งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งมีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ 1.1 ด้านที่พัก 1.2 ด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 ด้านความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งมีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ 1.1 ด้านที่พัก 1.2 ด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 ด้านความปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งมีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ 1.1 ด้านที่พัก 1.2 ด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 ด้านความปลอดภัย 1.4 ด้านการจัดการ 1.5 ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว 1.6 ด้านสภาพแวดล้อม 1.7 ด้านมูลค่าเพิ่ม 1.8 ด้านการส่งเสริมการตลาด

3  สินค้าและบริการ  ราคา  ช่องทางการจัดจำหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  บุคคล  กระบวนการ  ลักษณะทางด้านกายภาพ

4  ชุมชนต้องรู้สิ่งที่เราขายอะไร ◦ ขายการเกษตร ◦ ขายวัฒนธรรม ◦ ขายความเป็นอยู่ ◦ ขายความโบราณ ◦ ขายการเรียนรู้ ◦ ขายธรรมชาติ  จัดกิจกรรมให้เลือกเป็นการสร้างให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจ

5  การตั้งราคาขึ้นอยู่กับ ◦ ต้นทุน  ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ◦ คำนึงถึงความคุณค่า  ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่ลูกค้าเสีย ไป  กลยุทธ์ราคา ◦ ราคาแบบเหมาจ่าย ◦ ลดราคาตามจำนวนคน ◦ ตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า เช่น ชาวไทย ชาวต่างชาติ ◦ ตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ ( กิจกรรมที่ ลูกค้าเลือก )

6  ความสะดวกที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า  ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางตรง

7 เพื่อสร้างการรู้จัก จูงใจ และทัศนคติที่ดี  การโฆษณา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์  การประชาสัมพันธ์ เช่น การทำวิดีโอ  การส่งเสริมการขาย เช่น การทำโปรโมชั่น  การใช้พนักงานขาย  การตลาดทางตรง

8

9

10

11

12  มีความรู้  ความรับผิดชอบ  มีอัธยาศัยไมตรี  การตอบสนองที่รวดเร็ว  ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า  สร้างความไว้วางใจ  มีความน่าเชื่อถือ  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

13  กระบวนการบริการโดยบุคคล  การะบวนการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับ บริการ  กระบวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

14  เป็นส่วนประกอบที่มีส่วนในการช่วยให้ ลูกค้ารู้สึกว่าบริการนั้นมีคุณภาพ มีความ เหมาะสม เช่น การแต่งกาย สถานที่ เครื่องมือที่ใช้ เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ สื่อ สิ่งพิมพ์ที่สามารถมองเห็น

15  จะนำหลักการทำบัญชีครัวเรือนมาใช้  สามารถรู้รายรับ รายจ่าย  ทำให้ทราบว่าควรจะเพิ่มลดรายจ่ายใดบ้าง เพื่อให้รายได้สูงขึ้น

16  บุไทรโฮมสเตย์ มีบริการด้านการท่องเที่ยวและ กิจกรรมบันเทิง มีอัตราค่าบริการ ดังนี้ 1) อาสาสมัครนำเที่ยวตามสถานที่เกษตร และอุทยาน แห่งชาติ วันละ 300 บาท / คน 2) ค่าดนตรีพื้นเมือง 200 บาท 3) การแสดงฟ้อนรำ ชุดละ 500 บาท 4) การเล่าประวัติหมู่บ้าน 100 บาท 5) ค่านั่งรถอีแต๊กชมการเกษตรในหมู่บ้าน ( การปลูก เบญจมาศ การเพาะเห็ดหอม ผักปลอดสารพิษ ) 100 บาท / เที่ยว 6) ค่าที่พัก คนละ 150 บาท / คืน 7) ค่าอาหาร คนละ 50-75 บาท / มื้อ และอาหารว่าง คนละ 25 บาท / มื้อ

17 วัน / เดือน / ปี รายการรายรับรายจ่ายยอด คงเหลือ * วัน / เดือน / ปี ที่มาของรายการ รวม * ยอดคงเหลือ = ช่องยอดคงเหลือวันก่อน + ช่องรายรับ - ช่องรายจ่าย

18 วัน / เดือน / ปี รายการรายรับรายจ่าย ยอดคงเหลือ * 1/ ม. ค./54 ยอดยกมาจากเดือนก่อน 1,000 รับเงินเดือน 5,0006,000 รายได้จากค่าจ้างทำอาหาร 2006,200 รายได้จากการให้ที่พัก 3006,500 จ่ายค่าน้ำ ไฟฟ้า 2006,300 จ่ายค่าน้ำมัน 3006,000 จ่ายค่าอาหาร 3005,700 จ่ายค่าเงินกู้ 1,0004,700 รวม 5,5001,8004,700 2/ ม. ค./54 ยอดยกมาจากเดือน ม. ค.4,700 รายได้จากค่าจ้างการแสดง 2004,900 รายได้จากการให้ที่พัก 3005,200 จ่ายค่าอาหาร 3004,900 รวม 5003004,900

19 ลำดับที่เดือน รายรับ ( บาท ) รายจ่าย ( บาท ) หมายเหตุ 1 มกราคม 5,5001,800 2 กุมภาพันธ์ 500300 3 มีนาคม 4 เมษายน 5 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 7 กรกฏาคม 8 สิงหาคม 9 กันยายน 10 ตุลาคม 11 พฤศจิกายน 12 ธันวาคม รวมทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งมีจำนวน 8 ด้าน ได้แก่ 1.1 ด้านที่พัก 1.2 ด้านอาหารและโภชนาการ 1.3 ด้านความปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google