งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของวิชา การรู้ สารสนเทศ Information Literacy. การรู้สารสนเทศ หมายความว่า ๏ รู้ว่าต้องการสารสนเทศ เรื่องอะไร ๏ รู้ว่าต้องค้นจากแหล่งใด ๏ รู้ว่าต้องค้นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของวิชา การรู้ สารสนเทศ Information Literacy. การรู้สารสนเทศ หมายความว่า ๏ รู้ว่าต้องการสารสนเทศ เรื่องอะไร ๏ รู้ว่าต้องค้นจากแหล่งใด ๏ รู้ว่าต้องค้นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของวิชา การรู้ สารสนเทศ Information Literacy

2 การรู้สารสนเทศ หมายความว่า ๏ รู้ว่าต้องการสารสนเทศ เรื่องอะไร ๏ รู้ว่าต้องค้นจากแหล่งใด ๏ รู้ว่าต้องค้นอย่างไร ๏ รู้ว่าจะประเมินค่าสิ่งที่ค้นได้ อย่างไร ๏ รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างไร

3 หมายความว่า หมายความว่า นักศึกษาต้อง สามารถค้นหาสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามประสิทธิผล สามารถประเมิน และนำ สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้

4 ช่วยให้นักศึกษาเป็น ผู้บริโภคสารสนเทศ ที่ชาญฉลาด และเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

5 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy การรู้ สารสนเทศ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 แนะนำรายวิชา และ กิจกรรมการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาทราบว่า 1. จะได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่อง อะไรบ้าง 2. แต่ละครั้ง หรือแต่ละหัวข้อ นักศึกษา จะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง 3. การวัดผล – ประเมินผล เป็น อย่างไร

6 ครั้ง ที่ 2 การเรียน และการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย งานส่งท้ายคาบ : การจัดสรรเวลาใน 1 สัปดาห์ของนักศึกษา ส่งในคาบเรียน

7 ครั้งที่ 3 การเรียนรู้ และ รูปแบบการเรียนรู้ ทำแบบฝึกหัดส่ง สัปดาห์ถัดไป

8 ครั้ง ที่ 4 วิธีเรียนแบบต่างๆ เทคนิควิธีเรียน กลเม็ดการเรียน (Study Tips) เทคนิคการทำ ข้อสอบ กิจกรรม : - นักศึกษา ออกมา เล่ากลเม็ดวิธีเรียน ของ นักศึกษาเอง

9 ครั้ง ที่ 5 การรู้สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ งานมอบหมาย : สำรวจ website วิชาการต่างๆ

10 ครั้ง ที่ 6 แนะนำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร แนะนำ website สำนักหอสมุด กิจกรรม : นำชมห้องสมุด นักศึกษาเสนอแนะ

11 ครั้งที่ 7 ทรัพยากรการเรียนรู้ใน สำนักหอสมุด : สิ่งตีพิมพ์ ใน แง่ความหมาย ความสำคัญ วิธี จัดเก็บ วิธีสืบค้น โดยใช้ โปรแกรม IntraPAC กิจกรรม : เข้าห้องสมุด เพื่อ ฝึกใช้ IntraPAC ค้นหา หนังสือ

12 ครั้ง ที่ 8 ทรัพยากรการเรียนรู้ใน สำนักหอสมุด : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ในแง่ความหมาย ความสำคัญ วิธี จัดเก็บ วิธีสืบค้น โดยใช้โปรแกรม ดรรชนีวารสารไทย กิจกรรม : เข้าห้องสมุดเพื่อฝึกใช้ โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย ค้นหา บทความ

13 สอบ Mid Term สอบ Mid Term วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:30 – 15:00 น.

14 ครั้งที่ 9 หนังสืออ้างอิง : ความสำคัญ ประเภท งานมอบหมาย - สำรวจหนังสือ อ้างอิง 1 ชื่อเรื่อง รายงานหน้าชั้นในคาบเรียน ครั้งที่ 11

15 ครั้งที่ 10 e-journals และ การสืบค้นสารสนเทศ บน อินเทอร์เน็ต

16 ครั้งที่ 11 หนังสืออ้างอิง ( ต่อ ) นักศึกษารายงาน หน้าชั้นเรียน

17 ครั้งที่ 12 การเขียนรายงาน ทางวิชาการ

18 ครั้งที่ 13 การเขียน ปริญญานิพนธ์ กิจกรรม : - นักศึกษา ออกมาเล่า ประสบการณ์การทำปริญญา นิพนธ์

19 ครั้งที่ 14 การอ้างอิง และการ เขียนเอกสารอ้างอิง ทำแบบฝึกหัด ฝึกเขียน เอกสารอ้างอิง ส่งใน ชั้นเรียน

20 ครั้ง ที่ 15 การใช้ชีวิตในยุคแห่งความรู้ ผล ของความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อวิถี ชีวิตและการทำงาน สรุปความรู้ที่ได้รับจาก วิชานี้ กิจกรรม นักศึกษาออกมารายงานสรุป ประมวลความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจาก การศึกษาวิชานี้

21 สอบ Final สอบ Final วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 9:00 – 12:00 น.

22 กิจกรรมการเรียน การสอน บรรยาย – ซักถาม ตอบคำถาม – ถาม ให้คะแนนมีส่วนร่วม ชม การสาธิต ฝึกปฏิบัติ

23 มีคะแนนจิตพิสัย 5 คะแนน

24 การวัดผล 100% การวัดผล คะแนนเก็บ 25% คะแนนสอบ Mid Term 35% คะแนนสอบ Final 40% 100% คะแนนเก็บ แบ่งเป็นคะแนนทำ กิจกรรมการเรียน 15 % และคะแนน เข้าชั้นเรียน 10%

25 การ ประเมินผล A ±80 – 100 B+73 – 79 B67 – 72 C+60 – 66 C53 – 59 D+45 – 52 D36 – 44 F0 - 35

26 มีคำถามไหม คะ ?

27 หยุด Office ครูห้องสมุด อาคาร D ชั้น 2 Office Hour จันทร์, พุธ – เสาร์ 9:00 – 17:00 น. หยุด : อาทิตย์ / อังคาร

28 ขอให้มีความสุข ในการเรียนทุก วิชาทุกคาบ นะ คะ


ดาวน์โหลด ppt ของวิชา การรู้ สารสนเทศ Information Literacy. การรู้สารสนเทศ หมายความว่า ๏ รู้ว่าต้องการสารสนเทศ เรื่องอะไร ๏ รู้ว่าต้องค้นจากแหล่งใด ๏ รู้ว่าต้องค้นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google