งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง ทางการเงิน ทุน ดำเนินงา น เงิน สด ลูกห นี้ สิน ค้า สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน สินทรัพย์ อื่น ที่ดิ น อาคา ร อุปก รณ์ เงิน ลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง ทางการเงิน ทุน ดำเนินงา น เงิน สด ลูกห นี้ สิน ค้า สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน สินทรัพย์ อื่น ที่ดิ น อาคา ร อุปก รณ์ เงิน ลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง ทางการเงิน ทุน ดำเนินงา น เงิน สด ลูกห นี้ สิน ค้า สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน สินทรัพย์ อื่น ที่ดิ น อาคา ร อุปก รณ์ เงิน ลงทุน เจ้าหนี้ ระยะสั้น เจ้าหนี้ ระยะยาว เงินกู้ เจ้าหนี้ การค้า ส่วนของ เจ้าของ เงิน ลงทุน กำ ไร สะ สม ทุน อื่น ค่าใช้ จ่าย ค้าง จ่าย การจัดหา เงินทุน การใช้ เงินทุน สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

2 รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของกิจการ ปัจจุบัน อนาคต การเงิน Capital Asset Earning Liquidity องค์ประกอบหลัก ๏ C ความเสี่ยงของเงินทุน ๏ A คุณภาพของสินทรัพย์ ๏ E การทำกำไร ๏ L สภาพคล่อง แหล่งที่มา * ภายใน ( ทุนสหกรณ์ เงินฝาก ) * ภายนอก ( หนี้สิน ) แหล่งใช้ไป / การลงทุน * ลูกหนี้ * เงินฝาก * ที่ดิน / อาคาร / อุปกรณ์ * อื่น ๆ * การบริหาร รายได้ / ค่าใช้จ่าย - รายได้ - ค่าใช้จ่าย - กำไร * ความสามารถใน การทำกำไร * อัตราเฉลี่ยต่อ สมาชิก สินทรัพย์หมุนเวียน * เงินสด เงินฝาก * ลูกหนี้ระยะสั้น * เงินลงทุนระยะสั้น * สินค้า หนี้สินหมุนเวียน * เงินกู้ระยะสั้น * เจ้าหนี้การค้า * เงินรับฝาก อัตราเฉลี่ยของ สินค้า การบริหาร Management ๏ M ขีด ความสามารถ ในการ บริหาร หลัก CAMELS โครงสร้างธุรกิจ * จำนวนสหาชิก * จำนวนพนักงานบัญชี * ขนาดสหกรณ์ * ธุรกิจสหกรณ์ บทบาทการบริหาร / การควบคุม ภายใน * การปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ * การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบ * ความตรวจสอบกิจการ * การทำแผนแบะงบประมาณ * การรายงาน / ติดตามประเมินผล ความเสี่ยง Sensitivity ๏ S ผลกระทบ ของธุรกิจ * อัตรา ดอกเบี้ย * ราคาสินค้า / ราคาหุ้น * นโยบายรัฐ structure/manpower/law/com munication/documentation

3 C A E L S อัตราส่วนหนี้สินต่อ ทุน อัตราส่วนทุนสำรอง ต่อสินทรัพย์ อัตราเติบโตทุนของ สหกรณ์ อัตราเติบโตของ หนี้สิน อัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของทุน C apital strength : ความเพียงพอของเงินทุน ต่อความเสี่ยงM กำไรต่อสมาชิก เงินออมต่อสมาชิก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ต่อกำไร ก่อนหักค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน อัตราการเติบโตของ ทุนสำรอง อัตราการเติบโตของ ทุนสะสมอื่น อัตราการเติบโตของ กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ E arning sufficiency : การทำกำไร อัตราค้างชำระ อัตราหมุนของ สินทรัพย์ A sset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทน ของสินทรัพย์ อัตราการเติบโตของ สินทรัพย์ Mangement ability : ความสามารถในการบริหาร อัตราการเติบโตของ ธุรกิจ อัตราส่วนทุน หมุนเวียน อัตราหมุนของสินค้า L iquidity : สภาพคล่อง อายุเฉลี่ยของสินค้า อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ ชำระได้ตาม กำหนด S SS S ensitivity : ผลกระทบของ ธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง ทางการเงิน ทุน ดำเนินงา น เงิน สด ลูกห นี้ สิน ค้า สินทรัพย์ หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน สินทรัพย์ อื่น ที่ดิ น อาคา ร อุปก รณ์ เงิน ลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google