งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง
“ โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

2 โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนศูนย์ฯเรียนรู้ต้นแบบ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการ (Processes) ทบทวน/โครงการ/สร้างความเข้าใจ เครื่องมือ/ฐานข้อมูล ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ติดตาม ประเมินผล สรุปบทเรียน รายงานผู้บังคับบัญชา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฯ/สิ่งจูงใจ ที่มาของโครงการ Output ศูนย์เรียนรู้ฯ 5 ศูนย์ พก. 5 คน/ผู้นำ อช..10 คนเข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการ แนวคิด -นโยบายสำคัญของรัฐบาล -งานตามยุทธศาสตร์กรมฯ Input - พก./ผู้นำ อช. - เอกสาร/คู่มือ/แนวทาง การดำเนินงาน งบ ประมาณ เครื่องมือ/ติดตาม/วัดผล Outcome พก. เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม เป้าหมาย หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ 5 หมู่บ้าน พก. 5 คน ผู้นำ อช. 10 คน นวัตกรรม ศูนย์เรียนรู้ฯต้นแบบ ย. ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน ย. ๑ สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ย. ๕ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง สอดคล้องยุทธศาสตร์กรมฯ Result

3 ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
1 พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 พัฒนาแกนนำและกำลังอาสาสมัครภาคประชาชนในการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามแนวสันติวิธี 3 จัดกิจกรรมและสร้างกระแสหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา

4 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินประเดิมเริ่มต้น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” กองทุนละ 8,000 บาท โดยมอบให้หมู่บ้านนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5 หลักการเหตุผล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานกองทุนแม่ ของแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนและเป็นศูนย์รวมน้ำใจความศรัทธา เสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแบบอย่างการพัฒนา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆอย่างยั่งยืน 5

6 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้เป็นแบอย่างในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่พื้นที่อื่น 3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

7 เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย
1. พัฒนากร จำนวน 5 คน และผู้นำ อช.10 คน 2. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 5 หมู่บ้าน

8 วิธีการขั้นตอน สร้างกลไก กำหนดทิศทาง ดำเนินการตามทิศทาง
การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกลไก กำหนดทิศทาง ดำเนินการตามทิศทาง ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์

9 สร้างรู้ ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ รับรู้แนวทาง กระบวนการ และวิธีการดำเนินงานตามโครงการ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน

10 สร้างกลไกในการขับเคลื่อน
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน

11 กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน
กลไกทุกระดับประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน กลไกทุกระดับจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

12 กระบวนการดำเนินงานตามทิศทาง
1. การคัดเลือกหมู่บ้าน 2.การคัดเลือกคณะกรรมการ 3.การวางแผนและดำเนินงานตามแผน 4.การดำเนินงานตามโครงการ 5.การติดตามประเมินผล 6.สรุปผลการดำเนินงาน 7.ประชาสัมพันธ์

13 กระบวนการติดตาม ประเมินผล
ดำเนินการติดตาม 3 ระยะ 1.ก่อนดำเนินการ 2.ระหว่างดำเนินการ 3.หลังดำเนินการ

14 กระบวนการประชาสัมพันธ์

15 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง
ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลด ppt โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google