งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 1 พิชิตโครงงาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 1 พิชิตโครงงาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 1 พิชิตโครงงาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://neural.sc.mahidol.ac.th/ จุดประกายความคิด

2 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 2 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน

3 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 3 จุดประกายความคิด พิชิต โครงงาน

4 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 4 จุดประกายความคิด พิชิตโครงงาน

5 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 5 จุดประกายความคิด พิชิต โครงงาน

6 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 6 จุดประกายความคิด พิชิต โครงงาน

7 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 7 Mini science project วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Local Science)

8 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 8 กำหนดปัญหา 1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 3 ออกแบบการทดลอง 4 ทำการทดลองและบันทึกผล 5 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 6 เผยแพร่ผลงาน 7 กลยุทธ์ … การทำโครงงานให้ สัมฤทธิ์ผล ขั้นตอนการทำโครงงาน ตั้งสมมติฐาน

9 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 9 Why What How

10 10 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 10 ขั้นที่ 1 การ กำหนดปัญหา สำคัญมาก เพราะ เป็น จุดเริ่มต้น ของการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ไม่มองไกลเลิศเลอถึงขั้นเพ้อฝัน แค่อยู่ในชีวิตประจำวันและใกล้ตัว มอง = สังเกต ( อย่างลึกซึ้ง ) และ สงสัย กล ยุทธ์

11 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 11 Why?What?How?

12 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 12 ทำไมใบพลูด่างที่ ระดับความสูง ต่างกันมีขนาด ต่างกัน คำถามทั่วไป ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถาม เชิงวิจัย

13 13 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 13 ขั้นที่ 2 ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ตีโจทย์ให้แตก แยกคำสำคัญ กล ยุทธ์ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

14 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 14 - ปัจจัยที่มีผล ต่อการ เจริญเติบโต ของพลูด่าง - เทคนิคการวัด - พันธุ์ของพลู ด่าง ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง

15 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 15 ขั้นที่ 3 ตั้งสมมติฐาน ตั้งสมมติฐาน คาดเดาคำตอบ ตีกรอบ สิ่งที่จะศึกษา

16 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 16 สมติ ฐาน ที่ระดับความสูง ต่างกัน ใบพลูด่างจะมี ขนาดต่างกัน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถาม วิจัย

17 17 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 17 ขั้นที่ 4 ออกแบบการ ทดลอง • ออกแบบอย่างมีระบบ • ระบุตัวแปร แฉ.... ความสัมพันธ์ • ออกแบบอย่างมีระบบ • ระบุตัวแปร แฉ.... ความสัมพันธ์ ถ้าเปลี่ยน ตัวแปรต้น แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ ตัว แปรตาม ต้องควบคุมสิ่งอื่นให้ เหมือนกัน กล ยุทธ์

18 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 18 ตัวแปรต้น : ระดับ ความสูง ตัวแปรตาม : ขนาดของใบ ควบคุม : วิธีการวัดขนาดของใบ บริเวณที่ศึกษาต้นพลู ด่าง ความสมบูรณ์ของใบ ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถาม วิจัย

19 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 19 นิยาม ขนาด ให้ชัดเจน เพิ่มระดับ ความสูงที่ จะวัด จำนวนใบที่ จะวัด

20 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 20

21 21 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 21 ขั้นที่ 5 ทำการทดลองและ เก็บข้อมูล BE A SCIENTIS T กล ยุทธ์ ทำตามแผนทำตามระบบบันทึกผลทุกครั้งทำการทดลองซ้ำ

22 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 22

23 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 23 เพิ่ม หน่วย ค่าเฉลี่ ย เพิ่มระดับ ความสูง

24 24 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 24 ขั้นที่ 6 วิเคราะห์และ สรุปผล กล ยุทธ์ ต้องซื่อสัตย์ : ยึดผลการ ทดลองเป็น หลัก เปลี่ยนผลการทดลองเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐาน อ ย่ า

25 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 25 นำเสนอ แบบกราฟ ไม่สรุปเกิน กว่าที่ ทดลอง ไม่ทำลาย ตัวอย่าง

26 26 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 26 ขั้นที่ 7 เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ย นเรียนรู้ • วารสารวิชาการ • งานประชุม วิชาการ เช่น วทร. วทท. • การประกวด โครงงาน แหล่ง เผยแพร่

27 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 27 • เรียนรู้ ( ทดลอง ) ด้วย ตนเอง • ตามความถนัดและ สนใจของนักเรียน • คำนึงถึงทรัพยากร ท้องถิ่น เคล็ด ( ไม่ ) ลับ สำหรับครู

28 P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 28 กิจกรรม กิจกรรม แผนการ จัดการเรียนรู้ สาระการ เรียนรู้ วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ ตัวอย่างการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาที่ ใช้ ( คาบ ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ( จำนวนคาบ..../...... ภาคเรียน )


ดาวน์โหลด ppt P h y s i c s E d u c a t I o n N e t w o r k o f T h a i l a n d 1 พิชิตโครงงาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google