งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน › Variable, Operator, Input, Output › Control statement, array › Pointer, Function, Structure › Preprocessor, Directive and Macro.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน › Variable, Operator, Input, Output › Control statement, array › Pointer, Function, Structure › Preprocessor, Directive and Macro."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน › Variable, Operator, Input, Output › Control statement, array › Pointer, Function, Structure › Preprocessor, Directive and Macro › File  การเขียนโปแกรมขึ้นสูง › Serial port programming › Window programming

3  หนังสือหลัก ( แนะนำให้ซื้อ ) › อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, “ คู่มือเรียนภาษาซี ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 10,” สำนักพิมพ์ โปรวิชัน.  หนังสือเสริม › โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, “ การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C,” สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน.

4  คะแนนในคาบเรียน 50% › ฝึกสอนบรรยาย 2 ชม 10% › งานที่ให้ทำส่งในห้อง ( ประมาณ 15 ครั้ง, 2 ชม / ครั้ง ) 20% › สอบย่อย ( ประมาณ 15 ครั้ง, 1 ชม / ครั้ง )20%  คะแนนสอบกลางและปลายภาค 30%  การบ้าน 10%  เช็คชื่อ 10% › แต่งตัวเรียบร้อย › สายไม่เกิน 30 นาที

5  ให้ส่งมาที่ email › kairoek.ch@gmail.com kairoek.ch@gmail.com › www.st.kmutt.ac.th/~s8530007

6  คิดค้นโดย Dennis Ritchie ในปี 1972  มาตรฐานภาษา C ถูกกำหนดโดย American National Standards Institute (ANSI C)  การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เขียน โปรแกรม ภาษาซี โดยใช้ Editor แปลภาษา (C compiler) Object file ( ตย. test.obj) Executable file ( ตย. test.exe) Library ( เก็บคำสั่ง มาตรฐาน ) Link

7 # include Main() { printf(“Hello Thailand”); }

8 # include Main() { printf(“Hello Thailand”); } ส่วนหัวของโปรแกรม - แทรกชื่อไฟล์ที่เก็บฟังก์ชัน มาตรฐานของภาษา C - มีรูปแบบ 2 แบบ #include #include”stdio..h”

9 # include Main() { printf(“Hello Thailand”); } ส่วนฟังก์ชันหลัก - อาจเขียนในรูปแบบนี้ main() หรือ void main(void) หรือ void main() - void หมายถึง ค่าว่างเปล่า (Null)

10 # include Main() { printf(“Hello Thailand”); } ส่วนรายละเอียดโปรแกรม - คำสั่งภาษา C จะอยู่ใน เครื่องหมาย { และ } -printf() คือคำสั่งที่อยู่ใน stdio.h ใช้แสดงข้อความที่หน้าจอ

11

12  เขียนวิธีการใช้งาน compiler ของ turbo c++ › โปรแกรม Download ได้ที่ › http://dn.codegear.comarticle/21751 http://dn.codegear.comarticle/21751 › หรือ › ค้นหาจาก Google โดยใช้คำว่า “antique turbo c++” › ให้ อธิบายการติดตั้ง โปรแกรม turbo c++ › ให้ อธิบายการสร้าง test.exe ( โปรแกรมที่ให้ทำใน ห้องวันนี้ )


ดาวน์โหลด ppt  การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน › Variable, Operator, Input, Output › Control statement, array › Pointer, Function, Structure › Preprocessor, Directive and Macro.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google