งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่ รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่ รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่ รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่

2 2 MIND = ความคิด จิตใจ MAP = แผน ที่ เส้นทาง MIND MAP = แผนที่ที่เป็นเส้นทาง ของความคิด อันเนื่องมา จากการทำความเข้าใจในประเด็นด้วย ตัวของผู้เขียน และนำเสนอออกมาให้ ผู้อื่นได้ทราบ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับการอ่าน และการทำความเข้าใจในประเด็นเดิม ร่วมกัน

3 3 Mind Map คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดและ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดและ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่ หลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และชัดเจนกว่าการบันทึกเป็น ตัวอักษรที่ยังไม้ได้จัดระบบ ความคิด เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่ หลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และชัดเจนกว่าการบันทึกเป็น ตัวอักษรที่ยังไม้ได้จัดระบบ ความคิด

4 4 ใช้ได้กับงานอะไรบ้าง  การจดบันทึก  การเขียนอย่างสร้างสรรค์ และการเขียนรายงาน  กลวิธีการเรียนอย่างง่าย  การพูด

5 5 หลักสำคัญในการทำแผน ที่ความคิด อย่าเขียนประโยคยาวๆ เพราะ พื้นที่จำกัด ให้เขียนใจความ สั้นๆ หรือ วลีเท่านั้น หากมี ประโยคยาวๆให้กลุ่มช่วยกัน สรุปเป็นคำสั้นๆ ให้เขียนด้วยปากกาหลายๆสี ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ( ผิดถูกไม่ว่ากัน )

6 6

7 7 โครงสร้างของการเขียน Mind Map จากปรากฏการณ์หรือโจทย์ต่างๆ ให้ ค้นหาใจความสำคัญ หรือ Key concept ให้ได้เสียก่อนว่า มีอะไร และ อย่างไร จากนั้นจึงนำ Key concept มาหา Key word จาก Key concept นั้นๆ ซึ่งจะได้ “ คำสำคัญ ” ออกมา และจะ มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นจึงนำ “ คำสำคัญ ” มาเรียงต่อ กันให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ เหตุการณ์ โดยใช้เส้นและสีของเส้น แสดงระดับความสำคัญของ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านั้น

8 8 เสร็จแล้ว ลองหา.... โครงสร้างของความคิด ว่าเป็น เรื่องเกี่ยวกับอะไร มี Key concept อย่างไร และ อะไรบ้าง แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้ หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง Key word แต่ละคำ มี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร Key word แต่ละคำ มี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร เมื่อเชื่อมโยงคำแต่ละคำได้แล้ว คนอื่นจะอ่านรู้เรื่องหรือไม่

9 9 ข้อดีของการทำ MIND MAP ทำให้จำได้ง่าย ขึ้น ทุกคนได้มีส่วน ร่วม ได้ความเห็นของ ทุกคน สามารถนำเสนอ ได้ดีและทำให้ ผู้เข้าร่วมสนใจ

10 10 การปรับประยุกต์ใน สถานการณ์ต่างๆ การประยุกต์ใช้ ในการวางแผน งาน การประยุกต์ใน กระบวน การตัดสินใจ การประยุกต์ เพื่อการ แก้ปัญหา เกี่ยวกับงาน

11 11 สิ่งที่ต้องคำนึง ฟังอย่างมีสมาธิ ห้ามวอกแวก และคิดเรื่อง อื่น เพราะจะทำให้เก็บความคิดของผู้พูดไม่ หมด จับประเด็นในการนำเสนอของผู้พูดให้ได้ เร็วที่สุด ( จับให้ได้ว่าผู้พูด พูดเรื่องอะไร มี ประเด็นหรือหัวข้อหรือโครงสร้างของการ พูดหรือไม่และอย่างไร ) จากนั้นจึงเขียนไว้ กลางหน้ากระดาษ ในประเด็นให้จับคำสำคัญ ( คำที่มักเน้นย้ำ ในการพูดครั้งนั้น ) และนำมาต่อเข้ากับ ประเด็นกลางหน้ากระดาษ โดยใช้เส้นและสี ของเส้นเป็นตัวเชื่อมต่อ ในคำสำคัญ ให้จับประเด็นย่อยๆ และนำมา เชื่อมต่อโดยใช้เส้นและสีเป็นตัวเชื่อมต่อใน แต่ละระดับ

12 12 : จัดอบรม - สัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพหัวหน้างาน โจทย์ : จัดอบรม - สัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพหัวหน้างาน  ในบางครั้ง หรืออาจ บ่อยครั้งที่เราเริ่มต้นไม่ถูก หรือคิดอะไรไม่ออก ขอให้เริ่มต้นโดยถามตัว ท่านเอง โดยใช้สูตร 5W 1H ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทำไม (Why) อย่างไร (How)

13 13 มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง จัดอบรม - สัมมนา เพิ่ม ประสิทธิภาพหัวหน้างาน

14 14 แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง

15 15 1. กำหนดการ

16 16 งานสัมมนา วันที่ 1 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 2

17 17 2. หาสถานที่

18 18 ชายทะเล พัทยา พัทยา ระยอง ระยอง นครนายก นครนายก กาญจนบุรี กาญจนบุรี ภูเขา - น้ำตก ภูเขา - น้ำตก

19 19 3. สรรหาวิทยากร

20 20 มหาวิทยาลัย รัฐบาล รัฐบาล เอกชน เอกชน

21 21 บ. เอกชน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการ

22 22 4. งบประมาณ 4

23 23 5. งานเอกสาร

24 24 6. การเดินทาง

25 25

26 26

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น เครื่องมือช่วยในการ จับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่ รวบรวมความคิดให้เป็น หมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google