งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน. 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน. 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน

2 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจ

3 3. เป็นเครื่องมือในการ วางแผนกำไรและควบคุม ค่าใช้จ่าย 4. เป็นเครื่องมือในการหา แหล่งเงินทุน 5. เพื่อให้มีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี และ เป็นสัญญาณเตือนภัย 6. เพื่อเสียภาษีได้อย่าง ถูกต้องและประหยัด

4 ขั้นตอนการจัดทำบัญชี เอกสาร ประกอบการ บันทึกบัญชี สมุดเงินสด สมุดรายวัน ทั่วไป - ใบเสร็จรับเงิน - ใบเบิกเงิน - ใบขายเงินเชื่อ - ใบจ่ายวัตถุดิบ - ใบรับสินค้า

5 การบันทึกบัญชี ประจำวัน สมุดบัญชี แยก ประเภท ทะเบียน และบัญชี ย่อย - ทะเบียนสมาชิกและ หุ้น - ทะเบียนคุมสินค้า - ทะเบียนคุมวัตถุดิบ - ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร - บัญชีย่อยลูกหนี้ขาย เชื่อ

6 การปิด บัญชี สมุดบันทึก ต้นทุนกำไร งบการเงิน - งบกำไร ขาดทุน - งบดุล

7 การใช้ข้อมูลทางการเงินการ บัญชี 1. การบริหารงานทั่วไป 5. สินทรัพย์ 2. การบริหารธุรกิจ 6. การรับฝากเงิน 3. เงินสดและเงินฝาก 7. การจัดสรรกำไรสุทธิ 4. ค่าหุ้น

8 ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ สมาชิก 1. รู้ต้นทุนประกอบอาชีพ 2. ลดรายจ่าย 3. เพิ่มรายได้ 4. มีเงินออม 5. คุณภาพชีวิตดีขึ้น

9 วิสาหกิจชุมชน 1. มีระบบบัญชีและระบบการ ควบคุมภายใน 2. ใช้ข้อมูลในการบริหาร 3. สร้างเครือข่ายการตลาด

10 การจดบันทึกรายงานการประชุม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 แก้ไข พ. ศ. 2539 ข้อ 25 รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นผู้มา ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน รายงานการประชุม ประกอบด้วย 1. ชื่อรายงานการประชุม 8. เริ่มประชุม เวลา 2. ครั้งที่ 9. ข้อความ 3. เมื่อ 9.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ 4. สถานที่ ณ............ 9.2 การรับรอง รายงานการประชุม 5. ผู้มาประชุม 9.3 เรื่องเสนอให้ ที่ประชุมทราบ 6. ผู้ไม่มาประชุม 9.4 เรื่องที่เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา 7. ผู้เข้าร่วมประชุม 9.5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

11

12 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กาฬสิน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กาฬสินธุ์ เลขที่ 3/1 ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 2083 0 4381 5365 E-Mail : cadks@cad.go.th


ดาวน์โหลด ppt การบัญชี วิสาหกิจชุมชน การบัญชี วิสาหกิจชุมชน. 1. เป็นเครื่องมือวัด ความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจ - งบดุล - งบกำไรขาดทุน 2. เป็นเครื่องมือช่วยใน การวางแผนและตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google