งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 4.1 องค์ประกอบ คณะกรรมการ / คณะทำงาน ภายใต้ อปสข. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : 1. กำหนดหลักการเบื้องต้นถึงองค์ประกอบ และจำนวน คณะกรรมการหรือคณะทำงานในแต่ละชุดที่เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 4.1 องค์ประกอบ คณะกรรมการ / คณะทำงาน ภายใต้ อปสข. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : 1. กำหนดหลักการเบื้องต้นถึงองค์ประกอบ และจำนวน คณะกรรมการหรือคณะทำงานในแต่ละชุดที่เหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.1 องค์ประกอบ คณะกรรมการ / คณะทำงาน ภายใต้ อปสข. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : 1. กำหนดหลักการเบื้องต้นถึงองค์ประกอบ และจำนวน คณะกรรมการหรือคณะทำงานในแต่ละชุดที่เหมาะสม รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนตามที่ระบุใน ประกาศฯ ปีงบประมาณ 2557 2. กำหนดกรอบเวลาในการกำหนดรายละเอียดแนวทาง ต่างๆในแต่ละกองทุน และนำเสนอที่ประชุมอปสข. ภายในเดือน ธันวาคม 2556

2 งานบริการปฐมภูมิและกองทุนสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค กองทุนจำนวน ( ร่าง ) บทบาทและหน้าที่ 1. คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ และงานสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรค ระดับเขต ไม่เกิน 20 คน ได้แก่ 1. ผู้แทนอปสข. 3 คน 2. ผู้แทนสำนักเครือข่าย บริการเขต 3 คน 3. นายแพทย์สสจ. หรือ ผู้แทน 3 คน 4. ผู้แทนผู้ให้บริการทั้ง ในสธ. และนอกสธ. 3 คน 5. ผู้แทนอปท. และ ประชาชน 3 คน 6. ผู้แทนศูนย์วิชาการต่างๆ 3 คน 1. กำหนดเกณฑ์คุณภาพ ระดับพื้นที่เพิ่มเติม 2. กำหนดแนวทางการ จ่ายเงินทั้งงบจ่ายตาม เกณฑ์คุณภาพและงบ สร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคระดับพื้นที่ 3. กำหนดแนวทางการใช้ จ่ายงบส่งเสริมและ สนับสนุนทั้งการ จัดบริการปฐมภูมิและ งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

3 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนจำนวน ( ร่าง ) บทบาทและ หน้าที่ 2. คณะทำงาน กองทุนผู้ป่วย ใน ไม่เกิน 15 คน ได้แก่ 1. ผู้แทนอปสข. 3 คน 2. ผู้แทนสำนักเครือข่ายบริการ เขต 3 คน 3. ผู้อำนวยการรพศ./ รพท. สังกัด สธ. 3 คน 4. ผู้อำนวยการรพช. 3 คน 5. ผู้อำนวยการพ. มอ. หรือ ผู้แทน 1 คน 6. ผู้แทนรพ. เอกชน 1 คน 7. ตัวแทนภาคประชาชน 1 คน 1. กำหนดแนวทางการ ใช้จ่ายงบตามเกณฑ์ คุณภาพ 2. กำหนดอัตราจ่ายต่อ Adj. RW. เบื้องต้นที่ อัตราหนึ่ง 3. กำหนดอัตราจ่ายกรณี เฉพาะที่เป็นอื่น เพื่อ จูงใจให้เกิดการพัฒนา ระบบส่งต่อที่ยั่งยืน

4 กองทุนแพทย์แผนไทย กองทุนจำนวน ( ร่าง ) บทบาทและ หน้าที่ 3. คณะทำงานกองทุน แพทย์แผนไทย ไม่เกิน 15 คน ได้แก่ 1. ผู้แทนอปสข. 3 คน 2. ผู้รับผิดชอบงาน แพทย์แผนไทยระดับ สสจ. 7 คน 3. ผู้แทนผู้ให้บริการ 4 คน 4. นักวิชาการ 1 คน 1. กำหนดแนวทางการ จ่ายเงินเพิ่มเติม ค่าบริการให้หน่วย บริการ 2. กำหนดเกณฑ์ระดับ พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อการ จ่ายเงิน

5 กองทุนค่าเสื่อม กองทุนจำนวน ( ร่าง ) บทบาทและ หน้าที่ 4. คณะทำงานงบค่า เสื่อมระดับเขต ไม่เกิน 16 คน ได้แก่ 1. ผู้แทนอปสข. 3 คน 2. ผู้แทนสำนักเครือข่าย บริการเขต 3 คน 3. นายแพทย์สสจ. หรือ ผู้แทน 7 คน 4. ผู้อำนวยการรพ. มอ. หรือผู้แทน 1 คน 5. ผู้แทนผู้อำนวยการ รพศ./ รพท. 2 คน 1. กำหนดแนวทางการ พิจารณาจัดสรรงบค่า เสื่อมในวงเงินร้อยละ 20 ที่ผ่านความ เห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ พัฒนาระบบการเงิน การคลังภายใต้ คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 4.1 องค์ประกอบ คณะกรรมการ / คณะทำงาน ภายใต้ อปสข. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : 1. กำหนดหลักการเบื้องต้นถึงองค์ประกอบ และจำนวน คณะกรรมการหรือคณะทำงานในแต่ละชุดที่เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google