งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนประสบการณ์ / ถอดบทเรียน. 2 วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6: การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ จากโครงการ หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนประสบการณ์ / ถอดบทเรียน. 2 วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6: การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ จากโครงการ หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนประสบการณ์ / ถอดบทเรียน

2 2 วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6: การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ จากโครงการ หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมจะ สามารถ : ทบทวนว่าแต่ละคนได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรใน การ ทำงานอย่างอิสระ หรือร่วมกับผู้อื่น คิดเชิงวิเคราะห์ แก้ปัญหาตัดสินใจ สะท้อนถึงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง ทักษะ และการจัดการกับสิ่งที่ พวกเขาได้เรียนรู้

3 3 โครงการนี้ก็จะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าไม่ มีแต่จะเป็นเพียงแต่เกมส์สนุกสนาน เท่านั้น และไม่เกิดการเรียนรู้ ผู้ดำเนินโครงการต้องวางแผน เกี่ยวกับเรื่องผลสะท้อนกลับ เพราะเป็น สิ่งที่จำเป็นในการออกแบบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติได้อย่างชัดเจน ผลสะท้อนจากประสบการณ์ที่ได้ จากการเรียนรู้

4 4 ผลสะท้อนของผู้ร่วมดำเนิน โครงการ ผลสะท้อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มีจุดประสงค์ หลากหลายดังนี้ 1. เพื่อประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 2. เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติว่าสอดคล้อง กันหรือไม่ 3. เพื่อใช้ประยุกต์ในการเรียนรู้ในสถานการณ์อื่นๆ 4. เพื่อเชื่อมต่อการเรียนรู้กับประสบการณ์ในชีวิตจริง 5. เปิดโอกาสให้มีการสรุปบทเรียนในสิ่งที่ได้ทำ ได้ เรียนรู้และพัฒนาทักษะของการมีส่วนร่วม 6. สร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

5 5 ผลสะท้อนกลับของผู้ดำเนิน โครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการมีโอกาส ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการได้อย่าง เต็มที่ ผลสะท้อนของผู้ดำเนินโครงการควร ประกอบด้วยคำถามดังนี้ : o อะไรคือจุดแข็งของงานโครงการนี้ o การเรียนรู้นี้บรรลุผลอย่างไรในชุมชน o อะไรคือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ o พวกเขาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร o พวกเขาปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับชุมชน อย่างไร o มีการผสมผสานกระบวนการในโครงการอย่างไรจึง จะเกิดประโยชน์สูงสุด

6 คำถามประกอบ กิจกรรม ขั้นตอนที่ 6 การสะท้อนประสบการณ์การ เรียนรู้จากโครงการ 6

7 โจทย์กลุ่มย่อย ให้วิทยากรกระบวนการในการทำโครงการ แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในการทำ โครงการนี้มีอะไรบ้าง 2. ความสำเร็จนั้นมีกระบวนการทำงาน อย่างไร 3. มีเงื่อนไขปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้ เกิดความสำเร็จ 4. ถ้าจะต้องจัดโครงการใหม่อีกครั้ง ท่านจะมีข้อเสนออะไร วิธีการ คิดใคร่ครวญคนเดียว นำเสนอ แลกเปลี่ยนในกลุ่ม และสรุป ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือก ประธานที่ประชุม / ผู้ จดบันทึก / ผู้นำเสนอ

8 ความสำเร็จความภาคภูมิใจ  ได้รับความสนใจจากนักเรียน จำนวน มาก  นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ( มี ส่วนร่วม )  นักเรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ เลือกปัญหา และแนวทางแก้ไข  เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นำไปเผยแพร่ต่อ  สามารถลบล้างระบบการดำเนินงาน แบบเดิมๆ  นักเรียนมีความรู้แยกแยะถูกผิด รู้จัก บทบาทตัวเอง  นักเรียนตื่นตัวทางประชาธิปไตย การเมือง  ทีมวิทยาการมีความสุข เนื่องจากทุก คนได้มีส่วนร่วม

9 เงื่อนไข / ปัจจัย แห่งความสำเร็จ

10 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

11 ข้อเสนอแนะ ทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นโยบายชัดเจนมากกว่านี้ ให้ทุกภาคส่วนทุกกลุ่ม ทุกวัยเข้าร่วมให้ มากที่สุด จัดโครงการให้กว้างขวาง เพิ่มงบประมาณ ให้เพียงพอ ให้วิทยากรท้องถิ่นเข้าร่วม ให้มีการพัฒนาศักยภาพวิทยากร กระบวนการ ควรมีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มีสื่อ การเรียนรู้ ให้ความรู้ผ่านสื่อท้องถิ่น หอกระจายข่าว จัดรางวัล เกียรติบัตร เครื่องหมาย ให้ อาสาสมัคร กกต. จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับองค์กร

12 12 การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ความรู้ ทักษะเจตคติ ความสามารถความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น มีความรู้ และ เหตุผล


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนประสบการณ์ / ถอดบทเรียน. 2 วัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6: การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ จากโครงการ หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google