งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส )

2 เล่าเรื่อง VDO KM #1 ในหน้าแรก เล่าเรื่องที่ท่านได้ จากการดู VDO KM เพื่อให้ เพื่อนของท่านที่ไม่ได้มา ในวันนี้ รู้จัก KM เหมือนกับที่ท่าน ได้ดู VDO มากที่สุด ยกตัวอย่างกระบวนการทำงาน อะไรบ้าง เป็นต้น ให้เวลา 5 นาที ชื่อเรื่อง …………………………………………….. ชื่อผู้เล่า ……………………………………………

3 เล่าเรื่อง VDO KM#2 หน้าที่ 2 หน้าที่ 2 เล่าประสบการณ์ที่ท่านได้ จากการดู VDO KM ในลักษณะ การเล่าเรื่อง 1 หน้า ให้น่าอ่าน เพื่อให้ เพื่อนของท่านที่ไม่ ได้มาในวันนี้ สิ่งที่ประทับใจที่สุดใน VDO KM จะเอาไปใช้ในหน่วยงาน ใช้ที่ จุดไหน / อย่างไร ให้เวลา 5 นาที

4 การประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้ โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าว ขวัญ ปูนซิเมนต์ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ

5 ประเด็น โรงเรียน ชาวนา ศักยภาพการเรียนรู้ ความรู้นอกห้องเรียน - เรียนรู้ตลอดชีวิต ทดลอง - ทำจริง เห็น จริง ภาคภูมิใจว่า “ ตัวเองมี ภูมิรู้ ” เปลี่ยนคนจากภายใน ทำ คิด จด เขียน เรียนรู้ ทำ คิด จด เขียน เรียนรู้

6 ประเด็น ปูนซิเมนต์ ไทย แรงบันดาลใจจากโรงเรียน ชาวนา ฝึกคิด ปรับกระบวนทัศน์ของ ตนเอง ฝึกตั้งโจทย์ปัญหา วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพ โดยการพัฒนาคน ทำให้คนรู้จักคิดให้เป็นระบบ และทำงานเป็นทีม ทำให้คนรู้จักคิดให้เป็นระบบ และทำงานเป็นทีม Note : ผจก การพัฒนาองค์กรยั่งยืน

7 ประเด็น กรม ส่งเสริมการเกษตร “ ยึดกรอบ รวม ศูนย์ ขึ้นต่อ ห่อเหี่ยว ตีบ ตัน ” ระบบราชการไทยแบบเดิม – “ ยึดกรอบ รวม ศูนย์ ขึ้นต่อ ห่อเหี่ยว ตีบ ตัน ” ไม่ทำ KM แบบปูพรม - ทำ โดยมีพื้นที่นำร่อง อิสระและเป็นธรรมชาติ ทำต่อยอดจากงานเดิม

8 ประชุมประจำเดือน จาก เวที ชี้แจง / สั่งการ เปลี่ยนเป็น เวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สลายโครงสร้างเชิงอำนาจ ( เปลี่ยนคุณอำนาจ เป็นคุณ เอื้อ ) ทำแบบไม่มีข้อจำกัด ไม่มีใคร สั่งการ คิดเอง ทำเอง พึ่งพา / เครือข่าย เจ้าหน้าที่ ประเด็น กรมส่งเสริม การเกษตร

9 คุณเอื้อ คุณเอื้อ เป็นผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ จัดการความรู้ขององค์กร คุณอำนวย คุณอำนวย เชื่อมโยงคน สร้าง ความสัมพันธ์ต่อกัน คุณกิจ คุณกิจ ผู้ที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของ ตน คุณลิขิต คุณลิขิต ผู้ทำหน้าที่จดบันทึก สกัดองค์ ความรู้ คุณวิศาสตร์ คุณวิศาสตร์ ออกแบบระบบไอที ทีมงาน พัฒนาการ จัดการความรู้

10 เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่อำเภอ คุณอำนวย คุณกิจ คุณอำนวย คุณกิจ คุณอำนวย คุณกิจ ชาวบ้าน สามารถเดินไปพร้อม ๆ กันทั้ง จังหวัด โครงสร้าง KM กรม ส่งเสริมการเกษตร

11 ทีมงาน คุณ เอื้อ คุณ อำนวย คุณ กิจ คุณ ลิขิต การเงิน งานประชาสัมพันธ์ คุณวิศาสตร์

12 ประเด็น ประเด็นสำคัญ เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้......... จาก ทฤษฎี -> สู่ -> การ ทดลอง & ปฏิบัติ ยังไม่ต้องเชื่อ..... ยังไม่ต้องเชื่อ..... แต่ให้ลง มือทำ และสังเกต -> เรียนรู้ เป็น “ จิตตปัญญาศึกษา ” เพิ่ม “ ศักยภาพที่จะ เรียนรู้ ”

13 เปิดพรมแดนการเรียนรู้ ทำงานไม่ใช่ได้แค่งานอย่างเดียว ( ได้ชีวิต ได้เรียนรู้ ได้ธรรมะ........) การให้เกียรติกัน ( ข้อเด่นของ แต่ละคนไม่เหมือนกัน, มี เครือข่าย ) ข้าวที่เต็มรวง โน้มลงสู่ดิน ข้าวที่เต็มรวง โน้มลงสู่ดิน สรุปประเด็นสรุปประเด็น

14 เน้นประเด็นเน้นประเด็น เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปิดใจ ( พร้อมให้ – ใฝ่รับ ) มุ่งมั่น

15 วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม VDO KM 1. ฝึกทักษะการจับประเด็น ( คุณ ลิขิต : Note taker) 2. ฝึกทักษะการถ่ายทอด / สื่อสาร / การนำเสนอ ( เสวนา ) 3. ฝึกความรู้สึกตัว ( ตามดูใจ ) / สมาธิ 4. มีความเข้าใจ KM มากยิ่งขึ้น

16 สมองซีก ขวา

17 ความแตกต่าง ??? หน้าแรก เล่า ข้อเท็จจริง หน้าแรก หน้าที่สองเล่าความรู้สึกความคิดเห็นหน้าที่สองเล่าความรู้สึกความคิดเห็น สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google