งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ. ศ.2557 “ โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้อง กวาง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ. ศ.2557 “ โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้อง กวาง จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ. ศ.2557 “ โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้อง กวาง จังหวัดแพร่

2 โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน Input - พก./ ผู้นำ อช. - เอกสาร / คู่มือ / แนวทาง การ ดำเนินงาน  งบ ประมาณ  เครื่องมือ / ติดตาม / วัดผล Output  ศูนย์เรียนรู้ฯ 5 ศูนย์  พก. 5 คน / ผู้นำ อช..10 คน เข้าร่วมการ ขับเคลื่อน โครงการ Outcom e  พก. เกิด กระบวนการ เรียนรู้และมีส่วน ร่วม กระบวนการ (Processes) ทบทวน / โครงการ / สร้างความเข้าใจ เครื่องมือ / ฐานข้อมูล ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ติดตาม ประเมินผล สรุปบทเรียน รายงานผู้บังคับบัญชา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฯ / สิ่งจูงใจ ย. ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถ การบริหารงานชุมชน ย. ๑ สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็น สุข ย. ๕ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูง สอดคล้อง ยุทธศาสตร์กรมฯ Result นวัตก รรม ศูนย์ เรียนรู้ฯ ต้นแบบ เป้าหมาย  หมู่บ้านกองทุน แม่ฯ 5 หมู่บ้าน  พก. 5 คน ผู้นำ อช. 10 คน ที่มาของโครงการ แนวคิด - นโยบายสำคัญของ รัฐบาล - งานตามยุทธศาสตร์ กรมฯ วัตถุประสง ค์  ขับเคลื่อน ศูนย์ฯเรียนรู้ ต้นแบบ  ส่งเสริม กระบวนการ เรียนรู้และ การมีส่วน ร่วมของ ชุมชน

3 ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะหมู่บ้านกองทุน แม่ของแผ่นดิน 1 พัฒนาแกนนำและกำลังอาสาสมัครภาค ประชาชนในการควบคุมและลดปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวสันติวิธี 2 จัดกิจกรรมและสร้างกระแสหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงนอกสถานศึกษา 4

4 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินประเดิมเริ่มต้น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” กองทุนละ 8,000 บาท โดย มอบให้หมู่บ้านนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4

5 หลักการเหตุผล 55 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง เล็งเห็นความสำคัญ ของการดำเนินงานกองทุนแม่ ของแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนและเป็นศูนย์ รวมน้ำใจความศรัทธา เสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็น แบบอย่างการพัฒนา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆอย่าง ยั่งยืน

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. ในการส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 2. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่ ให้เป็นแบอย่าง ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่พื้นที่อื่น 3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่ง กันและกันอย่างยั่งยืน

7 เป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ‹3›‹3› 1. พัฒนากร จำนวน 5 คน และผู้นำ อช.10 คน 2. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 5 หมู่บ้าน

8 วิธีการขั้นตอน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างกลไก กำหนดทิศทาง ดำเนินการตาม ทิศทาง ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์

9 สร้างรู้ ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับ อำเภอ รับรู้แนวทาง กระบวนการ และวิธีการ ดำเนินงานตามโครงการ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน 9

10 สร้างกลไกในการขับเคลื่อน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน 10

11 กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน กลไกทุกระดับประชุมเพื่อกำหนดทิศ ทางการดำเนินงาน กลไกทุกระดับจัดทำแผนการ ดำเนินงานตามโครงการ 11

12 กระบวนการดำเนินงานตามทิศทาง 1. การคัดเลือกหมู่บ้าน 2. การคัดเลือกคณะกรรมการ 3. การวางแผนและดำเนินงานตามแผน 4. การดำเนินงานตามโครงการ 5. การติดตามประเมินผล 6. สรุปผลการดำเนินงาน 7. ประชาสัมพันธ์ 12

13 กระบวนการติดตาม ประเมินผล ดำเนินการ ติดตาม 3 ระยะ 1. ก่อนดำเนินการ 2. ระหว่าง ดำเนินการ 3. หลังดำเนินการ 13

14 14

15


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ปี พ. ศ.2557 “ โครงการกองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาสู่ศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้อง กวาง จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google