งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริม ประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้น เรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริม ประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้น เรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริม ประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้น เรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนาคม 2550

2 กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2550 1. คุณธรรมนำความรู้ 2. การขยายโอกาส 3. คุณภาพ / มาตรฐาน การศึกษา 4. การกระจายอำนาจ 5. การมีส่วนร่วม

3 คุณภาพ / มาตรฐาน การศึกษา  เร่งรัดปรับปรุงมาตรฐาน โรงเรียน  การอ่านออกเขียนได้ คิด วิเคราะห์  การยกระดับผลสัมฤทธิ์  NT - คุณภาพโรงเรียน ป.6, ม.3 - ปรับปรุงผู้เรียน ป.2, ป.5, ม.2  สนับสนุนการจัดการเรียนการ สอน  ICT  อบรมครู  การประเมินในชั้นเรียน

4 ภาระงาน ปี 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2549 1.1 สพฐ. ดำเนินการประเมิน ชั้น ป.6 และ ม.3  พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการ ประเมินฯ  การบริหารการสอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล การประเมินคุณภาพ การศึกษา ฯ 1.2 สพท. ดำเนินการประเมิน ชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 ***  สนับสนุนงบประมาณให้เขต พื้นที่ดำเนินงาน

6 2. การสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและ ประเมินผู้เรียนเพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาของ สพท. 2.1 ส่งเสริม สพท. พัฒนารูปแบบการ ประเมินที่มีประสิทธิภาพ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลผลการประเมินฯ ของ สพท. เชื่อมโยงกับ สพฐ. 2.3 สนับสนุนการดำเนินงานของ สพท. ในการสร้างและพัฒนาคลัง เครื่องมือมาตรฐาน : ทีมงาน 2.4 ส่งเสริมมาตรฐานการวัดและประเมิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ เรียนการ สอนของโรงเรียน

7 3. การส่งเสริมการประเมินในชั้นเรียน  ประชุมคณะกรรมการ / วิทยากรเพื่อ วางแผน / หลักสูตรการอบรม  ประชุมอบรมวิทยากรแกนนำเขตพื้นที่  จัดสรรให้เขตพื้นที่นำสู่การปฏิบัติใน โรงเรียน 4. การพัฒนาระบบการนำผลการประเมินไป ใช้  รูปแบบการนำไปใช้เป็นเกณฑ์การจบ หลักสูตร  สร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้เรียน

8 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศผลการเรียน ของนักเรียน  จัดทำรายงานผลการเรียนช่วงชั้นที่ 4 เพื่อการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน ระดับอุดมศึกษา  จัดทำผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3  จัดทำระบบการรายงานผลการจบ หลักสูตรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ 6. การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การศึกษา เพื่อให้บริการและการเทียบ โอนการเทียบวุฒิ  สนับสนุนเขตพื้นที่ให้บริการตรวจสอบ และออกหลักฐาน  ติดตามสภาพการเทียบโอนของ โรงเรียน

9 7. การสร้างและพัฒนาคลังเครื่องมือ มาตรฐานเพื่อให้บริการ 7.1 ข้อสอบมาตรฐาน  ข้อสอบตามหลักสูตรชั้น ป.2, ป.3, ป.5, ป.6, ม.2 และ ม.3  แบบวัดความถนัดทางการเรียน  แบบวัดทักษะการคิด  แบบวัดคุณลักษณะทั่วไป  แบบวัดภาษาไทย - ระดับคุณภาพการใช้ภาษา - ความเร็วในการอ่าน

10 7.2 พัฒนาฐานข้อมูลคลังเครื่องมือ 7.3 การบริการเครื่องมือ  ให้บริการเครื่องมือและให้บริการ ตรวจสอบกระดาษคำตอบแก่เขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 8. การให้บริการสอบบุคคลทั่วไป  ไทย / จีน  Online

11 การประเมิน & การเรียนรู้ ค้นหาความคิดยอดเยี่ยม ความหมายเชิงลึกในสิ่งที่เรียนรู้ ความหมายเชิงลึกในสิ่งที่เรียนรู้ การพัฒนาวัฒนธรรมการ ประเมินผล การประเมินการเรียนรู้

12 การเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเรียนรู้ การเข้าถึงและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการเรียนรู้ การเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจใน รายละเอียด การเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจใน รายละเอียด การพัฒนาเพื่อให้เกิดการ ปรับปรุง การพัฒนาเพื่อให้เกิดการ ปรับปรุง ความสามารถที่จะอธิบายและ สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ความสามารถที่จะอธิบายและ สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง

13 วัฒนธรรมการประเมิน กระบวนการจัดการข้อมูล อย่างต่อเนื่อง นำไปใช้วางแผน ปฏิบัติงานเป็นระบบ

14 การประชุมอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากร หลัก ระดับเขตพื้นที่ 1 กรอบแนวคิด หลักการ มาตรฐานและ วิธีการจัดการเรียน การสอนและการประเมินสภาพจริง การสร้างองค์ความรู้ 2 การออกแบบภาระงานสำหรับการเรียน การสอนและการประเมินสภาพจริง มาตรฐานช่วงชั้น เนื้อหา ชั้น / ปี ภาระงาน หน่วยการเรียน เกณฑ์

15 3 การออกแบบและการใช้ portfolio = วิธีการประเมิน กรณีตัวอย่างการประเมิน สภาพจริง 4 แนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ ในโรงเรียน และชั้นเรียน วิจัยและพัฒนา KM-Best Praetice

16 การนำสู่การปฏิบัติ : เขต พื้นที่ เป้าหมาย เป้าหมาย ทุกโรงเรียนมีแนว ปฏิบัติในการประเมิน สภาพจริงในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันการประเมิน ในชั้นเรียน ของโรงเรียน

17 กิจกรรม 1. การกำหนด เป้าหมายการพัฒนาการวัด และประเมินสภาพจริงในชั้น เรียนของ โรงเรียน กิจกรรม 2 การวางแผนการ เสริมประสิทธิภาพการ วัดและประเมินสภาพจริงใน ชั้นเรียน ของ โรงเรียนของเขตพื้นที่ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การเสริม ประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้น เรียน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google