งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter4 Logistic & Supply chain Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter4 Logistic & Supply chain Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter4 Logistic & Supply chain Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50

2 การจัดการซัพพลายเชนกับระบบโลจิสติกส์ จากภาพจะพบว่ากิจกรรมใน Supply Chain ประกอบด้วย (Up-stream)  การจัดซื้อ  การผลิตหรือการดำเนินงาน  การ กระจายสินค้า  การตลาด (Down-stream) ซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันทั้งกระบวนการ (โซ่) การจัดการซัพพลายเชนที่ดีจะทำให้ล่วงรู้ความ ต้องการของ up-stream ซึ่งจะทำให้ down-stream เตรียมการได้ตามต้องการ ด้วยระบบสารสนเทศ (Information System) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Up- stream จะเตรียมวัตถุดิบ ส่งผ่านไปผลิต กระจาย สินค้าเข้าสู่ระบบการตลาดและขนส่งถึงลูกค้า Down- stream ในเวลา ปริมาณและสถานที่อย่างถูกต้อง ก็ ต่อเมื่อมีระบบ Logistics ที่ดี

3 Supply Chain Management กระบวนการบูรณา การ ประสานงานและ ควบคุมการ เคลื่อนย้ายสินค้าคง คลัง ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและ สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องใน กระบวนการจาก ผู้ขายวัตถุดิบผ่าน บริษัทไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตาม ความต้องการของ ผู้บริโภค (The council of logistics Management,2002)

4 การจัดการซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์ Physical Flow of products Information Flow Up-stream Down-stream การ จัดซื้อ การ ผลิต การกระจาย สินค้า การต ลาด การ ขนส่ง

5

6 Supply Chain Management Supply Chain คือ เครือข่ายตั้งแต่การจัดหาสินค้า หรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหรือบริการถึงมือ ลูกค้า ประกอบด้วย Suppliers, Manufacturers, Distributors, Retailers, Wholesalers และ Customers Supply Chain Management คือ ระบบที่จัดการ การบริหารและเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ suppliers,manufacturers, distributors เพื่อส่งมอบ สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า โดยมีการเชื่อมโยงระบบ ข้อมูล วัตถุดิบ สินค้าและบริการ เงินทุน รวมถึงการส่ง มอบเข้าด้วยกันเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาและ ความต้องการ

7 ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น สินค้าคงคลังมีจำนวนมาก ทำให้ต้องสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่ในการ จัดเก็บ Product design ไม่ดี ไม่มีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพต่ำ ไม่ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า การปฏิบัติการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำงานไม่ สอดคล้องกันทำให้เกิดความล่าช้าในบาง กระบวนการ การส่งมอบที่ช้า ใช้เวลานานในการขนส่ง และ ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะไม่สามารถส่งมอบ ได้ตามที่สัญญาไว้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ไม่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของตลาดของคู่แข่ง

8 สาเหตุของปัญหา ขาดข้อมูลที่จำเป็นที่ ต้องใช้ ขาดข้อมูลที่จำเป็นที่ ต้องใช้ ข้อมูลที่มีขาดความ น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่มีขาดความ น่าเชื่อถือ ระบบการวางแผนไม่ ประสานกัน ระบบการวางแผนไม่ ประสานกัน การตัดสินใจที่ไม่ ถูกต้อง การตัดสินใจที่ไม่ ถูกต้อง กลัวความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น กลัวความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ไม่มีวินัยในการทำงาน ไม่มีวินัยในการทำงาน

9 ผลที่เกิดขึ้น ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากต้นทุนในแต่ละ กระบวนการสูง คุณภาพของสินค้าหรือบริการมีคุณภาพต่ำ บริการที่ให้แก่ลูกค้าไม่เป็นที่น่าประทับใจและไม่น่าเชื่อถือ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อลูกค้า ยอดขายตกลง กำไรลดลงหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ปัญหา Maximize customer values คือ การสร้างระบบที่เน้นการออกแบบและการผลิต โดยที่ สินค้าหรือบริการที่ออกมานั้นมีคุณภาพสูงสามารถตอบ โจทย์และสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น การ ออกแบบการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ส่งมอบได้เร็ว และทันเวลาตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า Minimize costs คือ การลดต้นทุนของสินค้า โดยการสร้างระบบให้มี ประสิทธิภาพสูงและกำจัดอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นหรือไม่ เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการในการสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกค้าออกไปเพื่อให้ต้นทุนในแต่ละกระบวนการ นั้นต่ำลง

10

11 Information Flow in SCM ข้อมูลจากเครื่อง ECR จะถูกส่งผ่าน มายัง DC เพื่อวางแผนสต็อคและการ จัดส่ง Suppliers Warehouse Plants Distribution Center Retail Store or Marketing คลังสินค้ารับข้อมูล จากโรงงานเพื่อจะ ได้เตรียมวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อความ ต้องการลูกค้า ร้านค้าปลีกขายสินค้าผ่าน ECR แล้วตัดสต็อค ในระบบเพื่อพิจารณาจุดสั่งซื้อที่ประหยัด โรงงานรับข้อมูล จาก DCเพื่อจะ ได้เตรียมผลิต สินค้าสำเร็จรูป ให้เพียงพอต่อ ความต้องการ ลูกค้า

12 Logistics Flow in Supply chain

13

14 Fuel Supply chain

15 การใช้ IT ในกระบวนการซัพพลาย เชนและโลจิสติกส์


ดาวน์โหลด ppt Chapter4 Logistic & Supply chain Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google