งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2 แผนการเงิน/งบประมาณกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เหมือนกัน หรือ แตกต่างกันอย่างไร ใช้แทนกันได้หรือไม่ ใครเป็นคนรับผิดชอบทำแผนนี้ มีขั้นตอนในการทำอย่างไร

3 ผลการดำเนินงานที่เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรธุรกิจและ การเงินขององค์กร  รายรับสุทธิ  รายรับสุทธิยิ่งสูงเท่าใด ถือเป็นความสำเร็จขององค์กร เท่านั้น  ในโลกแห่งความเป็นจริง คือ ในบางครั้งวัตถุประสงค์ทาง การเงินเป็นเป้าหมายระยะสั้น และการเพิ่มรายได้สุทธิ อาจจะทำได้ในระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาว  ด้วยเหตุนี้แผนการเงินขององค์กรจึงต้องเชื่อมโยงกับแผน กลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเงินถูกวางไว้ในระยะยาว แผนการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

4 ทำไมจึงทำแผนนี้ ระบบ QA ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและ กลไกการเงิน และงบประมาณ หรือ องค์กรเราจำเป็นต้องมีระบบในการจัดหา และจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

5 แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่ง ใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ เป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน ต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ สถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการ ดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน รายได้อื่น ๆ ที่องค์กรได้รับ

6 แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทำรายงาน ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ ความมั่นคงขององค์กรได้

7 ลองประเมินตนเอง องค์กรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของสถาบันหรือไม่ องค์กรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันหรือไม่ องค์กรมีการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดำเนินการตามแผน เงิน รายได้สถาบัน เงินบริจาค องค์กรมีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำงบประมาณประจำปี หรือไม่

8 หากไม่มีและต้องทำเพราะจำเป็น หรือเห็นความสำคัญ: ต้องมีข้อมูล ผลการใช้เงิน: ข้อมูลอดีต เพื่อ?  รายงานประจำปี  รายงานรายรับขององค์กร  รายจ่ายขององค์กร แผนการใช้เงิน: ข้อมูลอนาคต เพื่อ?  แผนการใช้เงิน: งานประจำ  แผนการใช้เงิน: งานขับเคลื่อนกลยุทธ์

9 หากต้องทำเพราะจำเป็นและ เห็นความสำคัญ: ต้องรู้จักตนเอง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเงินของ องค์กรโดยใช้เครื่องมือ SWOT  จุดแข็ง - จุดอ่อน  โอกาส - อุปสรรค การวิเคราะห์สมรรถนะทางการเงิน  สมรรถนะที่จำเป็น  สมรรถนะที่เป็นจริง

10 หากต้องทำเพราะจำเป็นและ เห็นความสำคัญ: ต้องมีกลยุทธ์ ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ เช่น  การจัดหาเงิน  การจัดสรรเงิน การติดตามการใช้จ่าย  การบริหารจัดการ (เพื่อได้งานมากที่สุด ใช้ เงินน้อยที่สุด)  ระบบอำนวยการสะดวกเพื่อประสิทธิภาพ การดำเนินงาน

11 ความสามารถขององค์กรในการ บริหารการเงินและงบประมาณ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 123456789


ดาวน์โหลด ppt การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google