งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื่อมโยง MRCF & R2R การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื่อมโยง MRCF & R2R การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื่อมโยง MRCF & R2R การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ๔มิถุนายน๒๕๕๗

2 ควรตระหนัก”ยุคปรับเปลี่ยน”
ทัศนคติ บทบาท วิธีการทำงาน การใช้เทคโนโลยี เป้าหมาย Change!!!!!! เปลี่ยนระบบส่งเสริมการเกษตร จากระบบ T&V เป็น ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ๔มิถุนายน๒๕๕๗

3 2 หลักการ มีความสัมพันธ์อย่างไร
MRCF : Mapping - Remote Sensing – Community Participation และ Specific Field Services เครื่องมือของระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ R2R : Routine to Research หรือกระบวนการวิจัยในงานประจำ ๔มิถุนายน๒๕๕๗

4 สิ่งที่ควรรู้&เข้าใจ
นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร มีอะไรบ้าง ? ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF เป็นอย่างไร กระบวนงานวิจัยในงานประจำ หรือ R2R ทำอย่างไร Mind mapping ๔มิถุนายน๒๕๕๗

5 Perception การรับรู้ Adoption Communication Learning Participation
Managements Leadership Social psychology Decision making ๔มิถุนายน๒๕๕๗

6 1.นโยบาย ๔มิถุนายน๒๕๕๗

7 กรอบแนวคิดนโยบายการส่งเสริมการเกษตรปี๒๕๕๗
การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการองค์กร MRCF DOAE’ 5 Smart ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลง CHANGE เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน บูรณการ ๓ มิติ Agenda - based Function - based Area - based ทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง Green Economy Zero waste agri. Market-driven ตลาด โลจิสติกส์ เกษตรอุตสาหกรรม การบริหารจัดการในพื้นที่ พื้นที่ คน สินค้า การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ๔มิถุนายน๒๕๕๗

8 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๔มิถุนายน๒๕๕๗ ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร ผู้นำการปลี่ยนแปลง นักส่งเสริมการเกษตร SMART OFFICE SMART EXTENSION OFFICER Mapping M Remote sensing R Community Participation C Specific Field Service F MRCF SMART FARMER พื้นที่ คน สินค้า SMART GROUP SMART PRODUCT ๔มิถุนายน๒๕๕๗ เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรเขตด้านR2RและMapping๒-๔มิถุนายน๒๕๕๗

9 อะไร SMART ? Office Extension Officer Farmer Group Product คุยกันอีกที
ณ สัมมนาSO 23-24มิย.57 ณ อุดรธานี 30มิย.-1กค.57 ณ เพชรบุรี Mind mapping ๔มิถุนายน๒๕๕๗

10 ชาวบ้านรักรู้จักคุ้นเคยดีมาก?
Smart Office 4.นักส่งเสริมการเกษตร (Smart Extension Officer) 1.สถานที่ สำนักงานอัจฉริยะ? บริการเป็นเลิศ? ชาวบ้านรักรู้จักคุ้นเคยดีมาก? คิดไม่ออก บอกเกษตร? 3. ระบบงาน 2.อุปกรณ์ ๔มิถุนายน๒๕๕๗

11 2.MRCF ๔มิถุนายน๒๕๕๗

12 C : Community Participation F : Specific Field Service
M : Mapping R : Remote Sensing C : Community Participation F : Specific Field Service ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าทำงานในพื้นที่โดยเน้นการใช้ข้อมูลแผนที่ ประสานและให้บริการเกษตรกรด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชนในการทำงานและร่วมดำเนินการกับเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม เข้าทำงานในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงโดยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ๔มิถุนายน๒๕๕๗

13 ข่าวอธส. - หนังสือพิมพ์บ้านเมือง๓๐พค.๕๗
คำถาม ท่านเข้าใจระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF หรือไม่ ทำได้? อย่างไร? MRCFเริ่มต้นด้วย ”M” ใช่หรือไม่? เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมก่อนลงพื้นที่? Mind mapping ๔มิถุนายน๒๕๕๗ ข่าวอธส. - หนังสือพิมพ์บ้านเมือง๓๐พค.๕๗

14 ตัวอย่างขั้นตอนจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้า
M ตย.หาแนวทางพัฒนาพืชเศรษฐกิจของตำบล ???? บริหารจัดการข้อมูล(รวบรวม/วิเคราะห์/สังเคราะห์) S1-S2-S3-N? พื้นที่/คน/สินค้า? จำแนก ภาพจำลองเป้าหมาย พื้นที่/คน/สินค้า (หลายเวที?) การมีส่วนร่วม เวที ชัดเจน-ยอมรับ S1-S2-S3-N แนวทางพัฒนา(ชุมชนต้องการ/แก้ปัญหา/ยุทธศาสตร์ฯ) โครงการ/บริการแบบเฉพาะเจาะจง ประสิทธิภาพการผลิต/คุณภาพสินค้า/เปลี่ยนกิจกรรมเหมาะสม R เริ่มต้นทำแบบที่เคยทำ/โปรแกรมGIS C เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการกษตรเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชุมชน C F R การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างขั้นตอนจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้า Bottom up Approach ๔มิถุนายน๒๕๕๗

15 3.R2R ๔มิถุนายน๒๕๕๗

16 คำถาม ท่านเข้าใจ “การวิจัย” หรือไม่ ท่านเคยทำงานวิจัยหรือไม่
ท่านรู้จัก R2R หรือไม่ คืออะไร แตกต่างจากการวิจัยอย่างไร ทำไมต้องทำ ? Mind mapping ๔มิถุนายน๒๕๕๗

17 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๔มิถุนายน๒๕๕๗ สงสัย/ไม่มีคำตอบ ข้อมูล ตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ตัวหนังสือ คำพูด ภาพ ~เปรียบเทียบ ~ความหมาย ~หาเหตุผล ~หาความสัมพันธ์ ~จัดหมวดหมู่ โจทย์/คำถาม + - × ÷ วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูล วิธีการได้ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ได้คำตอบโจทย์ สร้างความรู้ นำไปพัฒนางาน ทดลอง จัดเวที สังเกต สัมภาษณ์ สำรวจ PRA/PAR ฯลฯ เครื่องมือเก็บข้อมูล แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก Mind Map การประชุมกลุ่ม ๔มิถุนายน๒๕๕๗ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรเขตด้านR2RและMapping๒-๔มิถุนายน๒๕๕๗

18 การปฏิบัติงาน การวิจัย
5. บันทึกผล 6. วิเคราะห์ข้อมูล 7. สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 8. งานได้รับการพัฒนาดีขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ การปฏิบัติงาน 1. สิ่งที่ต้องการพัฒนางานให้ดีขึ้น /ปัญหางานประจำที่ต้องการแก้ไข 2. สอบถามเพื่อนร่วมงาน ค้นหาข้อมูลเดิม/ที่เกี่ยวข้อง หรือคุยทีมงาน 3. วางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามแผน 5. บันทึกผลการดำเนินงาน 6. ติดตาม/ประเมินผล 7. รายงานผลการปฏิบัติงาน/สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 8. นำผลไปปรับปรุงในงานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น R2R 5. บันทึก/สรุปผล 6. ติดตามประเมินผล การวิจัย 1. โจทย์วิจัย 3. วางแผนการวิจัย 2. ตรวจเอกสาร 4. ปฏิบัติการ 1. หาโจทย์วิจัย 2. ทบทวน ตรวจเอกสารและกำหนดกรอบแนวคิด 3. วางแผนทำงาน ๔มิถุนายน๒๕๕๗

19 ๖.บันทึก/วิเคราะห์/สรุป
๑.วิเคราะห์ปัญหา ๒.กำหนดโจทย์วิจัย ๓.กรอบแนวคิด ๔.วางแผนวิจัย ๕.วิจัย/บันทึก ๖.วิเคราะห์/สรุป ๗.นำผลไปใช้ ๘.ติดตาม/ประเมิน ๑.วิเคราะห์ชุมชน ๒.กำหนดเป้าหมาย ๓.จัดเวทีมีส่วนร่วม ๔.วางแผนทำงาน ๕.ส่งเสริม/บริการ ๖.บันทึก/วิเคราะห์/สรุป ๗.รายงาน/ใช้ผล ๘.ติดตาม/ประเมิน R2R MRCF วิธีวิจัย แนวทางพัฒนาตำบล โครงการ/บริการ ๔มิถุนายน๒๕๕๗

20 คำถามที่ควรตอบได้ What Where Why When Who How 5w1H ๔มิถุนายน๒๕๕๗

21 คุณลักษณะR2R2557 เริ่มที่งานประจำ คือ การส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ที่ได้เริ่มทำงานกว่า 6 เดือนแล้ว มีจุดมุ่งเน้น คือ การปรับปรุงแก้ไขวิธีการและพัฒนางาน MRCF ไปพร้อมกัน เรียกว่า ”วิจัยและพัฒนา” ทุกคนมีโจทย์เดียวกัน แต่ เป้าหมายและบริบทแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ผลการดำเนินงานเฉพาะพื้นที่ 12 กรณี (จังหวัด 8 ศูนย์ 4) ๔มิถุนายน๒๕๕๗

22 โจทย์และสิ่งที่ต้องการ
โจทย์ = ท่านจะใช้ MRCF ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างไร ต้องการ = เป้าหมาย/วิธีการ/ผลงานเป็นอย่างไร ๔มิถุนายน๒๕๕๗

23 สิ่งที่ท่านจะได้คืออะไร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ๔มิถุนายน๒๕๕๗ สิ่งที่ท่านจะได้คืออะไร ข้อมูลที่สมบูรณ์ แนวทางพัฒนางาน (ส่งเสริม/บริการ) ผลงาน เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้/องค์ความรู้ ทีมงาน ฯลฯ ๔มิถุนายน๒๕๕๗ เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรเขตด้านR2RและMapping๒-๔มิถุนายน๒๕๕๗

24 ขอบคุณ & สวัสดี ๔มิถุนายน๒๕๕๗


ดาวน์โหลด ppt เชื่อมโยง MRCF & R2R การอบรมวิทยากรประจำเขตด้านการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google