งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน. 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน. 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน

2 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจ

3 3. เป็นเครื่องมือในการ วางแผนกำไรและควบคุม ค่าใช้จ่าย 4. เป็นเครื่องมือในการหา แหล่งเงินทุน 5. เพื่อให้มีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี และ เป็นสัญญาณเตือนภัย 6. เพื่อเสียภาษีได้อย่าง ถูกต้องและประหยัด

4 ขั้นตอนการจัดทำบัญชี เอกสาร ประกอบการ บันทึกบัญชี สมุดเงินสด สมุดรายวัน ทั่วไป - ใบเสร็จรับเงิน - ใบเบิกเงิน - ใบขายเงินเชื่อ - ใบจ่ายวัตถุดิบ - ใบรับสินค้า

5 การบันทึกบัญชี ประจำวัน สมุดบัญชี แยก ประเภท ทะเบียน และบัญชี ย่อย - ทะเบียนสมาชิกและ หุ้น - ทะเบียนคุมสินค้า - ทะเบียนคุมวัตถุดิบ - ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร - บัญชีย่อยลูกหนี้ขาย เชื่อ

6 การปิด บัญชี สมุดบันทึก ต้นทุนกำไร งบการเงิน - งบกำไร ขาดทุน - งบดุล

7 การใช้ข้อมูลทางการเงินการ บัญชี 1. การบริหารงานทั่วไป 5. สินทรัพย์ 2. การบริหารธุรกิจ 6. การรับฝากเงิน 3. เงินสดและเงินฝาก 7. การจัดสรรกำไรสุทธิ 4. ค่าหุ้น

8 ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ สมาชิก 1. รู้ต้นทุนประกอบอาชีพ 2. ลดรายจ่าย 3. เพิ่มรายได้ 4. มีเงินออม 5. คุณภาพชีวิตดีขึ้น

9 วิสาหกิจชุมชน 1. มีระบบบัญชีและระบบการ ควบคุมภายใน 2. ใช้ข้อมูลในการบริหาร 3. สร้างเครือข่ายการตลาด

10 การจดบันทึกรายงานการประชุม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ แก้ไข พ. ศ ข้อ 25 รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นผู้มา ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุม ประกอบด้วย 1. ชื่อรายงานการประชุม 8. เริ่มประชุม เวลา 2. ครั้งที่ 9. ข้อความ 3. เมื่อ 9.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ 4. สถานที่ ณ การรับรอง รายงานการประชุม 5. ผู้มาประชุม 9.3 เรื่องเสนอให้ ที่ประชุมทราบ 6. ผู้ไม่มาประชุม 9.4 เรื่องที่เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา 7. ผู้เข้าร่วมประชุม 9.5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

11

12 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กาฬสิน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กาฬสินธุ์ เลขที่ 3/1 ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ โทร


ดาวน์โหลด ppt การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน. 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google