งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นโยบายและแผนแม่บทระบบงาน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ 2 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นโยบายและแผนแม่บทระบบงาน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ 2 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นโยบายและแผนแม่บทระบบงาน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ 2 ธันวาคม 2557

2 JAPANUSCHINASWITZERLANDTHAILAND Number of Volunteers 2 Millions 1 Millions 0.31 Millions 50,00045,000 Number of Employees (approx.) 60,00030,00070,0004,8008,900 Volunteers/ Employees Ratio 33 : 1 4 : 110 :15: 1 Population 125 Millions 317 Millions 1,355 Millions 7.9 Millions 64 Millions 2

3 3 มูลค่างานอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 77,049 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 ของ GDP * *ที่มา: การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2549 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **ที่มา: Putting volunteering on the economic map of the world. Paper presented at the 2008 IAVE Conference มูลค่างานอาสาสมัครคิดเป็น % ต่อ GDP**

4 รายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ระบบอาสาสมัครโดย IFRC “Volunteer are our strength. They are what defines us and what makes us a unique humanitarian force in the world” “Volunteering is free but volunteer management is not” “Establishing a national Red Cross society that is volunteer-friendly” 4

5 5 ประเด็นสำคัญจาก รายงาน Taking Volunteers Seriously ขององค์การกาชาดสากล (IFRC)  อาสาสมัครเป็นตัวตนขององค์กรกาชาดเเละเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ องค์กรกาชาดมีความยั่งยืน  อาสาสมัครเป็นกำลังสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจของ องค์กรกาชาด ศักยภาพขององค์กรกาชาดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถใน การระดม และจัดการอาสาสมัครที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ  งานอาสาสมัครเป็นหัวใจของการเสริมสร้างชุมชน (Volunteering is at heart of community building) กาชาดมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาขึ้น ในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ และตั้งใจดูแลรักษาสังคมของตน  นโยบายอาสาสมัคร และการบริหารที่บูรณาการและเชื่อมโยงอาสาสมัคร อย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งจำเป็นขององค์กรกาชาด

6 6 “จิตอาสา เป็นต้นกำเนิด และเป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาสภากาชาดไทย และสังคมไทย”

7 7 มิ.ย. 56 ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทยเห็นชอบในหลักการเรื่อง “แนวคิดการ พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร” ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก.ค. 56สภากาชาดไทยแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร (คำสั่ง สภากาชาด ๑๐๑๑/๒๕๕๖) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่า กาชาดเป็นประธานคณะทำงานฯ ส.ค.-พ.ย.56คณะทำงานพัฒนาระบบงานอาสาสมัครทำการทบทวนระบบงาน อาสาสมัคร มิ.ย. 57 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอนโยบายอาสาสมัีครของสภากาชาด ไทย (Volunteering Policy) ต่อกรรมการสภากาชาดไทยในการประชุม ครั้งที่ 313 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและประกาศใช้ ก.ย. 57ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทยอนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาระบบงาน อาสาสมัคร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด ลำดับกิจกรรมการดำเนินงาน

8 8 เนื้อหา 1) นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย (TRC Volunteer Policy) 2) แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร (TRC Volunteer System Development Master Plan)

9 9 (1) นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (อนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย เดือนมิถุนายน 2557)

10 10 หลักการและการดำเนินการ  นโยบายอาสาสมัคร (Volunteering Policy) ถือเป็นหัวใจ สำคัญของการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาด ไทย เป็นต้นทางของการปรับปรุงระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  IFRC สนับสนุนให้สภากาชาดทุกประเทศมีนโยบาย อาสาสมัคร โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของสภากาชาด และถือ เป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์กรในภาพรวม  ให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ดำเนินการพัฒนา ระบบงานอาสาสมัครให้สอดคล้องกับหลักการตามนโยบาย อาสาสมัครสภากาชาดไทยฉบับนี้

11 11 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (1/5) ข้อที่หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๑ สภากาชาดไทยกำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการ ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และ สุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริการโลหิต และส่งเสริม คุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตาม หลักการกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สภากาชาดไทยดำรง ความเป็นองค์กรแห่ง อาสาสมัคร (Volunteer Organization) ข้อ ๒ สภากาชาดไทยจะสนับสนุนและพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของ สภากาชาดไทยให้เป็นกลไกระดับชาติที่สนับสนุนและทำงาน ร่วมกับองค์การและอาสาสมัครอื่นที่มีเจตนารมย์เดียวกัน เพื่อ เพิ่มพูนจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะในสังคมไทยวงกว้าง สภากาชาดไทยเป็นกลไก ระดับชาติในการเพิ่มพูน จิตสำนึกสาธารณะใน สังคมไทย (National Platform)

12 12 ข้อที่หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๓ สภากาชาดไทยจะสรรหาอาสาสมัครมีคุณภาพและปริมาณ เพียงพอกับความต้องการกำลังอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆทั้ง ภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะ ทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือความทุพพลภาพของ ร่างกาย และจะมอบหมายงานตามความสมัครใจและตามคุณสมบัติ ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน มีระบบการสรรหา อาสาสมัครที่มี ประสิทธิภาพ (Recruitment) ข้อ ๔ สภากาชาดไทยจะส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ทัศนคติ อุดมการณ์และคุณธรรม และ ความรู้เรื่องหลักการกาชาด 7 ประการ อย่างเป็นระบบ จริงจังและ ต่อเนื่อง มีระบบการฝึกอบรมและ พัฒนาอาสาสมัครให้มี ความพร้อม (Training) นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (2/5)

13 13 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (3/5) ข้อที่หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๕ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีระบบการจัดการ ดูแลและคุ้มครองสวัสดิ ภาพของอาสาสมัครที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วย ความมั่นใจ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความรู้สึกปลอดภัยใน ชีวิต ด้วยการให้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม การมีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน การมี ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การชดเชย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการจัดทำประกันอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร มีระบบการดูแล คุ้มครอง และสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ที่เพียงพอ (Welfare and Operation) ข้อ ๖สภากาชาดไทยจะจัดการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ทุกประเภทของสภากาชาดไทยเพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง เหมาะสม มีระบบการยกย่องเชิดชู เกียรติอาสาสมัครที่ เหมาะสม (Recognition)

14 14 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (4/5) ข้อที่หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๗ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ งานอาสาสมัครที่ชัดเจน เป็นกลไกสนับสนุนและบูรณาการการ ดำเนินงานของอาสาสมัครทุกกลุ่มของสภากาชาดไทยทั้งในภาวะ ปกติและภาวะภัยพิบัติ และมีผู้รับผิดชอบการจัดทำและกำกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินและ รายงานผลการดำเนินงานของระบบงานอาสาสมัครของ สภากาชาดไทย มีระบบการบริหารจัดการ แบบบูรณาการที่มี ประสิทธิภาพ (One TRC Volunteer System) ข้อ ๘อาสาสมัครของสภากาชาดไทย จะต้องปฏิบัติงานตามระเบียบและ ข้อบังคับด้านอาสาสมัคร ตามหลักการกาชาดและระมัดระวังใน การใช้เครื่องหมายกาชาดและสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย อย่างเคร่งครัด อาสาสมัคร ต้องเข้าใจหลักการและ หน้าที่พื้นฐานในการ ปฏิบัติงาน (Volunteer Principle & Code of Conduct)

15 15 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (5/5) ข้อที่หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๙สภากาชาดไทยควรมีมาตรการสนับสนุนบุคลากรของสภากาชาด ไทยให้มีจิตอาสาและสนับสนุนให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็น ประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ ทั้ง งานของสภากาชาดไทย และงานอาสาสมัครที่จัดขึ้นโดย หน่วยงานอื่น โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน สนับสนุนบุคลากร สภากาชาดไทยให้มีจิต อาสาที่เข้มข้น (Volunteer Spirit)

16 16 (2) แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ปี 2557-2561 (อนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย เดือนกันยายน 2557)

17 17 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการพัฒนา ระบบงานอาสาสมัคร ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายอาสาสมัครที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยเป็นระบบที่ทันสมัย มี ประสิทธิผล ตามมาตรฐานสากลของ IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

18 18 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผลลัพธ์ กลยุทธ์การดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงสร้างแผนแม่บทฯ

19 19 วิสัยทัศน์ ของระบบงานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย “สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นำด้านอาสาสมัคร ของประเทศ ที่ประชาชนเชื่อถือและปรารถนาเข้า ร่วมทำงานอาสาสมัครมากที่สุด”

20 20 พันธกิจ ของระบบงานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทยมีพันธกิจดังนี้  จัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการตามหลักการกาชาด ดำเนินงานด้วย อาสาสมัครทุกประเภท ทุกวัย ทุกพื้นที่ ทุกเชื้อชาติ และทุกฐานะทาง สังคมให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสภากาชาดไทย  เป็นเครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตวิญญาณอาสาสมัครให้เกิดขึ้น ในสังคมไทยในวงกว้างอย่างยั่งยืน

21 21 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2557-2561 เป้าหมายที่ 1:สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ เป้าหมายที่ 2:ปลูกฝังจิตสาธารณะและสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ 3:ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี เป้าหมายที่ 4:พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่เข้มแข็ง และยั่งยืน เป้าหมายที่ 5:เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรอาสาสมัคร ชั้นนำที่สังคมเชื่อมั่น เป้าหมายที่ 6:เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยให้เป็น เครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตอาสาในสังคมไทย

22 เป้าหมายการดำเนินงานหลักในแต่ ละช่วงเวลา 6 เป้าหมาย 23 กลยุทธ์ 22

23 23 เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ (1/2) ผลลัพธ์: 1.สภากาชาดไทยมีระบบการจัดการอาสาสมัครที่บูรณาการของทุก หน่วยงานในสภากาชาดไทย ครอบคลุมการสรรหา การพัฒนาการ ทำงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ 2.สภากาชาดไทยมีระบบการจัดการอาสาสมัครที่รองรับอาสาสมัครทุก ประเภท (อาสายุวกาชาด อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และระบบ อาสาสมัครด้านอื่นๆ) ที่สามารถบริหารความแตกต่างหลากหลายของ อาสาสมัครแต่ละกลุ่มได้

24 Expected Results Synchronized Volunteer System Integrated Volunteer Process Total Volunteer Journey เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ

25 25 เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ (2/2) กลยุทธ์การดำเนินงาน: 1.กำหนดให้มีนโยบายอาสาสมัคร ของสภากาชาดไทย 2.กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานอาสาสมัครสำหรับทั้งองค์กร 3.ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอาสาสมัคร 4.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานของระบบงานอาสาสมัครทั้งระบบเพื่อ สนับสนุนการจัดการอาสามัครแบบบูรณาการรวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งสำหรับสถานการณ์ปกติและวิกฤติ 5.พัฒนาระบบส่งต่ออาสาสมัครแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุม ตลอดช่วงชีวิตของอาสาสมัคร 6.พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ (Volunteer Management Information System-VMIS)

26 26 เป้าหมายที่ 2: ปลูกฝังจิตสาธารณะและสร้างอาสาสมัครที่มี คุณภาพ ผลลัพธ์: 1.สามารถสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพและมีจิตอาสาที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ ดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายของสภากาชาดไทย 2.สามารถสร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับสังคม กลยุทธ์การดำเนินงาน: 1.พัฒนาระบบและวิธีการวิเคราะห์และกำหนดแผนความต้องการอาสาสมัคร (Demand) เพื่อกำหนดเป็นแผนการสร้างอาสาสมัคร (Supply) 2.พัฒนาระบบการสรรหาอาสาสมัครเชิงรุกที่เชื่อมโยงกับแผนความต้องการใช้ อาสาสมัครทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 3.พัฒนาหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมอาสาสมัครที่เป็นมาตรฐาน ให้อาสาสมัครมี ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้และทักษะการทำงานที่ต้องใช้ 4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์จิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ในวงกว้างทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

27 27 เป้าหมายที่ 3: ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี (1/2) ผลลัพธ์: 1.อาสาสมัครได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดี เกิดความปิติ ภาคภูมิใจและ ความสุขใจในการทำงาน โดยอาสาสมัครได้ทำงานตามความถนัดหรือ ความประสงค์ ได้รับการดูแลความปลอดภัยระหว่างการทำงาน และ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 2.อาสาสมัครประสงค์ที่จะร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยอย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงเชิญชวนให้ญาติและมิตรสหายมาร่วมทำงานอาสาสมัคร กับสภากาชาดไทย

28 28 เป้าหมายที่ 3: ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี (2/2) กลยุทธ์การดำเนินงาน: 1.กำหนดระบบการคุ้มครองการทำงานของอาสาสมัครที่เหมาะสมและ ครอบคลุมอาสาสมัครทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสมและให้ครอบคลุม อาสาสมัครของสภากาชาดไทยทุกกลุ่ม 3.สร้างระบบดูแลความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อสภากาชาดไทย 4.พัฒนาระบบกิจกรรมอาสาสมัคร ทั้งกิจกรรมทางสังคม นันทนาการ และ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของอาสาสมัครในมิติอื่นๆ นอกเหนือจาก การปฏิบัติงาน เช่น สโมสรอาสาสมัคร (Volunteer Club)

29 29 เป้าหมายที่ 4: พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่ เข้มแข็ง และยั่งยืน ผลลัพธ์: 1.บุคลากรของสภากาชาดไทยทุกระดับทำงานด้วยจิตอาสาและทำงาน แบบ มืออาชีพ 2.มีอาสาสมัครเข้าร่วมทำงานจิตอาสากับสภากาชาดไทยในสัดส่วนงานที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การดำเนินงาน: 1.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเป็นเจ้าภาพใน การพัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสา 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาให้แก่บุคลากรปัจจุบันของสภากาชาดไทย โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาบุคลากร 3.กำหนดนโยบายและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ดำเนินภารกิจด้วยอาสาสมัคร และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

30 30 เป้าหมายที่ 5: เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กร อาสาสมัครชั้นนำที่สังคมเชื่อมั่น ผลลัพธ์: 1.สังคมไทยตระหนักว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่ขับเคลื่อน ด้วยการทำงานของอาสาสมัครด้วยความโปร่งใส สุจริต และได้รับการ ยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมให้ดำเนินงานในภารกิจต่างๆ กลยุทธ์การดำเนินงาน: 1.ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีหน่วยงานหลักดูแลงานด้าน ประชาสัมพันธ์และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารสังคมเชิงรุกเพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรจิตอาสาของสภากาชาดไทยผ่านสื่อต่างๆ 3.จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นประจำโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน

31 31 เป้าหมายที่ 6: เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยให้เป็น เครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตอาสาในสังคมไทย ผลลัพธ์: 1.ระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยเป็นเครือข่ายเชื่อมประสานและ บูรณาการระบบอาสาสมัครหลักอื่นๆในพื้นที่ทั่วประเทศ 2.เกิดระบบอาสาสมัครชุมชนเพื่อสนับสนุนงานอาสาสมัครของประเทศใน วงกว้าง กลยุทธ์การดำเนินงาน: 1.พัฒนาระบบอาสาสมัครของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นระบบอาสาสมัคร ชุมชน 2.บูรณาการกระบวนการทำงานอาสาสมัครกับหน่วยงานอาสาสมัครภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยอาสาสมัครอื่นๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร 3.สร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทยและเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาด ไทย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

32 32

33 33 ภาพรวมโครงการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร การศึกษาปรัชญา หลักการ และ แนวคิดที่เป็นหลัก สากลเรื่อง อาสาสมัครหรือจิต อาสา 1 ทบทวนระบบ อาสาสมัครของ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายต่างๆของ สภากาชาด สรุปข้อเสนอแนะ และแผนงานต่อ ผู้เกี่ยวข้อง 23

34 34 “องค์กรกาชาดเกิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสา” กาชาดสากล  นายอังรี ดูนังต์ นักธุรกิจชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้ ประสบพบเห็นภาพทหารจำนวนสี่หมื่นคนบาดเจ็บ ล้มตายในสงคราม ณ หมู่บ้าน ซอลเฟริโน (Solferino) ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ.2402  นายอังรี ดูนังต์จึงได้รวบรวม “ชาวบ้านอาสาสมัคร” ที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนละแวกนั้นมา ช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บล้มตายเหล่านั้นอย่าง เต็มที่ ไม่มีเงื่อนไข และไม่แบ่งแยกฝ่าย สภากาชาดไทย  ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) จากกรณี พิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่ง ซ้ายแม่น้ำโขง มีการสู้รบ เป็นเหตุให้ทหารบาดเจ็บล้ม ตายจำนวนมาก ไม่มีองค์การกุศลใดทำหน้าที่ช่วยเหลือ  สตรีไทยนำโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ได้นำ ความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระ บรมราชเทวี ขอให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดตั้งองค์การ เพื่อบรรเทาทุกข์ยากของทหาร  ความทราบถึงสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” เมื่อ 26 เมษายน 2436 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ เกิดสภากาชาดไทย

35 35 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบอาสาสมัคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสภากาชาดไทย (ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย มิถุนายน 2556) จิตอาสาและงานอาสาสมัครเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสามัคคี สงบสุข คนไทยมีน้ำใจ ใจบุญ มีจิตอาสา มีความพร้อมทางกาย ทางใจ และทางสังคมวัฒนธรรม การรณรงค์ จุดประเด็น ความสำคัญเรื่องจิตอาสา ให้เกิดในสังคมวงกว้าง (ควรส่งเสริม) ระบบบริหารจัดการ อาสาสมัครที่มี ประสิทธิภาพ (ดำเนินการเพิ่มขึ้น) ระบบอาสาสมัครชุมชน (Community Volunteer) (ควรส่งเสริม) สภากาชาดไทยเป็นกลไกระดับชาติ (National Platform) เพื่อ ขับเคลื่อนจิตอาสาและอาสาสมัครในสังคมไทย

36 36 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 25572556 กิจกรรม/ผลผลิต พิจารณากรอบแนวคิด กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ดำเนินงานการพัฒนาตามแผนแม่บท (เช่น การปรับโครงสร้าง การบูรณาการระบบงาน อาสาสมัคร การจัดทำระบบ Volunteer Management Information System - VMIS เพื่อการจัดการอาสาสมัคร การสร้างระบบอาสาสมัครชุมชน ฯลฯ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 นำเสนอกรรมการ สภากาชาดไทย 29 ก.ย. 57

37 37 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบงานอาสาสมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการ จัดการอาสาสมัคร หน่วยงานผู้ใช้อาสาสมัครมากและ/หรือมีอาสาสมัครของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt 1 นโยบายและแผนแม่บทระบบงาน อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ 2 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google