งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิชิตโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิชิตโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิชิตโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จุดประกายความคิด พิชิตโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัย ฟิสิกส์ศึกษา ใสภาพกิจกรรมที่เราทำกันเมื่อวาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน ภาพสังเกตรอบแรก

3 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน ภาพคำถามและกิจกรรมการปรับคำถาม

4 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน ออกแบบการทดลอง

5 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน ทำการทดลองและเก็บข้อมูล

6 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน การนำเสนอ

7 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Local Science)
Mini science project

8 กลยุทธ์…การทำโครงงานให้สัมฤทธิ์ผล
ขั้นตอนการทำโครงงาน กลยุทธ์…การทำโครงงานให้สัมฤทธิ์ผล กำหนดปัญหา 1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 ตั้งสมมติฐาน 3 ออกแบบการทดลอง 4 ทำการทดลองและบันทึกผล 5 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 6 เผยแพร่ผลงาน 7

9 Why What How

10 ไม่มองไกลเลิศเลอถึงขั้นเพ้อฝัน แค่อยู่ในชีวิตประจำวันและใกล้ตัว
ขั้นที่ 1 การกำหนดปัญหา สำคัญมาก เพราะ เป็นจุดเริ่มต้น ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ ไม่มองไกลเลิศเลอถึงขั้นเพ้อฝัน แค่อยู่ในชีวิตประจำวันและใกล้ตัว มอง = สังเกต (อย่างลึกซึ้ง) และ สงสัย

11 Why? What? How?

12 คำถามทั่วไป คำถามเชิงวิจัย
ทำไมใบพลูด่างที่ระดับความสูงต่างกันมีขนาดต่างกัน คำถามทั่วไป คำถามเชิงวิจัย ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่

13 ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ตีโจทย์ให้แตก แยกคำสำคัญ กลยุทธ์

14 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพลูด่าง เทคนิคการวัด พันธุ์ของพลูด่าง

15 ขั้นที่ 3 ตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐาน คาดเดาคำตอบ ตีกรอบสิ่งที่จะศึกษา

16 สมติฐาน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างจะมีขนาดต่างกัน คำถามวิจัย
ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ สมติฐาน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างจะมีขนาดต่างกัน

17 ขั้นที่ 4 ออกแบบการทดลอง กลยุทธ์
ออกแบบอย่างมีระบบ ระบุตัวแปร แฉ....ความสัมพันธ์ ถ้าเปลี่ยน ตัวแปรต้น แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ ตัวแปรตาม ต้องควบคุมสิ่งอื่นให้เหมือนกัน

18 ตัวแปรต้น: ระดับความสูง ตัวแปรตาม: ขนาดของใบ
คำถามวิจัย ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ ตัวแปรต้น: ระดับความสูง ตัวแปรตาม: ขนาดของใบ ควบคุม: วิธีการวัดขนาดของใบ บริเวณที่ศึกษาต้นพลูด่าง ความสมบูรณ์ของใบ

19 เพิ่มระดับความสูงที่จะวัด
นิยามขนาด ให้ชัดเจน จำนวนใบที่จะวัด นิยามเชิงปฏิบัติการสำหรับคำว่าขนาดเราจะวัดยังไง นิยามให้ชัดเจน เพิ่มระดับความสูงที่จะวัด

20 นิยามเชิงปฏิบัติการสำหรับคำว่าขนาดเราจะวัดยังไง นิยามให้ชัดเจน

21 ขั้นที่ 5 ทำการทดลองและเก็บข้อมูล
กลยุทธ์ BE A SCIENTIST ทำตามแผน ทำตามระบบ บันทึกผลทุกครั้ง ทำการทดลองซ้ำ

22

23 เพิ่มหน่วย ค่าเฉลี่ย เพิ่มระดับความสูง

24 ขั้นที่ 6 วิเคราะห์และสรุปผล
ต้องซื่อสัตย์: ยึดผลการทดลองเป็นหลัก กลยุทธ์ อย่า เปลี่ยนผลการทดลองเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐาน

25 ไม่สรุปเกินกว่าที่ทดลอง
นำเสนอแบบกราฟ ไม่ทำลายตัวอย่าง ไม่สรุปเกินกว่าที่ทดลอง รูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย เช่น ใช้กราฟเส้นแทน ไม่ทำลายตัวอย่าง ไม่สรุปผลไปเกินกว่าขอบเขตที่เราได้ทำการทดลองมา

26 ขั้นที่ 7 เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เช่น วทร. วทท. การประกวดโครงงาน

27 เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับครู
เรียนรู้ (ทดลอง) ด้วยตนเอง ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน คำนึงถึงทรัพยากรท้องถิ่น

28 กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (จำนวนคาบ..../......ภาคเรียน) สาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ (คาบ) - จากที่ได้ที่ได้ทำกิจกรรมมาทั้งหมดทั้งสองวัน จะให้อาจารย์ได้ลองคิดว่า คำว่าวิชาโครงงานวิทย์ อาจารย์จะสอนนักเรียนในแต่ละขั้นอย่างไร และจะใช้เวลาเท่าใด ให้ทำงานกับเป็นคู่ โดยจุคู่สาขาเดียวกัน ให้เวลา ครึ่งชั่วโมง และเรามีแบบฟอร์มให้อาจารย์บันทึกลงไป ซึ่งอยู่ในแฟ้มของอาจารย์ เราจะสุ่มตัวอย่างออกมานำเสนอและร่วมอภิปรายกัน


ดาวน์โหลด ppt พิชิตโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google