งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กินดีอยู่ดีด้วยสถาบัน การเงิน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กินดีอยู่ดีด้วยสถาบัน การเงิน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กินดีอยู่ดีด้วยสถาบัน การเงิน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2 สมาชิกโครงงานกินดีอยู่ดีด้วย สถาบันการเงิน 1. เด็กหญิงสุริยา มณีนุตร์ 2. เด็กหญิงนันทิยา ทองอินทร์ 3. เด็กหญิงอุบลรัตน์ สัมปัตติกร 4. เด็กชายตรัย ช่างสอน

3 ที่มาของโครงงาน เนื่องจากคณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญ ของการพัฒนา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถ ดำรงชีวิตได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจมี ความผันผวน ดังนั้นสมาชิก ในท้องถิ่นควรมีความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ และนำมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ พฤติกรรม การบริโภค สถาบันการเงินที่มีส่วน ช่วยในการเป็นสื่อกลางในการทำ ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทำหน้าที่ เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้ฝากหรือระดมเงินออมและการให้สินเชื่อ ความสำคัญของสถาบันการเงิน 1. เป็นตัวกลาง เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างผู้ ออมกับผู้ต้องการสินเชื่อกู้ยืม 2. เป็นผู้รับความเสี่ยงแทน โดยเป็นสถาบันที่รับ ความเสี่ยงแทนผู้ออมและผู้กู้เงินเนื่องจากในการ ฝากเงินออมและการกู้ยืมเงิน จะต้องดำเนินการ ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ย่อมจะต้องมีความเสี่ยงจากการผิด นัดชำระหนี้ เกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินก็จะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนผู้ฝาก เงินออม

5 ประเภทสถาบันการเงิน สถาบันการเงินแบ่งออกได้หลายประเภท แล้วแต่เกณฑ์ที่จะกำหนด ได้แก่ 2.1 แบ่งตามลักษณะของกิจการ การแบ่ง ตามลักษณะของกิจการเป็น การแบ่งที่พิจารณาจากลักษณะของกิจการ ของสถาบันการเงินนั้น ๆ แบ่งย่อยเป็น 1) สถาบันการเงินประเภทธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินออม จากประชาชน แล้วนำเงินฝากนั้นปล่อย ให้กับผู้ขอสินเชื่อ 2. สถาบันการเงินประเภทที่มิใช่ธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินใน ลักษณะอื่น ๆ เช่นบริษัทเงินทุน บริษัท ประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์

6 สถาบันการเงินที่สำคัญ 1) ธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่หลักในการรับฝากเงิน จากประชาชนทั่วไป 2) ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่พยายาม ส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชน โดยเฉพาะ ผู้รายได้น้อน 3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร 4) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มี รายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของ ตนเอง

7

8

9

10 ประเภทของสถาบันการเงิน


ดาวน์โหลด ppt กินดีอยู่ดีด้วยสถาบัน การเงิน โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google