งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่
แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่

2 MIND = ความคิด จิตใจ MAP = แผนที่ เส้นทาง

3 Mind Map คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และชัดเจนกว่าการบันทึกเป็นตัวอักษรที่ยังไม้ได้จัดระบบความคิด

4 ใช้ได้กับงานอะไรบ้าง
การจดบันทึก การเขียนอย่างสร้างสรรค์ และการเขียนรายงาน กลวิธีการเรียนอย่างง่าย การพูด

5 หลักสำคัญในการทำแผนที่ความคิด
อย่าเขียนประโยคยาวๆ เพราะพื้นที่จำกัด ให้เขียนใจความสั้นๆ หรือ วลีเท่านั้น หากมีประโยคยาวๆให้กลุ่มช่วยกันสรุปเป็นคำสั้นๆ ให้เขียนด้วยปากกาหลายๆสี ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น (ผิดถูกไม่ว่ากัน)

6

7 โครงสร้างของการเขียน Mind Map
จากปรากฏการณ์หรือโจทย์ต่างๆ ให้ค้นหาใจความสำคัญ หรือ Key concept ให้ได้เสียก่อนว่า มีอะไร และอย่างไร จากนั้นจึงนำ Key concept มาหา Key word จาก Key concept นั้นๆ ซึ่งจะได้ “คำสำคัญ” ออกมา และจะมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นจึงนำ “คำสำคัญ” มาเรียงต่อกันให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์ โดยใช้เส้นและสีของเส้นแสดงระดับความสำคัญของความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านั้น

8 เสร็จแล้ว ลองหา.... โครงสร้างของความคิด ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง Key word แต่ละคำ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร เมื่อเชื่อมโยงคำแต่ละคำได้แล้ว คนอื่นจะอ่านรู้เรื่องหรือไม่

9 ข้อดีของการทำ MIND MAP
ทำให้จำได้ง่ายขึ้น ทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ความเห็นของทุกคน สามารถนำเสนอได้ดีและทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจ

10 การปรับประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ
การประยุกต์ใช้ในการวางแผนงาน การประยุกต์ในกระบวน การตัดสินใจ การประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน

11 สิ่งที่ต้องคำนึง ฟังอย่างมีสมาธิ ห้ามวอกแวก และคิดเรื่องอื่น เพราะจะทำให้เก็บความคิดของผู้พูดไม่หมด จับประเด็นในการนำเสนอของผู้พูดให้ได้เร็วที่สุด (จับให้ได้ว่าผู้พูด พูดเรื่องอะไร มีประเด็นหรือหัวข้อหรือโครงสร้างของการพูดหรือไม่และอย่างไร) จากนั้นจึงเขียนไว้กลางหน้ากระดาษ ในประเด็นให้จับคำสำคัญ (คำที่มักเน้นย้ำในการพูดครั้งนั้น) และนำมาต่อเข้ากับประเด็นกลางหน้ากระดาษ โดยใช้เส้นและสีของเส้นเป็นตัวเชื่อมต่อ ในคำสำคัญ ให้จับประเด็นย่อยๆ และนำมาเชื่อมต่อโดยใช้เส้นและสีเป็นตัวเชื่อมต่อในแต่ละระดับ

12 โจทย์ : จัดอบรม-สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน
ในบางครั้ง หรืออาจบ่อยครั้งที่เราเริ่มต้นไม่ถูก หรือคิดอะไรไม่ออก ขอให้เริ่มต้นโดยถามตัวท่านเอง โดยใช้สูตร 5W 1H ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทำไม (Why) อย่างไร (How)

13 จัดอบรม-สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน
มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง

14 แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง

15 1. กำหนดการ

16 งานสัมมนา วันที่ 1 วันที่ 2

17 2. หาสถานที่

18 ชายทะเล พัทยา ระยอง ภูเขา- น้ำตก นครนายก กาญจนบุรี

19 3. สรรหาวิทยากร

20 มหาวิทยาลัย รัฐบาล เอกชน

21 บ.เอกชน ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ

22 4. งบประมาณ 4

23 5. งานเอกสาร

24 6. การเดินทาง

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google