งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อความเข้าใจ เราจำเป็นจะต้องศึกษา หัวข้อ ดังต่อไปนี้ อำนาจในช่องทางการตลาด อำนาจในช่องทางการตลาด (Channel Power) หมายถึง ความสามารถของสมาชิก ช่องทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อความเข้าใจ เราจำเป็นจะต้องศึกษา หัวข้อ ดังต่อไปนี้ อำนาจในช่องทางการตลาด อำนาจในช่องทางการตลาด (Channel Power) หมายถึง ความสามารถของสมาชิก ช่องทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพื่อความเข้าใจ เราจำเป็นจะต้องศึกษา หัวข้อ ดังต่อไปนี้ อำนาจในช่องทางการตลาด อำนาจในช่องทางการตลาด (Channel Power) หมายถึง ความสามารถของสมาชิก ช่องทางการตลาด รายใดรายหนึ่งที่มีเหนือสมาชิกช่องทาง การตลาดรายอื่นๆ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอันใด อันหนึ่ง

3

4 ประเภท ของ อำนาจ อำนาจใน การให้ รางวัล อำนาจใน การเป็น ผู้เชี่ยวชา ญ อำนาจ ตาม กฎหมาย อำนาจใน การ อ้างอิง อำนาจใน การ ชักชวน อำนาจ จากการมี ข่าวสาร ข้อมูล อำนาจใน การบังคับ ประเภทของอำนาจ

5 การสัญญา การให้รางวัล การขู่เข็ญ การบังคับ ตามกฎหมาย อ้างอิง การให้รางวัล การบังคับ การชักชวน การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การชักชวน การให้รางวัล การมี ข่าวสารข้อมูล การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การให้รางวัล กลยุทธ์ประเภทของอำนาจ การสนับสนุน การแลกเปลี่ยน ข่าวสารข้อมูล การขอร้อง ตามกฎหมาย

6 1. การค้นหาความต้องการและ ปัญหาของสมาชิกในช่องทาง การตลาด 2. การสนับสนุนสมาชิกใน ช่องทางการตลาด 3. การเป็นผู้นำเพื่อจูงใจสมาชิก ใน ช่องทางการตลาด

7 1. ประเภทของความ ขัดแย้ง 2. สาเหตุของความขัดแย้งใน ช่องทางการตลาด 3. ผลกระทบของความขัดแย้งใน ช่องทางการตลาด

8 – – – – – + ความขัดแย้ง ความตึงเครียด ความคับ ข้องใจ และความไม่ลงรอยกันใน ความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ทางการเงิน ความรู้สึกพึงพอใจ จากการตอบสนอง ความสัมพันธ์ที่เป็น ตัวเงิน ความพึงพอใจทาง จิตใจ ความรู้สึกพึงพอใจ จากการตอบสนอง ความสัมพันธ์ทาง จิตใจ ( ไม่ใช่ตัว เงิน ) ความไว้วางใจ ความเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การผูกพันหรือการ สัญญา การสร้างความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง การเสียสละ เพื่อสร้างและรักษา ความสัมพันธ์ ผลกระทบของ ความขัดแย้ง ในช่องทาง การตลาด

9 4. การวัดความขัดแย้ง ประเด็นความขัดแย้งควา ม สำคั ญ ควา มถี่ ควา ม รุนแร ง รว ม 1. ผู้ผลิตกำหนดราคาขายสูง 68419 2 2. ผู้ผลิตไม่สนับสนุนการ ขาย 77629 4 3. ตัวแทนจำหน่ายแอบขาย สินค้าของคู่แข่ง 106954 0 4. ตัวแทนจำหน่ายไม่เก็บ รักษาอะไหล่คงคลัง 85624 0 5. ตัวแทนจำหน่ายให้บริการ หลังการขายล่าช้า 98643 2 ตารางคำนวณค่าความ ขัดแย้ง

10 ภาพระดับความขัดแย้งใน ช่องทางการตลาด ความสำคัญความถี่ ความรุนแรง มาก ปานกลาง น้อย ความขัดแย้ง ระดับสูง ความขัดแย้งระดับ ปานกลาง ความขัดแย้ง ระดับต่ำ

11 5. การจัดการแก้ไข ความขัดแย้ง ในช่องทางการตลาด - ค้นหาความขัดแย้ง - การประเมินผลกระทบจากความ ขัดแย้ง - การแก้ไขความขัดแย้ง - กลยุทธ์การแก้ไขความขัดแย้ง

12


ดาวน์โหลด ppt เพื่อความเข้าใจ เราจำเป็นจะต้องศึกษา หัวข้อ ดังต่อไปนี้ อำนาจในช่องทางการตลาด อำนาจในช่องทางการตลาด (Channel Power) หมายถึง ความสามารถของสมาชิก ช่องทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google