งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด. “ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ” คือ ? สหกรณ์ : คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด. “ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ” คือ ? สหกรณ์ : คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

2 “ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ” คือ ? สหกรณ์ : คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เครดิต : ความเชื่อถือได้ความไว้วางใจ ยูเนี่ยน : การรวมเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง การรวมเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อดำเนินงานร่วมกันให้ บรรลุจุดหมาย ( ชนค, 2524 : 28)

3 เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีธุรกรรมด้านการรับสมัครและรับเงินสะสมค่า หุ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ. ศ. 2540 ใช้ชื่อว่า “ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนพายัพ ” สมาชิกเริ่มแรก 15 คน และเงินสะสมค่าหุ้น จำนวน 4,620.- บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สมาชิกทั้งสิ้น 456 คน และเงินสะสมค่าหุ้น จำนวน 52,620,425.00 บาท ( ห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท ) ประวัติความเป็นมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด

4 โครงสร้าง การบริหารสหกรณ์ฯ โครงสร้าง การบริหารสหกรณ์ฯ ที่ประชุมใหญ่ สมาชิก ที่ปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการ ดำเนินการ คณะกรรมการ อำนวยการ คณะกรรมการ ศึกษาฯ คณะกรรมการ เงินกู้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบ กิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เอกชน

5 สวัสดิการของสหกรณ์ สก.1 ( สวัสดิการเงินกู้ ) : สหกรณ์ฯ จ่ายเงินอัตราร้อยละ 0.060 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ให้ ชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อประกันความเสี่ยงให้สมาชิกที่กู้เงิน กรณีผู้กู้ เสียชีวิตก่อนชำระเงินกู้หมด ชุมนุมฯ จะจ่ายเงิน ชำระหนี้เงินกู้แทนสมาชิกที่เสียชีวิต วงเงินไม่เกิน 400,000.- บาท สก.2 ( สวัสดิการเงินสะสม ) : สหกรณ์ฯ จ่ายเงินอัตราร้อย ละ 0.060 ของจำนวนเงินค่าหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ให้ ชุมนุมฯ กรณีสมาชิกเสียชีวิต ชุมนุมฯ จะจ่ายเงินให้กับ ทายาทของสมาชิก 1 เท่าของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับ สหกรณ์ฯ วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท สก.5 ( สวัสดิการกองทุนสมทบ ) : การสงเคราะห์จัดงานศพ ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต ปัจจุบันวงเงิน 100,000.- บาท

6 ธุรกรรมทางการเงิน ออมทรัพย์ ธรรมดา ดอกเบี้ย 1 % พิเศษ ดอกเบี้ย 1.50 % เงินกู้ ฉุกเฉิน ดอกเบี้ย 8 % สามัญ ดอกเบี้ย 7.50 % พิเศษ ดอกเบี้ย 6 %

7 โปรโมชั่นพิเศษ สมัครวันนี้ – 31 สิงหาคม 2553 รับฟรี !!! กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 1 ใบ

8 สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นมหาวิทยาลัยพายัพ

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด. “ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ” คือ ? สหกรณ์ : คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google