งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน

2 แผน ธุรกิจ การวางแผนด้านการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้ ผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจบรรลุเป้าหมาย แผนทางการเงิน เชื่อมโยงกัน คาดการณ์ถึง ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ได้ ผู้บริหารองค์กร ควบคุม

3 ประโยชน์ของการ จัดทำแผนธุรกิจ กำหนดทิศทางในการ บริหารจัดการกองทุน อย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารหมู่บ้าน สินค้า OTOP คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก แหล่ง เงินกู้ ต้นทุน ต่ำ

4 ขั้นตอนการจัดทำ แผนธุรกิจ สำรวจความต้องการของสมาชิก เตรียมแผนการจัดหาเงินทุน จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย ดำเนินงานประจำปี วิเคราะห์ต้นทุนเงินและทำประมาณ การดอกเบี้ยจ่ายจากฐานข้อมูลของ แหล่งเงินทุนทั้งหมด ประมาณการสำรองเงินทุนเผื่อ สภาพคล่องทางการเงิน

5 ขั้นตอนการจัดทำ แผนธุรกิจ ( ต่อ ) วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยที่เรียก เก็บจากสมาชิก จัดทำแผนการจ่ายเงินกู้และรับ ชำระหนี้เงินกู้แยกตาม วัตถุประสงค์พร้อมกับทำ ประมาณการรายได้ดอกเบี้ยโดย ใช้ฐานอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บ จัดทำแผนรายได้ รายจ่าย สำหรับธุรกิจอื่น ๆ จัดทำประมาณการกระแสเงินสด ประมาณการกำไรขาดทุนและ ประมาณการงบดุลประจำปี

6 หน้าที่ คณะกรรมการ ควบคุมให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ กำกับ, แนะนำและ แก้ไขปัญหา ติดตามผลการ ดำเนินงาน ประเมินผลงาน

7 หลักการประมาณ กำไรที่ต้องการ เป็นค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นเงินทุนสำรองเพื่อสร้างความ มั่นคงให้กับกองทุน เพื่อเป็นทุนสวัสดิการสมาชิก และสาธารณประโยชน์ของคน ในชุมชน กำไรต้องไม่แพงจนเกินไปเมื่อ เทียบสถาบันการเงิน เป็นอัตราที่สมาชิกยอมรับได้

8 หมู่บ้านสอนทำดี แบบสรุปแผนธุรกิจ ประจำปี 2548 รายละเอียดของแผนธุรกิจ ประจำปี ราย / กลุ่ม จำนวนเงิน ( บาท ) ที่มาของ ข้อมูล 1. ธุรกิจสินเชื่อ 1.1 สินเชื่อรายบุคคล ( ราย ) (1) เพื่อประกอบอาชีพ 801,600,000 จาก แบบ (2) เพื่อเหตุฉุกเฉิน 22318,800 สำรวจ 1.2 สินเชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ( กลุ่ม ) ความ (1) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2300,000 ต้องการ (2) ทองม้วน 2200,000 ของ สมาชิก (3) ยาสระผม 2200,000 (4) โรงงานน้ำปลา 1300, ค่าลงทุนประกอบธุรกิจจัดหาการ น้ำตาลมาจำหน่วยสมาชิก 50,000 มติที่ ประชุม รวม 2,968,800 ขั้นตอนที่ 1

9 หมู่บ้านสอนทำดี งบดุล ( รวม 2 บัญชี ) ณ 31 ธันวาคม 2547 สินทรัพย์ เงินสด 2,000 เงินฝาก 1,230,000 ลูกหนี้ 50,000 สินทรัพย์ถาวร 18,000 รวมสินทรัพย์ 1,300,000 หนี้สิน เงินรับฝาก - ประจำ 50,000 - สัจจะออมทรัพย์ 100,000 รวมหนี้สิน 150,000 ทุน เงินกองทุน 1,000,000 ค่าหุ้นสมาชิก 100,000 กำไรสุทธิ 50,000 รวมหนี้สินและทุน 1,300,000 ขั้นตอนที่ 2

10 วางแผนจัดหา เงินทุน หมู่บ้านสอนทำดี แผนจัดหาเงินทุน รายการทุนทุนเดิม แผนการระดม ทุน รวม 1. เงินกองทุน 1,000, หุ้นสมาชิก 100, , เงินฝาก สัจจะ 100,000120,000220, เงินฝาก ประจำ 50,000100,000150, เงินกู้ยืม 5.1 กองทุน หมู่บ้าน 200, กลุ่มออม ทรัพย์ 180, สถาบัน การเงิน 1,000,000 รวม 1,250,0001,700,0002,950,000 ขั้นตอนที่ 3

11 หมู่บ้านสอนทำดี แผนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปี 2548 รายการ เดือน รวม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 1. ค่าจ้าง 6,0 00 3, เบี้ยประชุม 25, , แบบพิมพ์ 3, ของใช้ สนง. 3,0 00 1, ค่าน้ำ, ไฟ, โทรศัพท์ 2, คชจ. ประชุมใหญ่ 5, ศึกษา, อบรม, ดูงาน 4, ตอบแทน กรรมการ 28, จ้าง ตรวจสอบ บัญชี 3, คชจ. เบ็ดเตล็ด 9, รวม 90, , , , ,0 00 4, , , ,0 50 4, ,0 00 3, ,0 50 ขั้นตอนที่ 4

12 หมู่บ้านสอนทำดี การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทั้งหมด และการคำนวณหาดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดจากแหล่ง เงินทุนต่างๆ แหล่งเงินทุน จำนวน เงินทุน (1) สัดส่วน ต้นทุนเงิน (2) อัตรา ดอกเบี้ย (3) ต้นทุนของ เงินทุน (4) = (2) x (3) ประมาณการ ดอกเบี้ยจ่าย (5) = (3) x (1) 1. เงินกองทุน 1,000, หุ้นสมาชิก 200, เงินฝาก สัจจะ 220, , เงินฝาก ประจำ 150, , เงินกู้ยืม 5.1 กทบ. 200, , กลุ่ม ออมทรัพย์ 180, , สถาบัน การเงิน 1,000, ,000 รวม 2,950, XX2.6979,500 ขั้นตอนที่ 5

13 หมู่บ้านสอนทำดี ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรา ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 1. ทุนดำเนินงาน 2,950, การสำรองเงินเผื่อสภาพคล่อง 2.1 ร้อยละ 6 ของเงินฝาก (370,000 X.06) 22, ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (90,000 X.10) 9,000 31, เงินทุนที่สามารถจ่ายเงินกู้ได้จากทุนที่มีอยู่และหามา (1) – (2) 2,918, ประมาณการจ่ายอัตราต้นทุนเงิน โดยวิธีการคำนวณจากประมาณการ จ่ายเงินกู้ ดอกเบี้ยจ่าย + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ย x 100= (79,500+0) x 100 = 2.72 % ประมาณการการจ่ายเงินกู้ 2,918, ประมาณการอัตราต้นทุนดำเนินงาน = ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน x100 = 90,000 x 10 = 3.08 % ประมาณการจ่ายเงินกู้ 2,918,800 รวมต้นทุนเงินและต้นทุนดำเนินงาน + = 5.80 % 6. ประมาณการกำไรที่ต้องการ = 1.20 % 7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประจำปี ++ = 7.00 % ขั้นตอนที่ 6


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน ธุรกิจ เป็นกระบวนการ บริหารจัดการทาง การเงินที่สำคัญของ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google