งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน

2 แผน ธุรกิจ การวางแผนด้านการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้ ผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจบรรลุเป้าหมาย แผนทางการเงิน เชื่อมโยงกัน คาดการณ์ถึง ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ได้ ผู้บริหารองค์กร ควบคุม

3 ประโยชน์ของการ จัดทำแผนธุรกิจ กำหนดทิศทางในการ บริหารจัดการกองทุน อย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารหมู่บ้าน สินค้า OTOP คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก แหล่ง เงินกู้ ต้นทุน ต่ำ

4 ขั้นตอนการจัดทำ แผนธุรกิจ สำรวจความต้องการของสมาชิก เตรียมแผนการจัดหาเงินทุน จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย ดำเนินงานประจำปี วิเคราะห์ต้นทุนเงินและทำประมาณ การดอกเบี้ยจ่ายจากฐานข้อมูลของ แหล่งเงินทุนทั้งหมด ประมาณการสำรองเงินทุนเผื่อ สภาพคล่องทางการเงิน

5 ขั้นตอนการจัดทำ แผนธุรกิจ ( ต่อ ) วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยที่เรียก เก็บจากสมาชิก จัดทำแผนการจ่ายเงินกู้และรับ ชำระหนี้เงินกู้แยกตาม วัตถุประสงค์พร้อมกับทำ ประมาณการรายได้ดอกเบี้ยโดย ใช้ฐานอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บ จัดทำแผนรายได้ รายจ่าย สำหรับธุรกิจอื่น ๆ จัดทำประมาณการกระแสเงินสด ประมาณการกำไรขาดทุนและ ประมาณการงบดุลประจำปี

6 หน้าที่ คณะกรรมการ ควบคุมให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ กำกับ, แนะนำและ แก้ไขปัญหา ติดตามผลการ ดำเนินงาน ประเมินผลงาน

7 หลักการประมาณ กำไรที่ต้องการ เป็นค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นเงินทุนสำรองเพื่อสร้างความ มั่นคงให้กับกองทุน เพื่อเป็นทุนสวัสดิการสมาชิก และสาธารณประโยชน์ของคน ในชุมชน กำไรต้องไม่แพงจนเกินไปเมื่อ เทียบสถาบันการเงิน เป็นอัตราที่สมาชิกยอมรับได้

8 หมู่บ้านสอนทำดี แบบสรุปแผนธุรกิจ ประจำปี 2548 รายละเอียดของแผนธุรกิจ ประจำปี ราย / กลุ่ม จำนวนเงิน ( บาท ) ที่มาของ ข้อมูล 1. ธุรกิจสินเชื่อ 1.1 สินเชื่อรายบุคคล ( ราย ) (1) เพื่อประกอบอาชีพ 801,600,000 จาก แบบ (2) เพื่อเหตุฉุกเฉิน 22318,800 สำรวจ 1.2 สินเชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ( กลุ่ม ) ความ (1) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2300,000 ต้องการ (2) ทองม้วน 2200,000 ของ สมาชิก (3) ยาสระผม 2200,000 (4) โรงงานน้ำปลา 1300,000 2. ค่าลงทุนประกอบธุรกิจจัดหาการ น้ำตาลมาจำหน่วยสมาชิก 50,000 มติที่ ประชุม รวม 2,968,800 ขั้นตอนที่ 1

9 หมู่บ้านสอนทำดี งบดุล ( รวม 2 บัญชี ) ณ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพย์ เงินสด 2,000 เงินฝาก 1,230,000 ลูกหนี้ 50,000 สินทรัพย์ถาวร 18,000 รวมสินทรัพย์ 1,300,000 หนี้สิน เงินรับฝาก - ประจำ 50,000 - สัจจะออมทรัพย์ 100,000 รวมหนี้สิน 150,000 ทุน เงินกองทุน 1,000,000 ค่าหุ้นสมาชิก 100,000 กำไรสุทธิ 50,000 รวมหนี้สินและทุน 1,300,000 ขั้นตอนที่ 2

10 วางแผนจัดหา เงินทุน หมู่บ้านสอนทำดี แผนจัดหาเงินทุน รายการทุนทุนเดิม แผนการระดม ทุน รวม 1. เงินกองทุน 1,000,000- 2. หุ้นสมาชิก 100,000 200,000 3. เงินฝาก สัจจะ 100,000120,000220,000 4. เงินฝาก ประจำ 50,000100,000150,000 5. เงินกู้ยืม 5.1 กองทุน หมู่บ้าน 200,000 5.2 กลุ่มออม ทรัพย์ 180,000 5.3 สถาบัน การเงิน 1,000,000 รวม 1,250,0001,700,0002,950,000 ขั้นตอนที่ 3

11 หมู่บ้านสอนทำดี แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปี 2548 รายการ เดือน รวม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 1. ค่าจ้าง 6,0 00 3,0 00 2. เบี้ยประชุม 25, 20 0 2, 10 0 3. แบบพิมพ์ 3,8 00 95 0 4. ของใช้ สนง. 3,0 00 1, 00 0 5. ค่าน้ำ, ไฟ, โทรศัพท์ 2,4 00 20 0 6. คชจ. ประชุมใหญ่ 5,0 00 7. ศึกษา, อบรม, ดูงาน 4,6 00 8. ตอบแทน กรรมการ 28, 00 0 9. จ้าง ตรวจสอบ บัญชี 3,0 00 10. คชจ. เบ็ดเตล็ด 9,0 00 75 0 รวม 90, 00 0 8, 00 0 36, 05 0 3, 05 0 4,0 00 4,0 50 10, 65 0 4, 00 0 3,0 50 4, 05 0 4,0 00 3, 05 0 6,0 50 ขั้นตอนที่ 4

12 หมู่บ้านสอนทำดี การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งหมด และการคำนวณหาดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดจากแหล่ง เงินทุนต่างๆ แหล่งเงินทุน จำนวน เงินทุน (1) สัดส่วน ต้นทุนเงิน (2) อัตรา ดอกเบี้ย (3) ต้นทุนของ เงินทุน (4) = (2) x (3) ประมาณการ ดอกเบี้ยจ่าย (5) = (3) x (1) 1. เงินกองทุน 1,000,0 00.34000 2. หุ้นสมาชิก 200,000.07000 3. เงินฝาก สัจจะ 220,000.074.0.288,800 4. เงินฝาก ประจำ 150,000.053.0.154,500 5. เงินกู้ยืม 5.1 กทบ. 200,000.074.5.329,000 5.2 กลุ่ม ออมทรัพย์ 180,000.064.0.247,200 5.3 สถาบัน การเงิน 1,000,0 00.345.01.750,000 รวม 2,950, 000 1.0XX2.6979,500 ขั้นตอนที่ 5

13 หมู่บ้านสอนทำดี ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรา ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 1. ทุนดำเนินงาน 2,950,000 2. การสำรองเงินเผื่อสภาพคล่อง 2.1 ร้อยละ 6 ของเงินฝาก (370,000 X.06) 22,200 2.2 ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (90,000 X.10) 9,000 31,200 3. เงินทุนที่สามารถจ่ายเงินกู้ได้จากทุนที่มีอยู่และหามา (1) – (2) 2,918,800 4. ประมาณการจ่ายอัตราต้นทุนเงิน โดยวิธีการคำนวณจากประมาณการ จ่ายเงินกู้ ดอกเบี้ยจ่าย + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ย x 100= (79,500+0) x 100 = 2.72 % ประมาณการการจ่ายเงินกู้ 2,918,800 5. ประมาณการอัตราต้นทุนดำเนินงาน = ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน x100 = 90,000 x 10 = 3.08 % ประมาณการจ่ายเงินกู้ 2,918,800 รวมต้นทุนเงินและต้นทุนดำเนินงาน + = 5.80 % 6. ประมาณการกำไรที่ต้องการ = 1.20 % 7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี ++ = 7.00 % 1 2 3 1 1 2 23 ขั้นตอนที่ 6


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google