งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COURSE OUTLINE STRUCTURE PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COURSE OUTLINE STRUCTURE PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COURSE OUTLINE STRUCTURE PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 รหัสและชื่อรายวิชา รหัส 235021 ชื่อวิชาภาษาไทย การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (Structure Programming) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

3 หลักสูตรและประเภทของ รายวิชา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วิชาเอกบังคับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1

4 ห้องเรียน เวลาเรียน เวลา สอบ ห้องเรียน : ICT 1102/1 เวลาเรียน : พฤหัสบดี 8:00 – 10:00 น. ห้องเรียน : ICT 1102/1 เวลาเรียน : พฤหัสบดี 10:30 – 12:00 น. บรรยาย ปฎิบัติการ ปลายภาค 26 พฤษภาคม 8:00 – 11:00 น. กลางภาค 26 มีนาคม 15:00 – 18:00 น. ( เหลือเวลาอีก 9 สัปดาห์ ~ 2 เดือน )

5 ผู้สอน นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ห้องพัก ICT1438 office hour : จันทร์ 10:00 – 12:00 และ 13:00 – 15:00 : อังคาร 10:00 – 12:00 และ 13:00 – 15:00

6 COURSE DESCRIPTION PROGRAM STRUCTURE, TYPE OF VARIABLES, OPERATORS AND EXPRESSION, LIBRARY FUNCTION, INPUT AND OUTPUT, SEQUENCE CONTROL STATEMENT, SELECTION CONTROL STATEMENT, REPETITION CONTROL STATEMENT, ARRAY, FUNCTION, STRUCTURE DATA TYPE, POINTER, FILE OPERATION

7 แผนการสอน

8 แผนการสอน ( ต่อ )

9 เกณฑ์คะแนน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1. สอบปฏิบัติการครั้งที่ 1(2 ชั่วโมง )8(26 พฤษภาคม 58) 10% 2. สอบกลางภาค (3 ชั่วโมง )9(26 มีนาคม 58) 30% 3. สอบปฏิบัติการครั้งที่ 2(2 ชั่วโมง )16(14 พฤษภาคม 58) 10% 4. สอบปลายภาค (3 ชั่วโมง )17(26 พฤษภาคม 58) 30% 5. การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย 1-1710% 6. คะแนนเก็บ (QUIZ+ การบ้าน )-(30 พฤษภาคม 58) 10%

10 เกณฑ์คะแนนตัดเกรด คะแนนเกรด >= 80A >= 75B+ >= 70B >= 65C+ >= 60C >= 55D+ >= 50D < 50F

11 หนังสือ 1.1 รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล, “ คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C”, สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, กรุงเทพฯ, 2554. 1.2 ประภาพร ช่างไม้, “ คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับผู้เริ่มต้น ”, อินโฟเพรส, นนทบุรี, 2545. 1.3 อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, “ คู่มือเรียนภาษาซี ”, โปรวิชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2554. 1.4 ไกรศร ตั้งโอภากุล, กิตินันท์ พลสวัสดิ์, “ คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C”, ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2554. 1.5 ธนัญชัย ตรีภาค, “ คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม C และ Java”, ซีเอ็ดบุ๊กซ์จำกัด, กรุงเทพฯ, 2551. 1.6 Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, “C How to Program”, Prentice Hall, 2001.

12 แหล่งอ้างอิง http://www.cplusplus.com/reference/ http://www.java2s.com/Tutorial/C/CatalogC.ht m http://www.ideone.com http://www.google.com


ดาวน์โหลด ppt COURSE OUTLINE STRUCTURE PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google