งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ 38 มาตรการ 67 โครงการ

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี รวม กลยุทธ์ 1 การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสุขอนามัย 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร มาตรการ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี (HRD System) สร้างความผูกพันและความผาสุกในสถานที่ทำงาน บริหารจัดการระบบงบประมาณ และระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร มีเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 9 โครงการ 5 8 24 แล้วเสร็จ 21 (87.50%) อยู่ระหว่างดำเนินการ -

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี รวม กลยุทธ์ 1 มีหลักสูตรที่ดี 2 การจัดการเรียน การสอนที่ดี (Learning Management System) 3 การผลิตบัณฑิต 4 การพัฒนาคณาจารย์ มาตรการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพือดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพ การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาสื่อการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ แผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิต ระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่หลากหลายฯ มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ฯ 11 โครงการ 6 15 แล้วเสร็จ - 10 (66.67%) อยู่ระหว่างดำเนินการ 5

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา รวม กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม 2 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสำนึกและความภาคภูมิในความเป็นคณะเทคโนโลยี สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข การปรับปรุงระบบบริหารการจัดการพัฒนานักศึกษา 6 โครงการ 5 4 9 แล้วเสร็จ (66.67%) อยู่ระหว่างดำเนินการ -

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย รวม กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการทำงานของนักวิจัย 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยฯ มาตรการ การกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของคณะ การสนับสนุนการพัฒนาบทความวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย การส่งเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 7 โครงการ 11 แล้วเสร็จ 9 (81.82%) อยู่ระหว่างดำเนินการ -

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
รวม กลยุทธ์ 1 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มาตรการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ การบูรณาการด้านบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 2 โครงการ 3 แล้วเสร็จ (66.67%) อยู่ระหว่างดำเนินการ

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี รวม กลยุทธ์ 1 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาตรการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการ 3 แล้วเสร็จ 2 (66.67%) อยู่ระหว่างดำเนินการ

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ รวม กลยุทธ์ 1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ มาตรการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ โครงการ 2 แล้วเสร็จ (100%) อยู่ระหว่างดำเนินการ -

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานักศึกษา รวม กลยุทธ์ 1 การพัฒนาความสัมพันธ์ กับศิษย์เก่าที่ดี มาตรการ ให้ความสำคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดมศักยภาพของศิษย์เก่าให้มาสนับสนุนการดำเนินการต่างๆของคณะ โครงการ แล้วเสร็จ (100%) อยู่ระหว่างดำเนินการ -

12 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ตามสถานะโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 1 4 9 21 (87.50%) 3 (12.50%) 24 2 11 10 (66.67%) 5 (33.33%) 15 6 7 (81.82%) (18.18%) (100%) - 8 19 38 53 (77.95%) (22.05%) 67

13 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ตามค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 ตามเป้าหมาย มากกว่าเป้าหมาย 17 น้อยกว่าเป้าหมาย 11 อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 34 24 15 9 67

14 จบค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google