งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 122/7/03 บทที่ ๒ การกำหนดปัญหา และความ ต้องการ (Problem Definition and Requirements)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 122/7/03 บทที่ ๒ การกำหนดปัญหา และความ ต้องการ (Problem Definition and Requirements)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 122/7/03 บทที่ ๒ การกำหนดปัญหา และความ ต้องการ (Problem Definition and Requirements)

2 22/7/03 บทที่ 2 2 การกำหนดปัญหา และความ ต้องการ (Problem Definition and Requirements) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เล็งเห็นความสำคัญ ของการกำหนดปํญ หาที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ ถูกต้อง 2. ทราบถึงระบบงานใหม่ที่จะพัฒนานั้น ต้อง มีการศึกษาความเป็นไปได้ ในแง่มุมต่างๆ 3. ทราบความสำคัญของ Requirements และวิธีศึกษาแหล่งข้อมูล เพื่อหา รายละเอียด

3 22/7/03 บทที่ 2 3 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) สมมติว่า ระบบเก่า เกิดปัญหาในขั้นตอนการ ลงทะเบียนดังนี้ • มีนักศึกษาจำนวนมาก ที่ต้องลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ไม่พอบริการ • ใช้เอกสารจำนวนมาก บางครั้งมีไม่ ครบถ้วน • มีนักศึกษาลงทะเบียนผิดพลาด • อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาไม่ทั่วถึง • การชำระเงิน มีหลายรูปแบบ เช่น เงินสด กองทุนกู้ยืม ผ่อนชำระ • ใช้เวลาการลงทะเบียนมาก ต่อนักศึกษา ๑ คน • ใช้บุคลากรจำนวนมาก • ฯลฯ

4 22/7/03 บทที่ 2 4 ทำให้เกิดแนวการคิดพัฒนา ระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ จึง สรุปปัญหาระบบเก่าที่เกิดขึ้น • ระบบที่มีอยู่ ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ หรือผู้ใช้ไม่พึง พอใจต่อระบบที่มีอยู่ ขาดการประสานงานที่ ดี • ระบบที่ใช้อยู่ ไม่สามารถสนับสนุนการ ดำเนินงานในอนาคต • ระบบที่มีอยู่ มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย • ระบบที่มีอยู่ มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน • ระบบที่มีอยู่ ทำงานผิดพลาด บ่อยครั้ง • ระบบเอกสาร ไม่เป็นระเบียบ ทำให้การ ค้นหาข้อมูลล่าช้า

5 22/7/03 บทที่ 2 5

6 22/7/03 บทที่ 2 6 ขั้นตอนที่จะต้องพิจารณา • ปัญหาที่มีอยู่ และความเป็นไปได้ในการ พัฒนาระบบงานใหม่ • ขนาดของระบบที่ต้องการ • ทางเลือกที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา • ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ ในแต่ละ ทางเลือกของการแก้ปัญหา

7 22/7/03 บทที่ 2 7

8 22/7/03 บทที่ 2 8 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 1. ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) 2. ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 3. ความเป็นไปได้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility)

9 22/7/03 บทที่ 2 9

10 22/7/03 บทที่ 2 10 ระบบใหม่ ควรสนับสนุน ยุทธศาสตร์ ขององค์การ ๓ ด้าน คือ 1. ด้านผลผลิต (Productivity) 2. ด้านความแตกต่าง (Differentiation) 3. ด้านการจัดการ (Management)

11 22/7/03 บทที่ 2 11 การกำหนดความต้องการ (Requirements) คือ การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อ จุดประสงค์ในการหาข้อสรุปที่ชัดเจน ใน ด้านของความต้องการ (Requirements) ระหว่างผู้พัฒนา กับผู้ใช้งาน

12 22/7/03 บทที่ 2 12 ความต้องการ (Requirements) ที่ดี ประกอบด้วย 1. ตรงกับวัตถุประสงค์ ( ควรหาข้อมูลจากผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง ) 2. ระบุความต้องการต่างๆ ในรูปเอกสารที่ เข้าใจทั้ง ๒ ฝ่าย 3. ตกลงร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย ( อย่าคิด หรือ วิเคราะห์ ด้วยตนเองทั้งหมด 4. คำจำกัดความต่างๆ บนเอกสาร ต้อง ชัดเจน 5. มีการยอมรับ ในการปรับเปลี่ยนในภาย หน้า

13 22/7/03 บทที่ 2 13

14 22/7/03 บทที่ 2 14 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. เอกสาร (Documentation) 2. แบบสอบถาม (Questionnaires) 3. การสัมภาษณ์ (Interview) 4. การสังเกต (Observation)

15 22/7/03 บทที่ 2 15 1. เอกสาร (Documentation) • ได้ข้อมูลมาก และง่ายต่อการรวบรวม

16 22/7/03 บทที่ 2 16

17 22/7/03 บทที่ 2 17 2. แบบสอบถาม (Questionnaires) • รวบรวมข้อมูลได้จำนวนมาก และในพื้นที่ กว้าง • ประหยัดเวลาในการเดินทาง • เหมาะกับองค์การที่มีพนักงานจำนวนมาก • คำตอบที่ได้ ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ • แบบสอบถามที่ดี ต้องครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายในหน่วยงาน

18 22/7/03 บทที่ 2 18 ชนิดของแบบสอบถาม • คำถามปลายเปิด • คำถามปลายปิด

19 22/7/03 บทที่ 2 19

20 22/7/03 บทที่ 2 20

21 22/7/03 บทที่ 2 21 คำถามปลายเปิด • มีอิสระในการตอบ • ได้รับคำตอบในลักษณะความคิดเห็นที่ ละเอียด • ไม่ควรตั้งคำถามในลักษณะกว้างเกินไป • ผู้ตอบอาจสับสน และได้คำตอบที่ไม่ตรง ประเด็น

22 22/7/03 บทที่ 2 22 คำถามปลายปิด • มีการกำหนดคำตอบให้ • มีตัวเลือกที่มีความชัดเจน • สามารถประยุกต์ กับคอมพิวเตอร์ เพื่อ คำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้

23 22/7/03 บทที่ 2 23

24 22/7/03 บทที่ 2 24 3. การสัมภาษณ์ (Interview) • สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด • สามารถซักไซ้ในคำถาม เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในปัญหา • สามารถพูดชักนำปัญหาต่างๆ ได้ตรง ประเด็น • สามารถสังเกตความรู้สึก สีหน้า ท่าทางจาก ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ • เป็นการเก็บข้อมูลทางตรง จากการสนทนา กัน

25 22/7/03 บทที่ 2 25 4. การสังเกต (Observation) • ได้จากการเฝ้าสังเกต ดูการปฏิบัติงาน ( เช่น พฤติกรรมการทำงาน การใช้เวลา การเคลื่อนไหว ฯลฯ ) ของบุคคลต่างๆ • บันทึกข้อสังเกตต่างๆ ลงในแบบฟอร์ม ที่ เรียกว่า แบบฟอร์มสังเกตการณ์ • ไม่สามารถทราบทัศนคติ และความรู้สึกของ ผู้ถูกสังเกตได้ • หากผู้ถูกสังเกตรู้ตัว อาจทำงานดีขึ้นเป็น พิเศษ หรือเลวลงได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 122/7/03 บทที่ ๒ การกำหนดปัญหา และความ ต้องการ (Problem Definition and Requirements)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google