งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม 1. สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายได้แก่อะไรบ้าง 2. องค์กรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม 1. สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายได้แก่อะไรบ้าง 2. องค์กรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามีลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถาม 1. สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายได้แก่อะไรบ้าง 2. องค์กรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามีลักษณะ อย่างไร 4. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลากเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจะต้องมีหน้าที่อย่างไร 5. การเลือกซื้อสินค้าพิจารณาจากสิ่งใด 6. การเลือกซื้อสินค้าควรสังเกตสิ่งใดบนฉลากบ้าง 7. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญามีขึ้นเพื่อ แก้ปัญหาใด 8. การตรวจสอบสัญญามีลักษณะอย่างไร 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายและตลาดแบบตรง มีกฎหมายบัญญัติอย่างไร

3 คำตอบ 1. - สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการ - สิทธิที่จะมีอิสระในดารเลือกสินค้าหรือบริการ - สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือ บริการ - สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา - สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) 3. คณะกรรมการที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา

4 4.- กำหนดสินค้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดทำฉลาก สินค้าที่ควบคุมฉลาก ให้ตรง กับความเป็นจริง - มีอำนาจจะสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขฉลากที่ ไม่ถูกต้อง - ออกคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 5.- ตรวจดูคุณภาพของสินค้า - ศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดของสินค้า 6. ชนิดของสินค้า ราคา วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ ปริมาณ ส่วนประกอบ สินค้า วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำแนะนำ คำ เตือน ข้อควรระวังเกี่ยวกับ สินค้า

5 7. เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบในการ ทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ 8. ใช้สัญญาที่จำเป็น ซึ่งหากมิใช่ข้อสัญญาเช่นนั้น จะ ทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ ผู้ประกอบการธุรกิจ ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมชาติต่อผู้บริโภค 9. 1. ในการซื้อสินค้า หรือบริการ ผู้ประกอบธุรกิจตลาด แบบตรงต้องส่งมอบ เอกสารซื้อขายให้แก่ผู้บริโภค 2. การซื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจขายตรงหรือ ตลาดแบบตรงนั้น ผู้บริโภคมี สิทธิเลิกสัญญาได้ 3. เมื่อผู้บริโภคเลิกสัญญาแล้ว กฎหมายกำหนด เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคต้องทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ส่งสินค้าไปยังผู้จำหน่ายอิสระ

6 ผู้จัดทำ นายธนภัทร ทองไพบูลย์ ม.4/10 เลขที่ 1 นายธนพล จันทรวรานนท์ ม.4/10 เลขที่ 5 นายวิสันต์ จิรวัฒนานนท์ ม.4/10 เลขที่ 8 นายศุภชัย เด่นไตรรัตน์ ม.4/10 เลขที่ 12


ดาวน์โหลด ppt คำถาม 1. สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมายได้แก่อะไรบ้าง 2. องค์กรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 3. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google