งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน โครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ. ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน โครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ. ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน โครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ. ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

2 1. โครงการพัฒนาระบบราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบราชการของ กรมอนามัยให้สัมฤทธิ์ผล ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ ราชการที่สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนด ตัวชี้วัด คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมอนามัย ไม่น้อยกว่า 4.0 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมอนามัย ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตัวชี้วัด คะแนนผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด PMQA ของกรมอนามัย ไม่น้อยกว่า 4.0

3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านการพัฒนาองค์การ มิติด้านการพัฒนาองค์การ 55 % ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง การเบิกจ่ายงบประมาณ การควบคุมภายใน การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 15 % 10 % 20% ความสำเร็จในการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล ความสำเร็จตาม แผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจ ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติ ราชการร่วมระหว่างกระทรวง การพัฒนา ศูนย์บริการร่วม ความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย 5 3 10 2 3 5 23 20 มิติที่ 1 มิติที่2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 ความสำเร็จตามแผน ปฏิบัติราชการของกรม/ เอกสารงบประมาณรายจ่าย A 25 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การป้องกันปราบปรามการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร 4 4 4

4 16 ส.ค.53 ส.ค.-ต.ค. ส. ก.พ.ร. แจ้งกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ ประเมินผลระดับกรม/ กลุ่มภารกิจ เจรจาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระดับกรม/กลุ่มภารกิจ พิจารณากลไก/เกณฑ์ระดับกรม โดยคณะกรรมการอำนวยการ ประชุมเครือข่าย ชี้แจงเกณฑ์ประเมินให้แก่หน่วยงาน หน่วยงานจัดทำคำรับรองฯ การเจรจา (ถ้ามี) ลงนามคำรับรองฯระดับหน่วยงาน รายงาน SAR ระดับกรม 6 9 12 ด. แนวทางดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 เจ้าภาพประเมินผลหน่วยงาน ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. ลงนามคำรับรองฯ ระดับกรม 31 มี.ค. /30 มิ.ย. /30 ก.ย.16 เม.ย. /15 ก.ค. /15 ต.ค. ธ.ค. 15 พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ธ.ค. ก.ค. รับการ Site Visit จากคณะทำงานประเมิน/ก.พ.ร. รายงาน SAR ระดับหน่วยงาน 6 9 12 ด. ธ.ค. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และข้อมูลพื้นฐานระดับกรม เจ้าภาพกำหนดตัวชี้วัดและ เกณฑ์ประเมินระดับหน่วยงาน พ.ย.-ธ.ค. ธ.ค.

5 1. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การ ของปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 หมวด 2 และ หมวด 5 2. กรณีหมวดที่ดำเนินการปี 2553 ไม่ผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน ให้ดำเนินการปรับปรุงองค์กรใน ประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ( หมวด 1 และ หมวด 4) - หมวดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ แล้ว ( หมวด 3 6 1 4) จะต้องรักษามาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA ต่อไป 3. การประเมินองค์กรด้วยตนเองประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปี 2555 - รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร - รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน - แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2555 4. การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภารครัฐ ” 5. รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554

6 ข้อเสนอแนะจากปี 2553แนวทางแก้ไขปี 2554 กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ ควรมีความเชื่อมโยงกัน การจัดทำคำรับรองฯ กับ PMQA ควร ดำเนินการให้กลมกลืนกับงานประจำ ทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขกลไกดำเนินงาน และชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบโดย ทั่วกัน เจ้าภาพต้องจัดทำเกณฑ์/คู่มือให้ชัดเจน และแล้วเสร็จก่อนการประชุมชี้แจง เลื่อนขั้นตอนการลงนามคำรับรองฯ และ ชี้แจงเกณฑ์ประเมินให้แก่หน่วยงานภายใน เดือนธันวาคม กพร.ประสานกับหน่วยงานเจ้าภาพที่ เกี่ยวข้อง และเร่งรัดดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเดือนธันวาคม เครือข่าย กพร. ควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง ให้ กพร.อัพเดทข่าวสารจากหน่วยงาน เจ้าภาพ ส่งเมล์ให้เครือข่ายหรืออัพโหลด ขึ้นเว็บไซต์ กพร. เพื่อความรวดเร็ว พัฒนางานสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาระบบราชการ เช่น เพิ่มความถี่ใน การจัดประชุม และปรับปรุงข้อมูลใน เว็บไซต์ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รูปแบบรายงานผลการดำเนินงาน (SAR Report) ควรพัฒนาเป็น e-form และ รายงานผ่านระบบกลางจุดเดียว แต่ สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ปรับช่องทางการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามคำรับรอง ผ่านระบบ DOC กรมอนามัย จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน โครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ. ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28-29 ตุลาคม 2553 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google