งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ. ศ. 2554-2556 • ชมรมเข้มแข็ง วิสัญญีพยาบาล ก้าวหน้า เลิศล้ำวิชาการ บริการได้ มาตรฐาน มุ่งสู่สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ. ศ. 2554-2556 • ชมรมเข้มแข็ง วิสัญญีพยาบาล ก้าวหน้า เลิศล้ำวิชาการ บริการได้ มาตรฐาน มุ่งสู่สากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ. ศ. 2554-2556 • ชมรมเข้มแข็ง วิสัญญีพยาบาล ก้าวหน้า เลิศล้ำวิชาการ บริการได้ มาตรฐาน มุ่งสู่สากล

2 พันธกิจ 1. กำหนดนโยบายเชิงรุกในการเผยและ ประชาสัมพันธ์ ชมรมเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร 2. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพ เพื่อ พัฒนาความก้าว หน้าของวิสัญญีพยาบาล 3. ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุน ให้มีการค้นหาองค์ ความรู้ใหม่ เพื่อให้มีการพัฒนางานบริการ อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมงานบริการด้านการพยาบาลวิสัญญีที่ ทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่พึงพอใจของประชาชน

3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 • กำหนดนโยบายเชิงรุกในการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ชมรมเพื่อสมาชิกได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ทันสมัย 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด 1. จำนวนเรื่องที่ได้เผยแพร่ทาง web site อย่างน้อย 10 เรื่อง / ปี 2. จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูล

4 ยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) 2. พัฒนาระบบสื่อสาร ตัวชี้วัด 1. จำนวนช่องทางการสื่อสาร 2. จำนวนครั้งของการเช้าชม web site

5 ยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 • ประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของ วิสัญญีพยาบาล 1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กร วิชาชีพกับ สมาชิกชมรมวิสัญญีพยาบาล • ตัวชี้วัด 1. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 2. จำนวนครั้งที่จัดประชุม 3. จำนวนผลงานที่นำเสนอ

6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 • ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนให้มีการ ค้นหาองค์ ความรู้ใหม่เพื่อให้มีการพัฒนางาน บริการ อย่างต่อเนื่อง 1. สนับสนุนให้สมาชิกมีผลงานวิจัย และเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ • ตัวชี้วัด 1. จำนวนครั้งของการจัดประชุมอย่าง น้อย 1 ครั้ง / ปี 2. จำนวนทุนที่ให้การสนับสนุน

7 ยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมงานบริการด้านการพยาบาล วิสัญญีที่ ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตามมาตฐาน สากลเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 1. ส่งเสริมการนำผลการวิจัย CNPG มาใชัในงานบริการ • ตัวชี้วัด 1. จำนวนการนำผล CNPG มาสู่การปฏิบัติ

8 ยุทธศาสตร์ ( ต่อ ) 2. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมการบริการด้าน วิสัญญี จัดเวทีให้มีการนำเสนอ และ สร้างแรงจูงใจในการเผยแพร่ นวัตกรรม • ตัวชี้วัด 1. จำนวนครั้งของการจัดประชุมอย่าง น้อย 1 ครั้ง / ปี 2. จำนวนเรื่องที่ได้รับรางวัล


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ชมรมวิสัญญีพยาบาล แห่งประเทศไทย ปีพ. ศ. 2554-2556 • ชมรมเข้มแข็ง วิสัญญีพยาบาล ก้าวหน้า เลิศล้ำวิชาการ บริการได้ มาตรฐาน มุ่งสู่สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google