงคล (49 – 50) ประชาชน 981,930 คน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (จากเป้าหมาย 1 ล้านคน) นักเรียน ผลปี 49 หยอดกระปุก ยอดเงินออม ล้านบาท ส่งเสริมการออม บริจาค ล้านบาท ฝากเงิน ประชาชน 820,000 คน (เป้าหมาย 800,000 คน) รณรงค์ สมาชิก 397,000 คน (เป้าหมาย 80,000 คน) ผลปี 50 นักเรียน 24,000 คน (เป้าหมาย 8,000 คน) สมาชิก ผล 1,370 ล้านบาท ส่งเสริมการออม (เป้าหมาย 80 ล้านบาท) นักเรียน

5 เอกสารเผยแพร่การออม คู่มือ การบริหารการเงินภาคครัวเรือน เดิม จุดมุ่งหมายการออมของคนในขบวนการสหกรณ์ เพื่อ - ลงทุนหาประโยชน์ (เงินฝาก200,000 ล้านบาท) - สถานการณ์บีบบังคับ (เศรษฐกิจไม่ดี) ไม่ได้เกิดจาก “จิตสำนึกรักการออม” ที่ต้องการเก็บออมเพื่อใช้ในบั้นปลายชีวิต

6 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ
คู่มือ การบริหารการเงินภาคครัวเรือน เพื่อ - ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นักเรียนและประชาชน มีความเชื่อและตระหนักในคุณค่าของการออมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือร่วมใจออมอย่างพร้อมเพรียง เนื้อหาสาระ เพื่อวางรากฐานการออมของครัวเรือน - สร้างนิสัยการออม เริ่มแต่วัยเด็ก - การวางแผนการเงินเมื่อเริมทำงาน - การวางแผนการเงินเมื่อเริ่มสร้างครอบครัว - การออมเพื่อเกษียณอายุ เก็บออมอย่างไร ใช้เงินอย่างไร วางแผนการเงิน

7 เป้าหมาย 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,000 สหกรณ์/กลุ่ม สมาชิก 100,000 คน เข้าร่วมโครงการ ฝากเงิน ล้านบาท ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 2. ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ และปลูกฝังการออมเงิน และบันทึกการออมแก่นักเรียน 16,000 คน

8 ประโยชน์ 1. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการดำเนินชีวิตของผู้ออม 2. สถาบันครอบครัวและชุมชนเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มทุนโดยระดมเงินออมจากสมาชิก ใช้เป็นทุนดำเนินงานได้มากขึ้น 4. สร้างวินัยทางการเงิน และปลูกฝังจิตสำนึก สร้างนิสัยรักการ ออมแก่สมาชิก/กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป

9 การเพิ่มเป้าหมายในปีต่อไป
พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย... ร.ร. ที่จัดกิจกรรมสหกรณ์อยู่แล้ว ร.ร. ที่บุตรหลานของเราศึกษาอยู่ ร.ร. ที่เราคุ้นเคยกับบุคลากร ร.ร. ที่ร่วมโครงการในปีก่อน แต่เปลี่ยน หรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ขอให้สหกรณ์หรือองค์กรที่มีศักยภาพในพื้นที่ช่วยรับผิดชอบ โรงเรียนเป้าหมาย

10 สร้างกิจกรรมนักเรียน
ประกวดเรียงความเกี่ยวกับความรู้เรื่องสหกรณ์/การออม - การสหกรณ์ ในวันสหกรณ์ - การออมของพ่อ ในวันพ่อ - การออมของแม่ ในวันแม่ - การออมของหนู ในวันเด็ก ประกวดคำขวัญการออม ประกวดระบายสีภาพครอบครัวกระต่าย

11 (ต่อ) นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออม นักเรียนเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความใฝ่ฝันหรือจุดมุ่งหมายการออม บันทึกความดีที่ทำในแต่ละวัน แล้วนำมาเผยแพร่หน้าห้องเรียน หรือหน้าเสาธง หรือห้องประชุมโรงเรียน นักเรียนเล่าสู่กันฟังถึงกิจกรรมที่พ่อแม่ส่งเสริมสนับสนุน การออมแก่เด็ก


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนเกษตรกร ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google