งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 19 กลยุทธ์ 38 มาตรการ 67 โครงการ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี รวม กลยุทธ์ 1 การพัฒนาและบริหาร จัดการโครงสร้าง พื้นฐาน 2 พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และภูมิทัศน์เพื่อ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและ สุขอนามัย 3 การเงิน งบประมาณ และการ จัดสรร 4 ระบบบริหารจัดการ องค์กร 4 มาตรการ 1.พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน และภูมิทัศน์เพื่อ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและ สุขอนามัย 2.ประสิทธิภาพในการ ใช้ทรัพยากร 3.ระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ 1.ระบบการบริหาร จัดการทรัพยากร บุคคลที่ดี (HRD System) 2.สร้างความผูกพัน และความผาสุกใน สถานที่ทำงาน 1.บริหาร จัดการระบบ งบประมาณ และระบบ การเงินการ คลังที่มี ประสิทธิภา พ 1.ปรับโครงสร้างและ ระบบบริหารจัดการ ต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ 2.การสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร 3.มีเทคโนโลยีและ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน 9 โครงการ952824 แล้วเสร็จ9525 21 (87.50%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ---33

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี รวม กลยุทธ์ 1 มีหลักสูตรที่ดี 2 การจัดการเรียน การสอนที่ดี (Learning Management System) 3 การผลิตบัณฑิต 4 การพัฒนา คณาจารย์ 4 มาตรการ 1.จัดหลักสูตรการ เรียนการสอน เชิงบูรณาการที่ มีคุณภาพ มี มาตรฐานสากล 2.การปรับปรุง และพัฒนา หลักสูตรให้ สอดคล้องกับ ความต้องการ ของผู้ใช้ บัณฑิตและ ตลาดแรงงาน 1.การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เชิงรุกเพือดึงดูดนักเรียนที่มี คุณภาพ 2.การจัดสรรทุนการศึกษาให้ นักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อน บ้าน และผู้ด้อยโอกาส 3.การพัฒนาสื่อการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และ ระบบสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ 4.การจัดการเรียนการสอนที่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 5.การส่งเสริมให้มีการ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ 1.แผนการรับ นักศึกษาที่ เหมาะสมและ สอดคล้องกับ ศักยภาพการ ผลิตบัณฑิต 2.ระบบและ กลไกการรับ นักศึกษาที่ หลากหลายฯ 1.มีแผนการ พัฒนา คณาจารย์ให้ เป็นผู้มี จรรยาบรรณ และจิต วิญญาณของ ความเป็นครู 2. ส่งเสริม ความก้าวหน้า ทางวิชาการ และพัฒนา ศักยภาพของ อาจารย์ฯ 11 โครงการ462315 แล้วเสร็จ262- 10 (66.67%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2--35

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา รวม กลยุทธ์ 1 สนับสนุนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้าน จริยธรรมและคุณธรรม 2 ระบบการบริหารกิจการ นักศึกษาที่ดี 2 มาตรการ 1.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริม จิตสำนึกและความภาคภูมิในความเป็นคณะเทคโนโลยี 2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิต สาธารณะ การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก 3.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ ตนเอง 4.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่ง เสพติดและอบายมุข 1.การปรับปรุงระบบบริหารการ จัดการพัฒนานักศึกษา 6 โครงการ549 แล้วเสร็จ51 6 (66.67%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -11

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย รวม กลยุทธ์ 1 การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการ งานวิจัย 2 การสร้าง บรรยากาศการ วิจัยที่เอื้อต่อ การทำงาน ของนักวิจัย 3 การพัฒนา บุคลากรด้าน การวิจัย 4 การใช้ ประโยชน์จาก งานวิจัย 5 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการวิจัยฯ 5 มาตรการ 1.การกำหนด นโยบายและ ทิศทางการ วิจัยของคณะ 1.การสนับสนุน การพัฒนา บทความวิจัย 2.การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน ทางการวิจัย 1.การส่งเสริม การวิจัย สถาบันเพื่อ พัฒนาองค์กร 2. การพัฒนา บุคลากรให้มี ศักยภาพด้าน การวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง 1.การใช้ ประโยชน์ใน เชิงวิชาการ และในเชิง พาณิชย์และ อุตสาหกรรม 1.การสร้าง เครือข่าย ความร่วมมือ ทางด้านการ วิจัยกับ หน่วยงาน ภายนอก 7 โครงการ2332111 แล้วเสร็จ22221 9 (81.82%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -11--2

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ รวม กลยุทธ์ 1 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 1 มาตรการ 1.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการ วิชาการ 2.การบูรณาการด้านบริการวิชาการกับการเรียนการ สอน 2 โครงการ33 แล้วเสร็จ2 2 (66.67%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 11

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี รวม กลยุทธ์ 1 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 มาตรการ 1.ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ33 แล้วเสร็จ2 2 (66.67%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 11

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ รวม กลยุทธ์ 1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 1 มาตรการ 1.สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพ ของประชาคมทุกระดับ 1 โครงการ12 แล้วเสร็จ1 2 (100%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ --

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานักศึกษา รวม กลยุทธ์ 1 การพัฒนาความสัมพันธ์ กับศิษย์เก่าที่ดี 1 มาตรการ 1.ให้ความสำคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่าง จริงจัง โดยใช้กระบวนการและช่องทางที่ หลากหลายในการสร้างความร่วมมือกับศิษย์ เก่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดมศักยภาพของ ศิษย์เก่าให้มาสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของคณะ 1 โครงการ11 แล้วเสร็จ1 1 (100%) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ --

12 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ตามสถานะโครงการ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มาตรการ โครงการ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ รวม 1 4921 (87.50%) 3 (12.50%) 24 2 41110 (66.67%) 5 (33.33%) 15 3 266 (66.67%) 3 (33.33%) 9 4 579 (81.82%) 2 (18.18%) 11 5 122 (66.67%) 1 (33.33%) 3 6 112 (66.67%) 1 (33.33%) 3 7 111 (100%) -1 8 111 (100%) -1 รวม 1938 53 (77.95%) 15 (22.05%) 6767

13 สรุปผล ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 12345678 ตาม เป้าหมาย 500000005 มากกว่า เป้าหมาย 7063001017 น้อยกว่า เป้าหมาย 6302000011 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 61236330134 รวม 2415911331167 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ตามค่าเป้าหมาย

14 จบค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google