งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ. ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ. ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ. ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สำนักวิทยบริการฯ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ. นครราชสีมา

2 ภูมิหลัง - ความสำคัญ งานวิจัย การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด การปรับ โครงสร้าง ของงาน ห้องสมุด สวท. มทรอ. ระบบงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา กับ การแก้ไขข้อ ร้องเรียน แรงจูงใจ และแรง บันดาลใจ ในการ พัฒนา งาน KM สภาพและ ปัญหาที่ เป็น อุปสรรค ในการ ดำเนินงา น KM ห้องสมุด

3 “ ห้องสมุดคือ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ (Center of learning)” “ ห้องสมุดคือ หัวใจของสถาบันการศึกษา (Library is the heart of an educational institution) ” ภูมิหลัง – ความสำคัญ ( ต่อ )

4 คำถามวิจัย การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด การทำคลิปวีดิ ทัศน์ เล่าเรื่องการ จัดการความรู้ ในงานห้องสมุด จะมีผลลัพธ์ อย่างไร

5 วัตถุประสงค์ การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด ศึกษาผลการใช้ คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการ ความรู้ ในงานห้องสมุด

6 รูปแบบการวิจัย : Research Design Qualitative Quantitative Action research

7 ประชากร - กลุ่มเป้าหมาย บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารห้องสมุด

8 การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด บรรณา รักษ์ (4) นักเอก สารสนเทศ (3) เจ้าหน้าที่ บริหารงา นทั่วไป (2) เจ้าหน้าที่ ธุรการ (2)

9 เครื่องมือในการ วิจัย การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด บทวีดิ ทัศน์ แบบ สังเกต แบบสอบถ าม แบบ สัมภาษณ์

10 การวิเคราะห์ ข้อมูล การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) การจัด หมวดหมู่ (Typology)

11 วิธีดำเนินการ การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด 1. วางแผน - เตรียม วัสดุ - คน 2. ปฏิบัติการ ถ่ายทำ คลิปวีดิ ทัศน์ 3. สังเกต - ประเมิน 4. สะท้อน ผล - ปรับปรุง

12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ความเห็น / ความถี่ ข้อมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด ๑. คุณค่าของโครงการ 171 ๒. ประโยชน์ของกิจกรรม 81 ๓. ความสามารถของผู้ถ่ายทำ 171 ๔. ความร่วมมือของบุคลากร 441 ๕. ความเหมาะสมของเวลา 531 ๖. อุปกรณ์และสถานที่ 144 ๗. ควรดำเนินการต่อเพียงใด 153 ๘. อื่นๆ 1

13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ข้อเสนอแนะ ข้อความถี่หมายเหตุ ๑. ควรดำเนินการต่อไป /// ๒. ควรจัดฉากให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้ / ๓. ควรเป็นฉากนอกสถานที่ มีต้นไม้ สายน้ำ / ๔. ควรใช้ห้องปฏิบัติงานจริงของบุคลากร / ๕. ควรรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการรักษา - ซ่อมหนังสือ /

14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : การสัมภาษณ์ ข้อคำตอบ ๑. ผู้ที่จะได้ประโยชน์ จากการเล่าของท่าน ๑ ) ผู้ปฏิบัติงานคล้ายกันเดียวกัน ๒ ) ตนเอง ๓ ) ผู้สนใจ ๔ ) ผู้บริหารงานห้องสมุด ๕ ) ผู้ใช้บริการ ๒. ประเด็นต่อไปที่ท่าน อยากเล่า ๑ ) การสืบค้น OPAC ๒ ) การหาหนังสือของ ผู้ใช้บริการ ๓ ) การซ่อมบำรุงหนังสือ ๔ ) ปัญหาหนังสือเนื้อหาเดียวกัน อยู่คนละหมวดหมู่๕ ) การส่งเสริมการใช้บริการ ๖ ) การ พัฒนางานสารบรรณ ๗ ) การทวงหนังสือ ๓. สิ่งที่ประทับใจมาก ที่สุด ๑ ) การถ่ายทอดปัญหาและวิธีแก้ไข // ๒ ) ๕. ข้อคิดเห็น / เสนอแนะ เพิ่มเติม ๑ ) อยากให้ดำเนินการต่อไป ๒ ) ให้เวลาเตรียมมากกว่านี้

15 สรุปผลการวิจัย การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด คุณค่า ของ งานวิจัย - มาก ประโยชน์ใน การพัฒนา งานห้องสมุด ของ กลุ่มเป้าหมา ย - มาก ผู้ที่จะได้ ประโยชน์ คือ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดอื่นๆ และ ผู้ใช้บริการ ควร ดำเนินกา รต่อไป - มาก

16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : การสัมภาษณ์ ข้อคำตอบ ๑. ผู้ที่จะได้ประโยชน์ จากการเล่าของท่าน ๑ ) ผู้ปฏิบัติงานคล้ายกันเดียวกัน ๒ ) ตนเอง ๓ ) ผู้สนใจ ๔ ) ผู้บริหารงานห้องสมุด ๕ ) ผู้ใช้บริการ ๒. ประเด็นต่อไปที่ท่าน อยากเล่า ๑ ) การสืบค้น OPAC ๒ ) การหาหนังสือของ ผู้ใช้บริการ ๓ ) การซ่อมบำรุงหนังสือ ๔ ) ปัญหาหนังสือเนื้อหาเดียวกัน อยู่คนละหมวดหมู่๕ ) การส่งเสริมการใช้บริการ ๖ ) การ พัฒนางานสารบรรณ ๗ ) การทวงหนังสือ ๓. สิ่งที่ประทับใจมาก ที่สุด ๑ ) การถ่ายทอดปัญหาและวิธีแก้ไข // ๒ ) ๕. ข้อคิดเห็น / เสนอแนะ เพิ่มเติม ๑ ) อยากให้ดำเนินการต่อไป ๒ ) ให้เวลาเตรียมมากกว่านี้

17 1. สิ่งที่ประทับใจ มาก คือ 1. สิ่งที่ประทับใจ มาก คือ การ ถ่ายทอดปัญหาและ วิธีแก้ไข สะท้อนผลการวิจัย - จากการสัมภาษณ์ 2. อยากให้ดำเนินการต่อไป

18 3. ต่อไปอยากเล่า ปัญหาทรัพยากรที่ มีเนื้อหาเดียวแต่ อยู่คนละหมวดหมู่ สะท้อนผลการวิจัย - จากการสัมภาษณ์ 4. อยากเล่าปัญหาและ อุปสรรคในการพัฒนางาน สารบรรณ 5. อยากเล่าปัญหาการทวง หนังสือค้างส่ง

19 ขอขอบคุณ - สวัสดี ครับ คงศักดิ์ สังฆมา นนท์ khongsaksang@yahoo.com การใช้คลิปวีดิทัศน์ ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด


ดาวน์โหลด ppt การใช้คลิปวีดิทัศน์ในการจัดการความรู้ ในงานห้องสมุด : กรณีศึกษา มทรอ. ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ ผศ. ดร. คงศักดิ์ สังฆ มานท์ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google