งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
28-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

2 1. โครงการพัฒนาระบบราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้สัมฤทธิ์ผล ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด ตัวชี้วัด คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมอนามัย ไม่น้อยกว่า 4.0 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมอนามัย ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตัวชี้วัด คะแนนผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด PMQA ของกรมอนามัย ไม่น้อยกว่า 4.0

3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 1 55 % 10 ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติ ราชการร่วมระหว่างกระทรวง ความสำเร็จตาม แผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจ 5 10 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล การพัฒนา ศูนย์บริการร่วม A 3 2 ความสำเร็จตามแผน ปฏิบัติราชการของกรม/ เอกสารงบประมาณรายจ่าย 25 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่2 15 % 3 ความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 การป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 การเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร มิติด้านประสิทธิภาพ มิติที่ 3 10 % 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2 การควบคุมภายใน 3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 20% การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 20

4 แนวทางดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554
ส. ก.พ.ร. แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลระดับกรม/ กลุ่มภารกิจ 16 ส.ค.53 ส.ค.-ต.ค. เจรจาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกรม/กลุ่มภารกิจ ลงนามคำรับรองฯ ระดับกรม ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. พิจารณากลไก/เกณฑ์ระดับกรม โดยคณะกรรมการอำนวยการ 15 พ.ย. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐานระดับกรม เจ้าภาพกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินระดับหน่วยงาน ธ.ค. พ.ย.-ธ.ค. ประชุมเครือข่าย ชี้แจงเกณฑ์ประเมินให้แก่หน่วยงาน ธ.ค. หน่วยงานจัดทำคำรับรองฯ การเจรจา (ถ้ามี) ธ.ค. ลงนามคำรับรองฯระดับหน่วยงาน ธ.ค.-ม.ค. รายงาน SAR ระดับกรม ด. รายงาน SAR ระดับหน่วยงาน ด. 16 เม.ย. /15 ก.ค. /15 ต.ค. 31 มี.ค. /30 มิ.ย. /30 ก.ย. ก.ค. ธ.ค. รับการ Site Visit จากคณะทำงานประเมิน/ก.พ.ร. เจ้าภาพประเมินผลหน่วยงาน ธ.ค.

5 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ หมวด 2 และ หมวด 5 2. กรณีหมวดที่ดำเนินการปี ไม่ผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน ให้ดำเนินการปรับปรุงองค์กรในประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (หมวด 1 และหมวด 4) - หมวดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ แล้ว (หมวด ) จะต้องรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA ต่อไป 3. การประเมินองค์กรด้วยตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปี2555 - รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร - รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน - แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 4. การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภารครัฐ” 5. รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก

6 ข้อเสนอแนะจากปี 2553 แนวทางแก้ไขปี 2554
กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการควรมีความเชื่อมโยงกัน การจัดทำคำรับรองฯ กับ PMQA ควรดำเนินการให้กลมกลืนกับงานประจำ ทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขกลไกดำเนินงาน และชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบโดยทั่วกัน เจ้าภาพต้องจัดทำเกณฑ์/คู่มือให้ชัดเจน และแล้วเสร็จก่อนการประชุมชี้แจง เลื่อนขั้นตอนการลงนามคำรับรองฯ และชี้แจงเกณฑ์ประเมินให้แก่หน่วยงานภายในเดือนธันวาคม กพร.ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม เครือข่าย กพร. ควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง ให้ กพร.อัพเดทข่าวสารจากหน่วยงานเจ้าภาพ ส่งเมล์ให้เครือข่ายหรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ กพร. เพื่อความรวดเร็ว พัฒนางานสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น เพิ่มความถี่ในการจัดประชุม และปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รูปแบบรายงานผลการดำเนินงาน (SAR Report) ควรพัฒนาเป็น e-form และรายงานผ่านระบบกลางจุดเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ปรับช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ผ่านระบบ DOC กรมอนามัย จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google