งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยง MRCF & R2R ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 1

2 ควรตระหนัก”ยุคปรับเปลี่ยน” 1.ทัศนคติ 2.บทบาท 3.วิธีการทำงาน 4.การใช้เทคโนโลยี 5.เป้าหมาย Change!!!!!! เปลี่ยนระบบส่งเสริมการเกษตร จากระบบ T&V เป็น ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF Change!!!!!! เปลี่ยนระบบส่งเสริมการเกษตร จากระบบ T&V เป็น ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 2

3 2 หลักการ มีความสัมพันธ์อย่างไร MRCF : M apping - R emote Sensing – C ommunity Participation และ Specific F ield Services เครื่องมือของระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ R2R : R outine to R esearch หรือ กระบวนการวิจัยในงานประจำ ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 3

4 สิ่งที่ควรรู้&เข้าใจ 1.นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร มีอะไรบ้าง ? 2.ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF เป็นอย่างไร 3.กระบวนงานวิจัยในงานประจำ หรือ R2R ทำอย่างไร Mind mapping ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 4

5 Perception การรับรู้ ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 5 1.Adoption 2.Communication 3.Learning 4.Participation 5.Managements 6.Leadership 7.Social psychology 8.Decision making

6 1.นโยบาย ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 6

7 กรอบแนวคิดนโยบายการส่งเสริมการเกษตรปี๒๕๕๗ การบริหาร จัดการ ข้อมูล การบริหาร จัดการ องค์กร MRCF DOAE’ 5 Smart ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลง CHANGE เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน บูรณการ ๓ มิติ Agenda - based Function - based Area - based ทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง Green Economy Zero waste agri. Market-driven ตลาด โลจิสติกส์ เกษตรอุตสาหกรรม การบริหารจัดการในพื้นที่ พื้นที่ คน สินค้า การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 7

8 Mapping M Remote sensing R Commun ity Participa tion C Specific Field Service F พื้นที่ คน สิน ค้า ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร ผู้นำการปลี่ยนแปลง SMART EXTENSION OFFICER SMART OFFICE SMART FARMER SMART GROUP SMART PRODUCT ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 8

9 อะไร SMART ? 1.Office 2.Extension Officer 3.Farmer 4.Group 5.Product Mind mapping คุยกันอีกที ณ สัมมนาSO 23-24มิย.57 ณ อุดรธานี 30มิย.-1กค.57 ณ เพชรบุรี คุยกันอีกที ณ สัมมนาSO 23-24มิย.57 ณ อุดรธานี 30มิย.-1กค.57 ณ เพชรบุรี ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 9

10 Smart Office 2.อุปกรณ์ 4.นักส่งเสริมการเกษตร (Smart Extension Officer) 1.สถานที่ 3. ระบบงาน สำนักงานอัจฉริยะ? บริการเป็นเลิศ? ชาวบ้านรักรู้จักคุ้นเคยดีมาก? คิดไม่ออก บอกเกษตร? ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 10

11 2.MRCF ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 11

12 M M M : Mapping R R R : Remote Sensing C C C : Community Participation F F F : Specific Field Service ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ เตรียมเข้าทำงานในพื้นที่ โดยเน้นการใช้ข้อมูลแผน ที่ ประสานและให้บริการ เกษตรกรด้วยวิธีการ ติดต่อสื่อสารและเข้าถึง ข้อมูลจากระยะไกล ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชนใน การทำงานและร่วม ดำเนินการกับเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม เข้าทำงานในพื้นที่แบบ เฉพาะเจาะจงโดยมี เป้าหมายและจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจน ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 12

13 คำถาม ท่านเข้าใจระบบส่งเสริมการเกษตร มิติใหม่ MRCF หรือไม่ ทำได้? อย่างไร? MRCFเริ่มต้นด้วย ”M” ใช่หรือไม่? เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมก่อนลงพื้นที่? Mind mapping ข่าวอธส. - หนังสือพิมพ์บ้านเมือง๓๐พค.๕๗ ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 13

14 ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 14

15 3.R2R ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 15

16 คำถาม ท่านเข้าใจ “การวิจัย” หรือไม่ ท่านเคยทำงานวิจัยหรือไม่ ท่านรู้จัก R2R หรือไม่ คืออะไร แตกต่างจากการวิจัยอย่างไร ทำไมต้องทำ ? Mind mapping ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 16

17 ทดลอง จัดเวที สังเกต สัมภาษณ์ สำรวจ PRA/PAR ฯลฯ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก Mind Map การประชุมกลุ่ม สงสัย / ไม่มี คำตอบ โจทย์ / คำถาม วัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการได้ข้อมูลวิธีการได้ข้อมูล ข้อมูล วิเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูล ตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ ~ เปรียบเทียบ ~ ความหมาย ~ หาเหตุผล ~ หาความสัมพันธ์ ~ จัดหมวดหมู่ +-× ÷ เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้คำตอบโจทย์ สร้างความรู้ นำไปพัฒนางาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 17

18 5. บันทึกผล 6. วิเคราะห์ข้อมูล 7. สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 8. งานได้รับการพัฒนาดีขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ การปฏิบัติงาน 1. สิ่งที่ต้องการพัฒนางานให้ดี ขึ้น /ปัญหางานประจำที่ต้องการ แก้ไข 2. สอบถามเพื่อนร่วมงาน ค้นหา ข้อมูลเดิม/ที่เกี่ยวข้อง หรือคุย ทีมงาน 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามแผน 5. บันทึกผลการดำเนินงาน 6. ติดตาม/ประเมินผล 7. รายงานผลการปฏิบัติงาน/ สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 8. นำผลไปปรับปรุงในงานครั้ง ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น R2R 5. บันทึก/สรุปผล 6. ติดตามประเมินผล การวิจัย 1. โจทย์วิจัย 3. วางแผนการวิจัย 4. ดำเนินการตามแผน 2. ตรวจเอกสาร 4. ปฏิบัติการ 1. หาโจทย์วิจัย 2. ทบทวน ตรวจ เอกสารและกำหนด กรอบแนวคิด 3. วางแผนทำงาน ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 18

19 ๑.วิเคราะห์ชุมชน๒.กำหนดเป้าหมาย๓.จัดเวทีมีส่วนร่วม๔.วางแผนทำงาน๕.ส่งเสริม/บริการ๖.บันทึก/วิเคราะห์/สรุป๗.รายงาน/ใช้ผล๘.ติดตาม/ประเมิน ๑.วิเคราะห์ปัญหา๒.กำหนดโจทย์วิจัย๓.กรอบแนวคิด๔.วางแผนวิจัย๕.วิจัย/บันทึก๖.วิเคราะห์/สรุป๗.นำผลไปใช้๘.ติดตาม/ประเมิน R2R MRCF แนวทางพัฒนาตำบล โครงการ/บริการ แนวทางพัฒนาตำบล โครงการ/บริการ วิธีวิจัย ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 19

20 คำถามที่ควรตอบได้ What Why Who Where When How 5w1H ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 20

21 คุณลักษณะR2R2557 1.เริ่มที่งานประจำ คือ การส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ MRCF ที่ได้เริ่ม ทำงานกว่า 6 เดือนแล้ว 2.มีจุดมุ่งเน้น คือ การปรับปรุงแก้ไข วิธีการและพัฒนางาน MRCF ไปพร้อม กัน เรียกว่า ”วิจัยและพัฒนา” 3.ทุกคนมีโจทย์เดียวกัน แต่ เป้าหมาย และบริบทแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความ พร้อมของแต่ละพื้นที่ 4.ผลการดำเนินงานเฉพาะพื้นที่ 12 กรณี (จังหวัด 8 ศูนย์ 4) ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 21

22 โจทย์และสิ่งที่ต้องการ โจทย์ = ท่านจะใช้ MRCF ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรได้ อย่างไร ต้องการ = เป้าหมาย/วิธีการ/ ผลงานเป็นอย่างไร ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 22

23 สิ่งที่ท่านจะได้คืออะไร 1.ข้อมูลที่สมบูรณ์ 2.แนวทางพัฒนางาน (ส่งเสริม/บริการ) 3.ผลงาน 4.เผยแพร่ผลงาน 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้/องค์ความรู้ 6.ทีมงาน ฯลฯ ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 23

24 ขอบคุณ & สวัสดี ๔มิถุนายน๒๕๕๗ 24


ดาวน์โหลด ppt การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google