งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การค้ามนุษย์

3 การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการ ลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้ สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิ ชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มี อำนาจควบคุมบุคคลอื่น... การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการ ลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้ สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิ ชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มี อำนาจควบคุมบุคคลอื่น...

4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ จังหวัด และต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกประสานงาน กลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความช่วยเหลือ จากส่วนราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อการ ตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในระดับนโยบายในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ ตามโครงสร้างดังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ จังหวัด และต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกประสานงาน กลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความช่วยเหลือ จากส่วนราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบสนับสนุนข้อมูล เพื่อการ ตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในระดับนโยบายในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ ตามโครงสร้างดังนี้ ระดับชาติ ระดับชาติ กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น หน่วยงานกลางประสานการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น หน่วยงานกลางประสานการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ต่างประเทศ ต่างประเทศ กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำประเทศต่างๆ โดยมี เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่เป็นประธาน และมีผู้แทนประกอบด้วย กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทูตแรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และชุมชนไทย ทำหน้าที่ประสานการให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำประเทศต่างๆ โดยมี เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่เป็นประธาน และมีผู้แทนประกอบด้วย กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทูตแรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และชุมชนไทย ทำหน้าที่ประสานการให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์

5 สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ สภาพปัญหาการล่อลวงและลักพาตัว แรงงานในธุรกิจแรงงานทาสบนเรือประมงนั้น มี หลายหน่วยงานที่ควรมีบทบาทและหน้าที่ โดยตรงในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง คมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติกลับ พบว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการหยิบยกเป็น ประเด็นทางสังคมในวงกว้าง ทำให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงและไม่สามารถเข้าถึงการแก้ไข ปัญหาในระดับนโยบายได้ สภาพปัญหาการล่อลวงและลักพาตัว แรงงานในธุรกิจแรงงานทาสบนเรือประมงนั้น มี หลายหน่วยงานที่ควรมีบทบาทและหน้าที่ โดยตรงในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง คมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติกลับ พบว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการหยิบยกเป็น ประเด็นทางสังคมในวงกว้าง ทำให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงและไม่สามารถเข้าถึงการแก้ไข ปัญหาในระดับนโยบายได้

6 ผลกระทบจากการค้ามนุษย์ ที่มากไปกว่านั้นการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมที่ ส่งผลกระทบต่อ คุณค่า และ ศักดิ์ศรี แห่งความเป็น มนุษย์ที่ถูกกระทำเสมือนเป็นเพียง สินค้า ที่มีมูลค่า สำหรับซื้อขายและทำรายได้ให้กับเจ้าของเท่านั้น ที่มากไปกว่านั้นการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมที่ ส่งผลกระทบต่อ คุณค่า และ ศักดิ์ศรี แห่งความเป็น มนุษย์ที่ถูกกระทำเสมือนเป็นเพียง สินค้า ที่มีมูลค่า สำหรับซื้อขายและทำรายได้ให้กับเจ้าของเท่านั้น แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานะ พิเศษในเรื่องการค้ามนุษย์ เพราะเราไม่เพียงแต่จะอยู่ ในสถานะของประเทศ ต้นทาง แต่เรายังเป็นประเทศ ทางผ่าน และเป็น ปลายทาง ของการค้ามนุษย์ไป พร้อมๆ กัน แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานะ พิเศษในเรื่องการค้ามนุษย์ เพราะเราไม่เพียงแต่จะอยู่ ในสถานะของประเทศ ต้นทาง แต่เรายังเป็นประเทศ ทางผ่าน และเป็น ปลายทาง ของการค้ามนุษย์ไป พร้อมๆ กัน ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในไทยเกิดขึ้นกับทั้ง บุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหา การค้ามนุษย์มากที่สุดพื้นที่หนึ่งในประเทศ อาจเพราะ มีปัจจัยหลายอย่างเอื้อต่ออาชญากรรมดังกล่าว ทั้ง หญิงสาวหน้าตาสะสวยที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่อลวง ไปค้าประเวณี รวมถึงพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับเพื่อน บ้านหลายประเทศ ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในไทยเกิดขึ้นกับทั้ง บุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหา การค้ามนุษย์มากที่สุดพื้นที่หนึ่งในประเทศ อาจเพราะ มีปัจจัยหลายอย่างเอื้อต่ออาชญากรรมดังกล่าว ทั้ง หญิงสาวหน้าตาสะสวยที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่อลวง ไปค้าประเวณี รวมถึงพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับเพื่อน บ้านหลายประเทศ

7 แนวทางการแก้ไข ขณะที่แนวทางในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหาที่ เชื่อมโยงกับหลายด้าน อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว, สร้างระบบแนวทางการทำงานป้องกันและ ปราบปรามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัด โดยการประเมินสถานการณ์ปัญหา กำหนด กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการค้ามนุษย์ ระดับความ รุนแรง และพื้นที่เกิดปัญหา จัดลำดับ ความสำคัญ ประเมินทรัพยากร กลไกที่มีอยู่ และการกำหนดแผนงาน, สร้างมาตรการความ ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของจังหวัด และ MOU ว่าด้วยความร่วมมือระดับพหุพาคี และระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนมาตรการ ดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่แนวทางในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหาที่ เชื่อมโยงกับหลายด้าน อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว, สร้างระบบแนวทางการทำงานป้องกันและ ปราบปรามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของจังหวัด โดยการประเมินสถานการณ์ปัญหา กำหนด กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการค้ามนุษย์ ระดับความ รุนแรง และพื้นที่เกิดปัญหา จัดลำดับ ความสำคัญ ประเมินทรัพยากร กลไกที่มีอยู่ และการกำหนดแผนงาน, สร้างมาตรการความ ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของจังหวัด และ MOU ว่าด้วยความร่วมมือระดับพหุพาคี และระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนมาตรการ ดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย

8 จัดทำโดย นายอนุพงษ์ ขุนทอง รหัส 50111417 หมู่เรียน คพ.50. ค 5.1


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google