งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูลพื้นฐาน นายอำนาจ สุขอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูลพื้นฐาน นายอำนาจ สุขอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูลพื้นฐาน นายอำนาจ สุขอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน ปี 2557

2 2  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ตัวชี้วัด ที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ซึ่งในการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูล ปี 2557 ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อวัด ประเมินผล  กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป็นนโยบายในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี ขึ้นและการวางแผนในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย มท.

3 แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 2557

4 พื้นที่เป้าหมาย ในการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือนในเขตชนบท (อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ระยะเวลาในการจัดเก็บ ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล มกราคม – มีนาคม 2557

5 จัดเก็บและบันทึกประมวลผล ทุกครัวเรือนเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอในที่ประชุมระดับตำบล การจัดส่งข้อมูล จปฐ. ทุกระดับ ต้องส่งแบบคำรับรองข้อมูล จปฐ. ด้วย ระดับตำบล แบบคำรับรองฯ หมายเลข 1 ระดับอำเภอ แบบคำรับรองฯ หมายเลข 2 ระดับจังหวัด แบบคำรับรองฯ หมายเลข 3

6 1. เตรียมการและวางแผนการ จัดเก็บข้อมูล ( ต. ค.– ธ. ค. 56) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ 1.2 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุก ระดับ ประชุมเตรียมการ วางแผนการบริหารการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1.2 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุก ระดับ ประชุมเตรียมการ วางแผนการบริหารการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1.3 พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลและผู้นำ อช. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล 1.3 พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลและผู้นำ อช. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

7 2. จัดเก็บ / บันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. ( ม. ค.– มี. ค.57) 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เดือน มกราคม 2557 ( ไม่จัดเก็บก่อนกำหนด ) 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เดือน มกราคม 2557 ( ไม่จัดเก็บก่อนกำหนด ) 1) ผู้จัดเก็บ จัดเก็บทุกครัวเรือนคนละ ประมาณ 20 ครัวเรือน และตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 1) ผู้จัดเก็บ จัดเก็บทุกครัวเรือนคนละ ประมาณ 20 ครัวเรือน และตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 2) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บ จปฐ. ของหมู่บ้าน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่งให้พัฒนา กร / ผู้บันทึกข้อมูล 2) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บ จปฐ. ของหมู่บ้าน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่งให้พัฒนา กร / ผู้บันทึกข้อมูล

8 2.2 บันทึกประมวลผล และนำเสนอ ระดับตำบล 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผล ข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อรับทราบและ ร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. นำไปใช้ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. นำเสนอผล ข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุมระดับตำบล เพื่อรับทราบและ ร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. นำไปใช้ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูล จปฐ. หมายเลข 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 3) พัฒนากร และผู้นำ อช. นำผลข้อมูลกรองลงใน โปสเตอร์สรุปผล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อนำไปติดไว้ที่ หมู่บ้าน / ชุมชน 3) พัฒนากร และผู้นำ อช. นำผลข้อมูลกรองลงใน โปสเตอร์สรุปผล จปฐ. ระดับหมู่บ้าน เพื่อนำไปติดไว้ที่ หมู่บ้าน / ชุมชน

9 3. ติดตาม ตรวจสอบ และ ประมวลผลข้อมูล 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 11 เม. ย. 2557 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 11 เม. ย. 2557 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 22 เม. ย. 2557 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูล จปฐ. เป็นภาพรวม ของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 22 เม. ย. 2557

10 1) ค่าจัดเก็บข้อมูลฯ 2) ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ 3) ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บฯ (1 คน : 20 คร.) 4) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ( ตำบลละ 1 คน ) 5) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับจังหวัด 6) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับอำเภอ 7) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บฯระดับจังหวัด 8) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯระดับตำบล 9) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯระดับจังหวัด 10) ส่งเสริมประสิทธิภาพจัดเก็บและใช้ประโยชน์ ของ อปท. งบประมาณที่กรมฯ สนับสนุนจังหวัด / อำเภอ

11 แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557

12 เป้าหมาย และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุน การดำเนินการของ อปท. (เขตเมือง) แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การรายงานผลความก้าวหน้า การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1 2 3 4 5

13 เป้าหมายในการจัดเก็บ ข้อมูล ทุกครัวเรือนในเขตเมือง (เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล (ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล) จำนวน 18 แห่ง 139 ชุมชน จำนวน 30,722 ครัวเรือน ระยะเวลาในการจัดเก็บ ในระดับครัวเรือน ชุมชน และ อปท. ในระดับครัวเรือน ชุมชน และ อปท. มกราคม – มีนาคม 2557

14 พช. (ส่วนกลาง) สนับสนุน 8 กิจกรรม 1. จัดประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานแก่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 2. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด 3. โปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับชุมชน 4. เอกสารแนวทางการจัดเก็บข้อมูลฯ 5. คู่มือการจัดเก็บข้อมูลฯ 6. คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกประมวลผลข้อมูลฯ 7. แผ่น CD โปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ 8. สนับสนุนค่าติดตามนิเทศของคณะทำงานฯ ส่วนกลาง กิจกรรมที่ พช. สนับสนุน/ดำเนินการ

15 พช. จังหวัด/อำเภอ สนับสนุน 5 กิจกรรม  ดำเนินกิจกรรม 1. ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อปท. ละ 2 คน 2. ฝึกอบรมผู้บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ อปท.ละ 1 คน 3. สนับสนุนค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ 4. สนับสนุนค่าติดตามนิเทศของคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด 5. สนับสนุนค่าติดตามนิเทศของคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและคำปรึกษาอื่นๆ แก่ อปท. เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีคุณภาพ

16 3.อปท. ดำเนินการเอง 3 กิจกรรม 3.อปท. ดำเนินการเอง 3 กิจกรรม (ใช้งบฯของ อปท.) 1) ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 2) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือน 3) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ต่อที่ประชุมของ อปท.

17 4. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 3. ติดตามประเมินผลและนิเทศ คณะทำงานฯ ทุกระดับ ติดตามประเมินผล และนิเทศการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ทันที 2. ดำเนินการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผล (มกราคม-มีนาคม, เมษายน) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือน บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯทั้งหมด นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯต่อที่ ประชุมของ อปท. นำผลการจัดเก็บฯ กรอกลงใน โปสเตอร์สรุปผลฯ คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน ประมวลผล คณะทำงานฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน ประมวลผล 1. เตรียมการและวาง (ตุลาคม – ธันวาคม) จัดทำคำสั่ง ปรับปรุง คณะทำงานฯ ทุกระดับ วางแผนการบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ จัดทำแผนปฏิบัติการการ บริหารการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน 17

18 18 4.1 เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม) 1) จัดทำคำสั่ง ปรับปรุงคณะทำงานบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลฯ ทุกระดับ ให้สามารถดำเนินการครอบคลุมทั้งในเขต ชนบทและเขตเมือง 2) วางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ 3) นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่นักพัฒนาชุมชนของแต่ละ อปท.(เขตเมือง) ร่วมกับ พช.อำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน 4. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

19 4.2 จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) 1) อปท. (เขตเมือง) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือน โดย พช.อำเภอ ให้คำปรึกษาแนะนำ 2) พช. อำเภอ ร่วมกับ อปท. (เขตเมือง) ดำเนินการ บันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด 3) อปท. (เขตเมือง) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานต่อที่ประชุมของ อปท. เพื่อรับทราบ ตรวจสอบ และ ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสำเนาข้อมูลฯ และคำรับรอง หมายเลข 1 ส่งให้อำเภอ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

20 20 นำผลการจัดเก็บข้อมูลกรอกลงใน โปสเตอร์ 4) นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ ของอปท. (เขตเมือง) นำผลการจัดเก็บข้อมูลกรอกลงใน โปสเตอร์สรุปผลฯ ระดับชุมชน เพื่อนำไปติดไว้ที่ศูนย์ เรียนรู้ของชุมชน หรือในที่ชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ ได้รับทราบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป คณะทำงานบริหารการจัดเก็บฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 5) คณะทำงานบริหารการจัดเก็บฯ ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ของแต่ละ อปท. เขตเมือง) ประมวลผลเป็นภาพรวมของอำเภอ และ นำเสนอผลในที่ประชุมระดับอำเภอ เพื่อรับทราบ ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ รวมทั้งสำเนาข้อมูลฯ และคำรับรอง หมายเลข 2 ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557

21 21 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง 6) คณะทำงานบริหารการจัดเก็บฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ของแต่ละ อำเภอ ประมวลผลเป็นภาพรวมของจังหวัด และนำเสนอผล ในที่ประชุมระดับจังหวัด เพื่อรับทราบ ตรวจสอบ และใช้ ประโยชน์ รวมทั้งสำเนาข้อมูลฯ และคำรับรองหมายเลข 3 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2557 และรายงานร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับจาก มากไปน้อย (รายงานที่ 5.6) ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ พชช. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2557

22 22 4.3 ติดตามประเมินผล และนิเทศ (ทันทีเมื่อเริ่มดำเนินการจัดเก็บ) ติดตามประเมินผล และนิเทศ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ ทำการติดตามประเมินผล และนิเทศการจัดเก็บ ข้อมูลฯ ทันที เมื่อเริ่มดำเนินการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล โดยยึดตามแผนปฏิบัติการ การบริหารการ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(เขตเมือง) เป็น ปฏิทินหลักในการติดตามประเมินผล

23 23 5. การรายงานผลความก้าวหน้า จังหวัด(พช.) รายผลความก้าวหน้า จังหวัด(พช.) รายผลความก้าวหน้า ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานให้กรมการพัฒนา ชุมชนทราบ จำนวน 2 ครั้ง ตามแบบรายงาน และระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 ภายใน 30 เมษายน 2557 รายงานงบประมาณที่ อปท.(เขตเมือง) ใช้ในการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 ตามแบบ รายงานที่กำหนด ภายใน 30 เมษายน 2557

24 ข้อมูลการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคผนวก 2 ข้อ ตัวชี้วัด / คำถาม 1. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมกับ อปท. ทำงานร่วมกับ อปท. 2. คนในครัวเรือนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกของ อปท. 3. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมรับฟังแนวทางการทำงานของ อปท. 4. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมประชุมประชาคม เพื่อร่วมจัดทำแผนฯ 5. ความต้องการที่จะให้ อปท. ดำเนิการในชุมชน ข้อมูล จปฐ. เขตชนบท และเมือง _ วาทกานต์ ช่อแก้ว 24

25 ภารกิจที่จังหวัด ( พช.+ สถ.) และ อปท. เขตเมือง ต้องดำเนินการต่อ กรมฯ จัด ประชุม ชี้แจง จัดเก็บ ข้อมูลฯ ปี 2557 11-13 ธ. ค.56 กทม. ( พช. ดำเนินกา ร ) 1 จังหวัด จัด ประชุม ชี้แจง จัดเก็บ ข้อมูลฯ ปี 2557 จนท. อปท. ละ 2 คน ตั้งแต่ 16 ธ. ค.56 เป็นต้นไป ( สพจ. ดำเนินการ ) 2.1 จังหวัด จัด ฝึกอบรมผู้ บันทึก ประมวลผ ลข้อมูล อปท. ละ 1 คน ( สพจ. ดำเนินการ ) 2.2 อปท. จัด ประชุม ชี้แจงผู้ จัดเก็บ ข้อมูล ทุก หมู่บ้าน / ชุมชน หลัง กิจกรรมที่ 2.1 ( อปท. ดำเนินการ ) ( สถจ./ สพจ. สนับสนุน ) 3 อปท. ดำเนินกา รจัดเก็บ ข้อมูล ทุก หมู่บ้าน / ชุมชน หลัง กิจกรรมที่ 3 ( อปท. ดำเนินการ ) ( สถจ./ สพจ. สนับสนุน ) 4 จังหวัด / อำเภอ ดำเนินการ บันทึก ประมวลผ ลข้อมูลทุก ครัวเรือน ของทุก อปท. หลัง กิจกรรมที่ 4 ( สพจ./ สพอ. + อปท./ สถจ. ดำเนินการ ) 5 อปท. ดำเนินกา รนำเสนอ ผลการ จัดเก็บ ข้อมูลฯ ต่อที่ ประชุม อปท. หลัง กิจกรรมที่ 5 ( อปท. ดำเนินการ ) ( สถจ./ สพจ. สนับสนุน )6

26 ข้อมูลดีมีคุณภาพ - ข้อมูล จปฐ./ พื้นฐาน - ข้อมูล กชช. 2 ค - อื่น ๆ วางแผนการ พัฒนาฯ ประเมินผล - คุณภาพชีวิต ของประชาชน - ระดับการพัฒนา ของหมู่บ้าน 12 3 จังหวั ด อำเภ อ อปท. มท. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

27 เส้นทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล พื้นฐาน ปี 2557 ก. พ. - มี. ค. 57 นำเสนอผล ข้อมูล จปฐ. ที่ประชุม ตำบล นำเสนอผล ข้อมูล พื้นฐาน ที่ อปท. เขต เมือง ผู้บันทึก 1 บันทึกข้อมูล จปฐ. ผู้บันทึก 2 บันทึกข้อมูล พื้นฐาน อำเภอ แยก แยก ตรวจสอบ / และ ประมวลผลฯ - ข้อมูล จปฐ. - ข้อมูล พื้นฐาน ส่งให้ จังหวัด 11 เม. ย. 57 เริ่ม - ปรับปรุงคณะทำงานฯ ทุกระดับใหม่ - กำหนดพื้นที่ คนจัดเก็บ คนบันทึกฯ โดยทำเป็น คำสั่ง กรมการพัฒนา ชุมชน ตรวจสอบ / ประมวลผล ฯ เผยแพร่ จังหวัด แยก แยก ตรวจสอบ / และ ประมวลผลฯ - ข้อมูล จปฐ. - ข้อมูล พื้นฐาน ส่งให้กรมฯ 22 เม. ย. 57 ม. ค. - มี. ค. 57 ผู้จัดเก็บ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผู้จัดเก็บ จัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน - คณะทำงานฯ ทุก ระดับ ประชุมเตรียมการ ต. ค. 56.- ม. ค. 57 - จังหวัดประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง - จังหวัดฝึกอบรมผู้บันทึก ข้อมูลฯ - อำเภอประชุมชี้แจง ผู้ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. - อปท. เขตเมือง ประชุม ชี้แจงผู้จัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ แนวทางการบริหาร การจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูลพื้นฐาน นายอำนาจ สุขอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google