งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนกิจการเมือง Money Politics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนกิจการเมือง Money Politics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนกิจการเมือง Money Politics

2 1. ปัญหาและความสำคัญ ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหา
ธนกิจการเมืองไทย: การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง 1. ปัญหาและความสำคัญ

3 สาเหตุของปัญหาธนกิจการเมือง
1. ระบบอุปถัมภ์ 2. ความรู้สึกไร้อำนาจและต้องการพึ่งพิงของประชาชน 3. ทุนนิยมและการตลาด 4. ความยากจนอย่างรุนแรงของประชาชนในประเทศ

4 สาเหตุของปัญหาธนกิจการเมือง
5. ความรุนแรงของการแข่งขันทางการเมือง และผลประโยชน์ที่ได้จากการชนะการแข่งขัน 6. ภาคประชาสังคมเพิกเฉยต่อการเลือกตั้ง 7. การขาดการบังคับใช้กฎหมายและขาดการลงโทษ ตามกฎหมายอย่างจริงจัง

5 ผลกระทบของปัญหาการใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง
1. เกิดการใช้ทรัพยากรหรือรวมไปถึงเงินงบประมาณของรัฐ หรือ ของสาธารณะไปโดยผิดวัตถุประสงค์ 2. เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างพรรคการเมืองหรือนักการเมือง กับผู้สนับสนุนที่ต้องการผลตอบแทน 3. เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเป็นระบบ แก้ไขได้ยาก และอาจลุกลามทั้งระบบการบริหารประเทศ 4. แหล่งทุนผิดกฎหมายที่สนับสนุนพรรคการเมืองมักนำความเสื่อมเสีย มาสู่กระบวนการเลือกตั้งและการเข้าครอบครองของรัฐในที่สุด

6 แนวทางการแก้ปัญหา 1. การแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายและการบังคับใช้จริงจัง
2. การเพิ่มต้นทุนการซื้อเสียง 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

7 3.1 การศึกษากฎหมาย และการใช้ช่องทางกฎหมาย
3.2 การให้ความรู้แก่ประชาชน 3.3 การตรวจสอบจากประชาชน 3.4 ภาคประชาสังคมต้องมีความเป็นอิสระ และทำหน้าที่ในการตรวจสอบ

8 3.5 ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดปัญหาร่วมกัน
3.6 การแก้ไขปัญหาในแต่ละเขตพื้นที่ ต้องทำอย่างระมัดระวัง 3.7 ความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง กกต และภาคประชาสังคม 3.8 การเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังของสื่อมวลชน

9 The End


ดาวน์โหลด ppt ธนกิจการเมือง Money Politics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google