งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิด ประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรง ประเด็นและยั่งยืน 2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ ให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้ สะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิด ประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรง ประเด็นและยั่งยืน 2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ ให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้ สะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิด ประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรง ประเด็นและยั่งยืน 2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ ให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 1. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิด ประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรง ประเด็นและยั่งยืน 2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ ให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

3 ปี 2554-57

4 องค์ประกอบ Smart Office 4 มิติ 2. อุปกร ณ์ 4. นักส่งเสริมการเกษตร (Smart Extension Officer) 1. สถานที่ 3. ระบบงา น

5 Mapping M Remote sensing R Community Participation C Specific Field Service F พื้น ที่ คน สิน ค้า ผู้บริหารจัดการ ในพื้นที่ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง

6 ข้อมูลการบริหารสินค้า Supply Demand เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต เปลี่ยน กิจกรร ม S1,S2 S3, N ข้อมูลการบริหารพื้นที่ พื้นที่ เป้าหมาย Specific Field Service พื้นที่ เป้าหมาย Specific Field Service เกษตร ชุมชน ภาคี Community Participatory เกษตร ชุมชน ภาคี Community Participatory การ ติดต่อสื่อส าร Remote sensing การ ติดต่อสื่อส าร Remote sensing


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิด ประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรง ประเด็นและยั่งยืน 2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ ให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้ สะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google