งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มคอ.4 รายละเอียด ประสบการณ์ภาคสนาม โดย รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มคอ.4 รายละเอียด ประสบการณ์ภาคสนาม โดย รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มคอ.4 รายละเอียด ประสบการณ์ภาคสนาม โดย รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ

2 2 ความหมาย ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายรวมถึง การทำงานภาคสนาม การฝึกงานวิชาชีพในคลินิกหรือห้องปฏิบัติการ หรือในหน่วยงาน การฝึกงาน และฝึกปฏิบัติ ในภาคสนาม/สถาน ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทาง การศึกษา

3 3 สาระสำคัญของรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุม ๑.ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชา หรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ฝึก ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ๒. การวางแผนในการจัดประสบการณ์ภาคสนามให้ สอดคล้องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร

4 4 3.มีการกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 3.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินการ ของกิจกรรมนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน 3.2 ความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจาก การออกฝึกงาน 3.3 กระบวนการ หรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะ ต่าง ๆ 3.4 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการ พัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย 3.5 เกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา 4. การประเมินการดำเนินการตามรายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม

5 5 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย 7 หมวดดังนี้ หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดที่ 4ลักษณะและการดำเนินการ หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ หมวดที่ 6การประเมินนักศึกษา หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

6 6 หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 1.รหัสและชื่อรายวิชา 2.จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง 3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม 5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กำหนดให้มีการฝึก ประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ หลักสูตร 6.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด

7 7 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1.จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เช่น เช่น- เพื่อสร้างประสบการณ์วิชาชีพใน สถานการณ์จริง 2.วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุง ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น- เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติ ที่ดีต่ออาชีพ

8 8 หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ มี 5 ด้าน ได้แก่ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 9 ข้อมูลที่แสดงผลการเรียนรู้แต่ละด้านจาก ประสบการณ์ภาคสนาม 1.ความรู้ หรือทักษะที่ต้องการพัฒนา 2.กระบวนการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการจะ พัฒนา 3.วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้

10 10 ตัวอย่างการเขียนหมวดที่3 ๑. ๑. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา เช่น นักศึกษาจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในสถาน ประกอบการที่เข้าไปฝึกงานเช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของ องค์กร การเก็บรักษาความลับทางธุรกิจของสถาน ประกอบการเป็นต้น

11 11 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ( ต่อ ) ๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการ เรียนรู้ เช่น นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน โดยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สังเกตและพัฒนาตนเองในขณะฝึกปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยการ ฝึกงานแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน เป็นขั้นตอนการทบทวน ความรู้ ความเข้าใจนโยบาย การวางตน และเตรียม ความพร้อมก่อนฝึกงาน

12 12 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ( ต่อ ) ๒. การฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการเป็น เวลา ๑๖ สัปดาห์ โดยมีพนักงานพี่เลี้ยงในสถาน ประกอบการให้การนิเทศ อาจารย์นิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศในสถาน ประกอบการประมาณ ๑- ๒ ครั้ง ๓. การสัมมนาหลังฝึกงาน เป็นการสัมมนาเพื่อสรุปผล การปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ได้ จากการฝึกงาน

13 13 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ( ต่อ ) ๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น - รายงานที่นักศึกษาจัดทำขึ้นระหว่างการ ฝึกงาน - การประเมินโดยสถานประกอบการ - ประเมินโดยคณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์นิเทศก์ - ประเมินจากพัฒนาการของนักศึกษา

14 14 ตัวอย่างการพัฒนาผลการ เรียนรู้หมวดที่ 3 ๒. ด้านความรู้ ๒.๑ ความรู้ที่จะได้รับ เช่น ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะ เป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดในชั้น เรียนให้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง

15 15 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ( ต่อ ) ๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ เช่น การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยได้รับการ แนะนำจากบุคลากรของสถานประกอบการ และมี อาจารย์นิเทศก์ให้คำปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถ พัฒนาความรู้ในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี

16 16 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ( ต่อ ) ๒.๓ วิธีการประเมินความรู้ที่ได้รับ เช่น - ประเมินจากการมีส่วนร่วมครบทุกขั้นตอนในการ ฝึกงาน - ประเมินจากรายงานที่นักศึกษานำส่งเมื่อเสร็จสิ้น การฝึกงาน - ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถาน ประกอบการ - ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทำขณะ ฝึกงาน (ถ้ามี) - ประเมินจากพัฒนาการของนักศึกษา

17 17 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดที่ 3 ๓. ๓. ด้านทักษะทางปัญญา ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการ พัฒนา เช่น - มีความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ไป ปฏิบัติงานได้ - มีทักษะในการปฏิบัติงาน

18 18 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะทางปัญญา ๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา ทักษะทางปัญญา การปฏิบัติงานจริงเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาทักษะทาง ปัญญาได้เป็นอย่างดี ๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนา - ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ - ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทำขณะฝึกงาน

19 19 ตัวอย่างการพัฒนาผลการ เรียนรู้หมวดที่ 3 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความสามารถในการรับภาระความ รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ - การมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคลากรในสถาน ประกอบการ

20 20 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ ( ต่อ ) ๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ จะพัฒนาทักษะและความสามารถใน การรับภาระความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดย นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานใน สถานประกอบการได้ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร

21 21 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ ( ต่อ ) ๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความสามารถ ในการรับภาระความรับผิดชอบ ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถาน ประกอบการ

22 22 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ หมวดที่ 3 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๑ ทักษะการคิดคำนวณและการสื่อสารที่ ควรมีการพัฒนา - สามารถคิดอย่างมีระบบ และมีเหตุผลในการ คิด - สามารถสื่อสารด้วยการรายงานทั้งเป็นลาย ลักษณ์อักษร และด้วยวาจา

23 23 ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัวอย่างการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์การ สื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ ( ต่อ ) ๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ พัฒนาทักษะ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในองค์กร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น ๕.๓ วิธีการประเมิน - รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ - ผลการประเมินของอาจารย์นิเทศก์

24 24 หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ 1. คำอธิบายทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนาม หรือคำอธิบายรายวิชา 2. กิจกรรมของนักศึกษา เช่น ปฐมนิเทศ จัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน สัมมนาหลังการฝึก ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ของคณะฯ 3. งาน หรือรายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม / การนิเทศงาน และการประมวลผล

25 25 5.หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง เช่น วางแผนกิจกรรม ให้คำแนะนำ ประเมินผลการฝึกงาน 6. หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์นิเทศ เช่นให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยง ในสถานประกอบการ 7.การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา เช่น จัดปฐมนิเทศแนะนำการฝึกงาน จัดอาจารย์ที่ปรึกษาการ ฝึกงาน 8.สิ่งอำนวยความสะดวก และการสนับสนุนที่ต้องการจากสถาน ประกอบการ เช่น ที่พัก สถานที่นั่งทำงานเอกสาร พนักงานพี่เลี้ยง

26 26 หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 1. การกำหนดสถานที่ฝึก 2. การเตรียมนักศึกษา – จัดรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์นิเทศก์ - ประชุมเพื่อมอบหมายงาน 4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกงาน - ติดต่อประสานงาน และแจ้งแผนปฏิบัติงาน สหกิจ ศึกษา

27 27 หมวดที่ 5 การวางแผนและการ เตรียมการ ( ต่อ ) 5. การจัดการความเสี่ยงเช่น 1. ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง การเดินทาง และสภาวะการ ทำงาน คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทำงานไม่เสี่ยงอันตราย คัดเลือกสถานที่ฝึกงานที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย การคมนาคมสะดวก และสภาวะการทำงานไม่เสี่ยงอันตราย 2. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการทำงานของนักศึกษา ปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษา ทำประกันอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและชีวิตให้ นักศึกษา ปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษา ทำประกันอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและชีวิตให้ นักศึกษา 3. ความเสี่ยงด้านสังคม ปฐมนิเทศแนะนำการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ ฝึกงาน ปฐมนิเทศแนะนำการวางตัวที่เหมาะสมต่อบุคลากรทุกระดับของสถานที่ ฝึกงาน

28 28 หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 1. หลักเกณฑ์การประเมิน – ผลสำเร็จของงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ฯลฯ 2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา -พนักงานพี่เลี้ยง ร่วมกันประเมินกับอาจารย์นิเทศก์

29 29 3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมิน นักศึกษา - ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตน และ ปฏิบัติงาน 4.ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา - ดูแลนักศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาในสถาน ประกอบการ ตรวจรายงาน เป็นต้น 5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง – ประเมินการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล - ประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์กับพนักงานพี่เลี้ยง เพื่อหาข้อสรุป

30 30 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการ ดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม 1.1 นักศึกษา นักศึกษาให้ข้อมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ (โดยใช้ แบบประเมิน)

31 31 1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ ใช้แบบประเมินผลนักศึกษา ให้คะแนน และให้ ข้อเสนอแนะ 1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม ใช้แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 1.4 อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ ประเมินจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต

32 32 2.กระบวนการทบทวนผลการประเมินและ การวางแผนการปรับปรุง - อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล จากการประเมิน สรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งที่เกี่ยวข้องในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ การจัดการ เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวัดและ ประเมินผล และความร่วมมือกับสถาน ประกอบการ เพื่อวางแผนการฝึกปฏิบัติงานรุ่น ต่อไป และปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่ กำหนด

33 33 จบการบรรยาย

34 34 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 มคอ.4 รายละเอียด ประสบการณ์ภาคสนาม โดย รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตตปัญโญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google