งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรของ สสวท. เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 3. ความเป็นมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่โดยตรง - ด้านการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี - ด้านการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี - ด้านการเสริมสร้างและสนับสนุนนักเรียน ครู ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

4 3. ความเป็นมา การดำเนินการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง จำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลในสังกัดที่ประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับสูง - ด้านวิชาการเฉพาะทางทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี - ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) - ด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการบริหารและดำเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

5 3. ความเป็นมา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่น อันเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป ปัจจุบันการขาดแคลนครู นักเรียน และบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศ การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาในระบบสู่การปฏิบัติจริงจากการทำงาน จึงเป็นหนทางที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป

6 4. วัตถุประสงค์ เพื่อเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การพัฒนา
4. วัตถุประสงค์ เพื่อเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำมาตรฐานพนักงานขององค์กร คู่มือและ เกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนาพนักงานขององค์กร ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ อย่างเหมาะสมในสายงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อจัดทำมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี คู่มือและเกณฑ์การประเมิน การให้รางวัลเชิดชูเกียรติครู เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพและการส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ

7 5. เป้าหมาย 5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)
5. เป้าหมาย 5.1 เชิงปริมาณ (Quantity) เอกสารแสดงถึงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด 2. เอกสารที่แสดงมาตรฐานพนักงานขององค์กร คู่มือ และเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนาพนักงานขององค์กร ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ อย่างเหมาะสมในสายงานงานของแต่ละตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด เอกสารที่แสดงมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือและเกณฑ์การประเมิน การให้รางวัลเชิดชูเกียรติครู เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพและการส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ จำนวน ๑ ชุด

8 5. เป้าหมาย 5.2 เชิงคุณภาพ (Quality )
5. เป้าหมาย 5.2 เชิงคุณภาพ (Quality ) เอกสารที่แสดงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการประชาวิจารณ์จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑ ชุด 2. พนักงานขององค์กรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาให้มีระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ ตาม ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบตรงตามมาตรฐาน ของตำแหน่ง และสามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ที่ สสวท. กำหนด ครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ในแต่ละวิทยฐานะสามารถปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ สสวท กำหนดและได้มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของ สสวท.

9 มาตรการ / วิธีดำเนินการ (How) กลุ่มเป้าหมาย (Who/Where)
6. แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ (What) มาตรการ / วิธีดำเนินการ (How) กลุ่มเป้าหมาย (Who/Where) ระยะเวลา (When) การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๑. เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่ การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานองค์กร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘ ๒. จัดทำมาตรฐานตำแหน่งพนักงานขององค์กร คู่มือและเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพ การพัฒนาพนักงานขององค์กร ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอย่างเหมาะสมในสายงานงานของแต่ละตำแหน่ง ๓. จัดทำมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือและเกณฑ์การประเมิน การให้รางวัลเชิดชูเกียรติครู เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ และการส่งเสริมและสนับสนุนครู ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ

10 ใช้ทรัพยากรของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. งบประมาณ ใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ งบประมาณของ สสวท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

11 9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
9.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนพนักงานของ สสวท. ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ได้ตรงตาม มาตรฐานตำแหน่งของขององค์กร สามารถ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ สสวท. กำหนด 9.2 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการพัฒนา จาก สสวท. ในแต่ละวิทยฐานะ สามารถปรับการ เรียนเปลี่ยนการสอน ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้มาตรฐานตามที่ สสวท. กำหนด

12 10. การติดตาม / ประเมินผล วิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

13 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนพนักงานของ สสวท. ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ทักษะและความสามารถได้ตรงตามมาตรฐาน ตำแหน่งขององค์กร สามารถผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ สสวท. กำหนด 11.2 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการพัฒนาจาก สสวท.ในแต่ละวิทยฐานะ สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ผ่าน เกณฑ์การประเมินและได้มาตรฐานตามที่ สสวท. กำหนด

14 12. ผู้รับผิดชอบโครงการ - สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สสวท.


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google