งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 กลยุทธ์  ระบบตรวจสอบภายใน ประเมินการดำเนินการโดย ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังเป็นหลัก  ระบบบัญชี ประเมิน ความ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 กลยุทธ์  ระบบตรวจสอบภายใน ประเมินการดำเนินการโดย ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังเป็นหลัก  ระบบบัญชี ประเมิน ความ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 กลยุทธ์  ระบบตรวจสอบภายใน ประเมินการดำเนินการโดย ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังเป็นหลัก  ระบบบัญชี ประเมิน ความ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ ได้ตามมาตรฐานบัญชี  การติดตามเฝ้าระวังฯและ วิเคราะห์ สามารถ นำไปใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินอย่างมี ประสิทธิภาพ แบบตรวจสอบการจัดทำระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างเพื่อการวิเคราะห์เฝ้าระวังสถานการณ์ การเงินของหน่วยบริการ หน่วยรับตรวจ......................................................................................... วันที่ตรวจ ………………………………………………………. กิจกรรมการตรวจสอบ / เกณฑ์ในการประเมินผลการประเมิน ( เอกสาร / คำถามในการประเมิน ) มา ก ปา น น้อ ย ที่สุ ด กล าง ที่ สุ ด 54321 1 ความถูกต้องตามหลักการของระบบบัญชี 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องยอดคงเหลือ ณ สิ้น เดือน หมวด 1 : สินทรัพย์ > อยู่ด้านเด บิตยตัเว้นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่า เสื่อมราคาสะสมอยู่ด้านเครดิต หมวด 2 : หนี้สิน > อยู่ด้านเครดิต หมวด 3 : ทุน > อยู่ด้าน เครดิต รายได้สูง ( ต่ำ ) กว่าสะสม > กำไรอยู่ด้านเครดิต รายได้สูง ( ต่ำ ) กว่าสะสม > ขาดทุนด้านเดบิต หมวด 4 : รายได้ > อยู่ด้านเครดิต หมวด 5 : ค่าใช้จ่าย > อยู่ด้านเดบิต 1.2 เป็นไปตามสมการบัญชี > สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน 1.3 ยอดคงเหลืองบทดลองดุลกัน > เดบิต = เครดิต ตัวอ ย่าง

3 รพ. : ส่งทันตามกำหนด 88.89% ขาด รพ. เกาะพีพี สอ. : ส่งทันตามกำหนด 87.5% ขาด สอ. ลำทับ ร้อยละ

4

5 ล้านบาท

6

7 รพ. กระบี่ 283.17 ล้านบาท

8

9

10 วัน

11

12

13

14 จำนวนวันหมุนเวียน ของเจ้าหนี้ โรงพยาบาลอ่าวลึก ปลายพระยา ลำทับ และเกาะลันตา มี จำนวนวันหมุนเวียน ค่อนข้างสูง เนื่องจาก ประเด็นแรก การ บริหารภาระหนี้สินไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ ชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า ล่าช้า ประเด็นที่ 2 การ ส่งข้อมูลการจัดซื้อ และตรวจรับสินค้าไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กำหนด ทำให้การ บันทึกรับรู้หนี้สินไม่ เป็นไปตามหลักการ บัญชี คณะทำงาน CFO ได้ วิเคราะห์ปัญหา และได้หา แนวทางแก้ไข โดย ปรับเปลี่ยนระบบการเรียก เก็บและตามจ่าย และลด ภารกิจงานของ โรงพยาบาลทุกแห่งโดย ใช้ระบบ E-OFFICE แทน และเพื่อให้สามารถบันทึก รับรู้ทางบัญชีได้ถูกต้อง และรวดเร็ว สำหรับการ ชำระหนี้สินค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการอื่นๆ ให้ หน่วยงานมีระบบการ ควบคุมกำกับ และกำหนด ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ให้ ชัดเจน

15 เนื่องจากขณะนี้มีหลายโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยพื้นที่รอยต่อ มารับบริการน้อย ได้แก่ โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลลำทับ และ โรงพยาบาลเกาะลันตา 1. ให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้มารับ บริการพึงพอใจ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ ผู้บริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ 2. เสนอแนะให้มีการพัฒนาหน่วยบริการพื้นที่ รอยต่อเป็น CMU เพื่อ เพิ่มสมรรถนะการ รักษาและสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

16 มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลลูกหนี้ค่า รักษาพยาบาลสิทธิต่างๆ มาบันทึกรับรู้ประจำวันได้ เนื่องจาก ระบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยังไม่สมบูรณ์ และขาด บุคลากรในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน จังหวัดได้มอบหมายให้โรงพยาบาลอ่าวลึกเป็นโรงพยาบาล นำร่องในการดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมผู้ป่วย เพื่อให้ การดึงข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์มากขึ้น และให้รพ. อื่นๆ ไปศึกษาระบบเพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานของตนเอง

17 มีหลายโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายบุคลากรหรือค่าตอบแทนอยู่ ในสัดส่วนค่อนข้างสูงและเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น อันได้แก่ โรงพยาบาลปลายพระยา คลองท่อม เขาพนม เหนือคลอง ลำทับ และเกาะลันตา โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาจะต้องดำเนินการวางแผนระบบ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของบุคลากรในส่วนที่เป็น Variable Cost ให้รัดกุมมากขึ้น โดยการจัดทำ Financial Reform ซึ่ง โรงพยาบาลได้ทำสำเร็จมาแล้ว และควรมีการบริหารจัดการ โดยการเปลี่ยนมาตรการการจ้างงานมาเป็นการจ้างเหมาบริการ แทน เช่น การจ้างเหมาทำความสะอาด ยาม เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt 3 กลยุทธ์  ระบบตรวจสอบภายใน ประเมินการดำเนินการโดย ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ การเงินการคลังเป็นหลัก  ระบบบัญชี ประเมิน ความ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google