งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและแผนแม่บทระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและแผนแม่บทระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและแผนแม่บทระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย
2 ธันวาคม 2557 ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการ

2 JAPAN US CHINA SWITZERLAND THAILAND Number of Volunteers 2 Millions 1 0.31 Millions  50,000 45,000 Number of Employees (approx.) 60,000 30,000 70,000 4,800 8,900 Volunteers/ Employees Ratio 33 : 1 4 : 1 10 :1 5: 1 Population 125 317 1,355 Millions 7.9 64

3 มูลค่างานอาสาสมัครที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 77,049 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ของ GDP * มูลค่างานอาสาสมัครคิดเป็น % ต่อ GDP** *ที่มา: การสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร **ที่มา: Putting volunteering on the economic map of the world. Paper presented at the 2008 IAVE Conference

4 รายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครโดย IFRC
“Volunteer are our strength. They are what defines us and what makes us a unique humanitarian force in the world” “Volunteering is free but volunteer management is not” “Establishing a national Red Cross society that is volunteer-friendly”

5 ประเด็นสำคัญจาก รายงาน Taking Volunteers Seriously ขององค์การกาชาดสากล (IFRC)
อาสาสมัครเป็นตัวตนขององค์กรกาชาดเเละเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ องค์กรกาชาดมีความยั่งยืน อาสาสมัครเป็นกำลังสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจของ องค์กรกาชาด ศักยภาพขององค์กรกาชาดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถใน การระดม และจัดการอาสาสมัครที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ งานอาสาสมัครเป็นหัวใจของการเสริมสร้างชุมชน (Volunteering is at heart of community building) กาชาดมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาขึ้น ในชุมชนเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ และตั้งใจดูแลรักษาสังคมของตน นโยบายอาสาสมัคร และการบริหารที่บูรณาการและเชื่อมโยงอาสาสมัคร อย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งจำเป็นขององค์กรกาชาด

6 “จิตอาสา เป็นต้นกำเนิด และเป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาสภากาชาดไทย และสังคมไทย”

7 ลำดับกิจกรรมการดำเนินงาน
มิ.ย. 56 ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทยเห็นชอบในหลักการเรื่อง “แนวคิด การพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร” ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง ก.ค. 56 สภากาชาดไทยแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร (คำสั่ง สภากาชาด ๑๐๑๑/๒๕๕๖) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ เหล่ากาชาดเป็นประธานคณะทำงานฯ ส.ค.-พ.ย.56 คณะทำงานพัฒนาระบบงานอาสาสมัครทำการทบทวนระบบงาน อาสาสมัคร มิ.ย. 57 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอนโยบายอาสาสมัีครของสภากาชาด ไทย (Volunteering Policy) ต่อกรรมการสภากาชาดไทยในการประชุม ครั้งที่ 313 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและ ประกาศใช้ ก.ย. 57 ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทยอนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาระบบงาน อาสาสมัคร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด

8 เนื้อหา นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย (TRC Volunteer Policy)
แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร (TRC Volunteer System Development Master Plan)

9 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย
(1) นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (อนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย เดือนมิถุนายน 2557)

10 หลักการและการดำเนินการ
นโยบายอาสาสมัคร (Volunteering Policy) ถือเป็นหัวใจ สำคัญของการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาด ไทย เป็นต้นทางของการปรับปรุงระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง IFRC สนับสนุนให้สภากาชาดทุกประเทศมีนโยบาย อาสาสมัคร โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของสภากาชาด และ ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์กรในภาพรวม ให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ดำเนินการ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครให้สอดคล้องกับหลักการตาม นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยฉบับนี้

11 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (1/5)
ข้อที่ หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๑ สภากาชาดไทยกำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สภากาชาดไทยดำรงความเป็นองค์กรแห่งอาสาสมัคร (Volunteer Organization) ข้อ ๒ สภากาชาดไทยจะสนับสนุนและพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทยให้เป็นกลไกระดับชาติที่สนับสนุนและทำงานร่วมกับองค์การและอาสาสมัครอื่นที่มีเจตนารมย์เดียวกัน เพื่อเพิ่มพูนจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะในสังคมไทยวงกว้าง สภากาชาดไทยเป็นกลไกระดับชาติในการเพิ่มพูนจิตสำนึกสาธารณะในสังคมไทย (National Platform)

12 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (2/5)
ข้อที่ หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๓ สภากาชาดไทยจะสรรหาอาสาสมัครมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความต้องการกำลังอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆทั้งภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือความทุพพลภาพของร่างกาย และจะมอบหมายงานตามความสมัครใจและตามคุณสมบัติข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน มีระบบการสรรหาอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ (Recruitment) ข้อ ๔ สภากาชาดไทยจะส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ทัศนคติ อุดมการณ์และคุณธรรม และความรู้เรื่องหลักการกาชาด 7 ประการ อย่างเป็นระบบ จริงจังและต่อเนื่อง มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครให้มีความพร้อม (Training)

13 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (3/5)
ข้อที่ หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๕ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีระบบการจัดการ ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพของอาสาสมัครที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ด้วยการให้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม การมีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน การมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การชดเชยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการจัดทำประกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร มีระบบการดูแล คุ้มครอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่เพียงพอ (Welfare and Operation) ข้อ ๖ สภากาชาดไทยจะจัดการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทุกประเภทของสภากาชาดไทยเพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครที่เหมาะสม (Recognition)

14 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (4/5)
ข้อที่ หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๗ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครที่ชัดเจน เป็นกลไกสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินงานของอาสาสมัครทุกกลุ่มของสภากาชาดไทยทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ และมีผู้รับผิดชอบการจัดทำและกำกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ (One TRC Volunteer System) ข้อ ๘ อาสาสมัครของสภากาชาดไทย จะต้องปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับด้านอาสาสมัคร ตามหลักการกาชาดและระมัดระวังในการใช้เครื่องหมายกาชาดและสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทยอย่างเคร่งครัด อาสาสมัคร ต้องเข้าใจหลักการและหน้าที่พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Volunteer Principle & Code of Conduct)

15 นโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (5/5)
ข้อที่ หลักการที่เกี่ยวข้อง ข้อ ๙ สภากาชาดไทยควรมีมาตรการสนับสนุนบุคลากรของสภากาชาดไทยให้มีจิตอาสาและสนับสนุนให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งงานของสภากาชาดไทย และงานอาสาสมัครที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน สนับสนุนบุคลากรสภากาชาดไทยให้มีจิตอาสาที่เข้มข้น (Volunteer Spirit)

16 แผนแม่บทการพัฒนาระบบงาน อาสาสมัคร
(2) แผนแม่บทการพัฒนาระบบงาน อาสาสมัคร ปี (อนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย เดือนกันยายน 2557)

17 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายอาสาสมัครที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิผล ตามมาตรฐานสากลของ IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

18 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
โครงสร้างแผนแม่บทฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผลลัพธ์ กลยุทธ์การดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

19 วิสัยทัศน์ ของระบบงานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย
วิสัยทัศน์ ของระบบงานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย “สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นำด้าน อาสาสมัคร ของประเทศ ที่ประชาชนเชื่อถือ และปรารถนาเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครมาก ที่สุด”

20 พันธกิจ ของระบบงานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย
ระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทยมีพันธกิจดังนี้ จัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการตามหลักการกาชาด ดำเนินงานด้วยอาสาสมัครทุกประเภท ทุกวัย ทุกพื้นที่ ทุกเชื้อชาติ และทุกฐานะทางสังคมให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสภากาชาดไทย เป็นเครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตวิญญาณอาสาสมัครให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในวงกว้างอย่างยั่งยืน

21 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2557-2561
เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ เป้าหมายที่ 2: ปลูกฝังจิตสาธารณะและสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ 3: ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี เป้าหมายที่ 4: พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่เข้มแข็ง และยั่งยืน เป้าหมายที่ 5: เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรอาสาสมัคร ชั้นนำที่สังคมเชื่อมั่น เป้าหมายที่ 6: เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยให้เป็น เครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตอาสาในสังคมไทย

22 เป้าหมายการดำเนินงานหลักในแต่ละช่วงเวลา
6 เป้าหมาย 23 กลยุทธ์

23 เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ (1/2)
ผลลัพธ์: สภากาชาดไทยมีระบบการจัดการอาสาสมัครที่บูรณาการของทุก หน่วยงานในสภากาชาดไทย ครอบคลุมการสรรหา การ พัฒนาการทำงาน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับ สถานการณ์ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ สภากาชาดไทยมีระบบการจัดการอาสาสมัครที่รองรับอาสาสมัคร ทุกประเภท (อาสายุวกาชาด อาสากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และระบบอาสาสมัครด้านอื่นๆ) ที่สามารถบริหารความแตกต่าง หลากหลายของอาสาสมัครแต่ละกลุ่มได้

24 เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
Expected Results Total Volunteer Journey Integrated Volunteer Process Synchronized Volunteer System

25 เป้าหมายที่ 1: สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ (2/2)
กลยุทธ์การดำเนินงาน: กำหนดให้มีนโยบายอาสาสมัคร ของสภากาชาดไทย กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานอาสาสมัครสำหรับทั้ง องค์กร ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอาสาสมัคร ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานของระบบงานอาสาสมัครทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการจัดการอาสามัครแบบบูรณาการรวมทั้งคู่มือการ ปฏิบัติงาน ทั้งสำหรับสถานการณ์ปกติและวิกฤติ พัฒนาระบบส่งต่ออาสาสมัครแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบให้ ครอบคลุมตลอดช่วงชีวิตของอาสาสมัคร พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ (Volunteer Management Information System-VMIS)

26 เป้าหมายที่ 2: ปลูกฝังจิตสาธารณะและสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์: สามารถสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพและมีจิตอาสาที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายของสภากาชาดไทย สามารถสร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับสังคม กลยุทธ์การดำเนินงาน: พัฒนาระบบและวิธีการวิเคราะห์และกำหนดแผนความต้องการอาสาสมัคร (Demand) เพื่อกำหนดเป็นแผนการสร้างอาสาสมัคร (Supply) พัฒนาระบบการสรรหาอาสาสมัครเชิงรุกที่เชื่อมโยงกับแผนความต้องการ ใช้อาสาสมัครทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมอาสาสมัครที่เป็นมาตรฐาน ให้ อาสาสมัครมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้และทักษะการทำงาน ที่ต้องใช้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์จิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชน ไทย ในวงกว้างทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

27 เป้าหมายที่ 3: ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี (1/2)
ผลลัพธ์: อาสาสมัครได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดี เกิดความปิติ ภาคภูมิใจและความสุขใจในการทำงาน โดยอาสาสมัครได้ทำงาน ตามความถนัดหรือความประสงค์ ได้รับการดูแลความปลอดภัย ระหว่างการทำงาน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง เหมาะสม อาสาสมัครประสงค์ที่จะร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเชิญชวนให้ญาติและมิตรสหายมาร่วมทำงาน อาสาสมัครกับสภากาชาดไทย

28 เป้าหมายที่ 3: ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี (2/2)
กลยุทธ์การดำเนินงาน: กำหนดระบบการคุ้มครองการทำงานของอาสาสมัครที่เหมาะสม และ ครอบคลุมอาสาสมัครทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติที่เหมาะสมและให้ครอบคลุม อาสาสมัครของสภากาชาดไทยทุกกลุ่ม สร้างระบบดูแลความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีต่อสภากาชาด ไทย พัฒนาระบบกิจกรรมอาสาสมัคร ทั้งกิจกรรมทางสังคม นันทนาการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของอาสาสมัครใน มิติอื่นๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน เช่น สโมสรอาสาสมัคร (Volunteer Club)

29 เป้าหมายที่ 4: พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่เข้มแข็ง และยั่งยืน
ผลลัพธ์: บุคลากรของสภากาชาดไทยทุกระดับทำงานด้วยจิตอาสาและ ทำงานแบบ มืออาชีพ มีอาสาสมัครเข้าร่วมทำงานจิตอาสากับสภากาชาดไทยในสัดส่วน งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การดำเนินงาน: กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเป็นเจ้าภาพ ในการพัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสา จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาให้แก่บุคลากรปัจจุบันของสภากาชาด ไทย โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาบุคลากร กำหนดนโยบายและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภายในสภากาชาด ไทย ดำเนินภารกิจด้วยอาสาสมัคร และมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

30 เป้าหมายที่ 5: เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรอาสาสมัครชั้นนำที่สังคมเชื่อมั่น
ผลลัพธ์: สังคมไทยตระหนักว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่ ขับเคลื่อนด้วยการทำงานของอาสาสมัครด้วยความโปร่งใส สุจริต และได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมให้ดำเนินงานใน ภารกิจต่างๆ กลยุทธ์การดำเนินงาน: ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีหน่วยงานหลักดูแลงานด้าน ประชาสัมพันธ์และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารสังคมเชิงรุกเพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรจิตอาสาของสภากาชาดไทยผ่านสื่อต่างๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นประจำโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

31 เป้าหมายที่ 6: เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยให้เป็นเครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตอาสาในสังคมไทย ผลลัพธ์: ระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยเป็นเครือข่ายเชื่อมประสาน และ บูรณาการระบบอาสาสมัครหลักอื่นๆในพื้นที่ทั่วประเทศ เกิดระบบอาสาสมัครชุมชนเพื่อสนับสนุนงานอาสาสมัครของ ประเทศใน วงกว้าง กลยุทธ์การดำเนินงาน: พัฒนาระบบอาสาสมัครของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นระบบ อาสาสมัครชุมชน บูรณาการกระบวนการทำงานอาสาสมัครกับหน่วยงานอาสาสมัคร ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยอาสาสมัครอื่นๆ ทั้งในระดับ ส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร สร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทยและเครือข่ายอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

32

33 ภาพรวมโครงการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร
1 2 3 การศึกษาปรัชญา หลักการ และแนวคิดที่เป็นหลักสากลเรื่องอาสาสมัครหรือจิตอาสา ทบทวนระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทยโดยฝ่ายต่างๆของสภากาชาด สรุปข้อเสนอแนะและแผนงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

34 “องค์กรกาชาดเกิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสา”
กาชาดสากล นายอังรี ดูนังต์ นักธุรกิจชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้ ประสบพบเห็นภาพทหารจำนวนสี่หมื่นคนบาดเจ็บ ล้มตายในสงคราม ณ หมู่บ้าน ซอลเฟริโน (Solferino) ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ.2402 นายอังรี ดูนังต์จึงได้รวบรวม “ชาวบ้านอาสาสมัคร” ที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนละแวกนั้นมา ช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บล้มตายเหล่านั้นอย่าง เต็มที่ ไม่มีเงื่อนไข และไม่แบ่งแยกฝ่าย สภากาชาดไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ (ร.ศ.112) จากกรณี พิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่ง ซ้ายแม่น้ำโขง มีการสู้รบ เป็นเหตุให้ทหารบาดเจ็บล้ม ตายจำนวนมาก ไม่มีองค์การกุศลใดทำหน้าที่ช่วยเหลือ สตรีไทยนำโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ได้นำ ความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระ บรมราชเทวี ขอให้เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดตั้งองค์การ เพื่อบรรเทาทุกข์ยากของทหาร ความทราบถึงสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานพระบรม ราชานุญาตให้ตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” เมื่อ 26 เมษายน 2436 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ เกิดสภากาชาดไทย

35 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบอาสาสมัคร ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสภากาชาดไทย (ที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย มิถุนายน 2556) จิตอาสาและงานอาสาสมัครเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสามัคคี สงบสุข คนไทยมีน้ำใจ ใจบุญ มีจิตอาสา มีความพร้อมทางกาย ทางใจ และทางสังคมวัฒนธรรม การรณรงค์ จุดประเด็นความสำคัญเรื่องจิตอาสาให้เกิดในสังคมวงกว้าง (ควรส่งเสริม) ระบบบริหารจัดการอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ (ดำเนินการเพิ่มขึ้น) ระบบอาสาสมัครชุมชน (Community Volunteer) สภากาชาดไทยเป็นกลไกระดับชาติ (National Platform) เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาและอาสาสมัครในสังคมไทย

36 นำเสนอกรรมการสภากาชาดไทย
แผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 2557 2556 กิจกรรม/ผลผลิต พิจารณากรอบแนวคิด กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทำนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ดำเนินงานการพัฒนาตามแผนแม่บท (เช่น การปรับโครงสร้าง การบูรณาการระบบงานอาสาสมัคร การจัดทำระบบ Volunteer Management Information System - VMIS เพื่อการจัดการอาสาสมัคร การสร้างระบบอาสาสมัครชุมชน ฯลฯ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 นำเสนอกรรมการสภากาชาดไทย 29 ก.ย. 57

37 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบงานอาสาสมัคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการอาสาสมัคร หน่วยงานผู้ใช้อาสาสมัครมากและ/หรือมีอาสาสมัครของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและแผนแม่บทระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google