งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เนื้อหา ประเภทของโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เนื้อหา ประเภทของโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เนื้อหา ประเภทของโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน (Flowchart)

2  ประเภทของโปรแกรมภาษา 1. ภาษาระดับต่ำ (Low-Level Language) เช่น ภาษาเครื่อง (Machine language) ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) 2. ภาษาระดับกลาง (Middle- Level Language) เช่น ภาษาฟอร์ท ภาษา C 3. ภาษาระดับสูง (High-Level Language) เช่น Basic, Pascal, Fortran, JAVA, Cobol 2

3  ภาษาระดับสูง (High-Level Languages) ใช้ภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (English-like language) เช่น Basic, Pascal, Fortran, JAVA,...  ใช้ คอมไพเลอร์ (Compiler) หรือ Interpreter ในการ แปลภาษาระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่อง ◦ Compiler แปลทั้งโปรแกรม ( เช่น Pascal, C,...) ◦ Interpreter แปลทีละบรรทัด ( เช่น Basic,...) 3

4  5 ขั้นตอนในการพัฒนา โปรแกรม 1. กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา (State problem & Problem analysis) 2. เขียนผังงาน (Flowchart) 3. เขียนโปรแกรม (Programming) 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Testing & debugging) 5. ทำเอกสารและบำรุงรักษา โปรแกรม (Document & maintenance) 4

5  กำหนดขอบเขตของปัญหา (State problem) ให้ชัดเจนว่า จะให้คอมพิวเตอร์ ทำอะไร (What?)  วิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) ◦ Input: กำหนดลักษณะข้อมูลเข้า ◦ Process: กำหนดวิธีการ ประมวลผล (How?) ◦ Output: กำหนดลักษณะข้อมูล ออก 5

6  ออกแบบโปรแกรมให้ คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นเครื่องคิด เลขอย่างง่าย โดยรับข้อมูล 2 ค่า (X, Y) และแสดงผลบวกทาง จอภาพ  Problem: คำนวณผลบวกของ 2 ค่า  Problem Analysis 1. Input: รับข้อมูล (X, Y) จาก คีย์บอร์ด 2. Process: คำนวณ sum = X + Y 3. Output: แสดงผลบวก (sum) ทางจอภาพ 6

7  ผังงาน (Flowchart) เป็น แผนภาพที่ใช้อธิบายการทำงาน ของโปรแกรมอย่างเป็น ขั้นตอน  ประโยชน์ของ Flowchart 1. อธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน ของโปรแกรม 2. ทำให้ตรวจสอบข้อผิดพลาด ของโปรแกรมได้ง่าย 3. ทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการ ทำงานและแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย 7

8  ผังงานระบบ (System Flowchart) แสดงขั้นตอนการทำงาน ภายในระบบงาน โดยจะ กล่าวอย่างกว้างๆ  ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ ในโปรแกรม 8

9 9 การเริ่มต้น และการสิ้นสุดการ ทำงาน ลูกศรแสดงทิศทางการทำงาน และ การไหลของข้อมูล การประมวลผล หรือการ คำนวณ การรับข้อมูล หรือแสดงผล ( ไม่ ระบุชนิดอุปกรณ์ ) การแสดงผลทาง เครื่องพิมพ์ การตรวจสอบเงื่อนไข จุดเชื่อมต่อของผัง งาน

10  แบบลำดับ (Sequence)  แบบมีทางเลือก (Selection) ◦ การเลือกทำแบบ 1 เส้นทาง ◦ การเลือกทำแบบ 2 เส้นทาง ◦ การเลือกทำแบบหลายเส้นทาง  แบบทำซ้ำ (Looping) 10

11  Flowchart แบบลำดับ (Sequence) 11 แสดงขั้นตอนการทำงาน ที่เรียงลำดับ ไม่มีการ ข้ามขั้น หรือย้อนกลับ

12  แสดงการตรวจสอบเงื่อนไขให้โปรแกรมเลือกทำอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี 3 กรณี  1. การเลือกแบบ 1 เส้นทาง 12 no จะทำงานเฉพาะ เมื่อเงื่อนไขเป็น จริงเท่านั้น

13  2. การเลือกแบบ 2 เส้นทาง 13 เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะทำ อย่างหนึ่ง เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำอีก อย่างหนึ่ง noyes

14  3. การเลือกแบบหลาย เส้นทาง (n) 14 เมื่อเงื่อนไขเท่ากับทางเลือกใด จะทำตามทางนั้น... n123

15  แสดงการทำซ้ำซึ่งมี 3 กรณี  1. การทำซ้ำแบบเงื่อนไขเป็นจริง 15 ตรวจสอบเงื่อนไข ก่อน จะทำงานซ้ำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ( ออกจากทำงานซ้ำ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ )

16  2. การทำซ้ำแบบจน เงื่อนไขเป็นจริง 16 ทำงานซ้ำจน เงื่อนไขเป็นจริง ( จึง ออกจากทำงานซ้ำ ) ทำงานก่อนการตรวจ เงื่อนไข

17  3. การทำซ้ำตามจำนวนที่ ระบุ 17 โดยเริ่มจากรอบ เริ่มต้น (i=1) ไปยัง รอบสุดท้าย (i=N) ทำงานตามรอบที่ กำหนด ( ปกติการนับรอบ จะเพิ่มที่ละ 1 ค่า (i = i+1))

18  ตัวอย่างที่ 1: ออกแบบ Flowchart ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นเครื่องคิดเลขอย่างง่าย โดยรับ ข้อมูล 2 ค่า (X, Y) และแสดงผล บวกทางจอภาพ 18

19  ตัวอย่างที่ 2: ออกแบบ Flowchart ให้คอมพิวเตอร์รับข้อมูล 3 ค่า (X1, X2, X3) คำนวณค่าเฉลี่ย และแสดง ค่าเฉลี่ย ทางจอภาพ 19

20  ตัวอย่างที่ 3: ออกแบบ Flowchart ให้คอมพิวเตอร์รับ ข้อมูล N ค่า X (X 1, X 2,..., X N ) คำนวณค่าเฉลี่ย (  i N X i /N) และ แสดงค่าเฉลี่ย ทางจอภาพ 20

21  ตัวอย่างที่ 4: ออกแบบ Flowchart ในการบวก 1+2+...+100 ◦ กำหนดให้ I = 1, 2, 3,..., 100 และ SUM = 1+2+3+...+100 21

22  ตัวอย่างที่ 5: ออกแบบ Flowchart ให้คอมพิวเตอร์รับ คะแนนนักศึกษา (X) แล้วนำมาจัด กลุ่มตามเงื่อนไขและแสดงผลทาง จอภาพ 22 เงื่อน ไข คะแนน 80-100 กลุ่ม G คะแนน 50-79 กลุ่ม P คะแนนต่ำกว่า 50 กลุ่ม F

23  ตัวอย่างที่ 6: ออกแบบ Flowchart ให้ คอมพิวเตอร์รับคะแนน นักศึกษา (X) แล้วนำมา ตัดเกรดตามเงื่อนไขและ แสดงผลทางจอภาพ 23 เงื่อน ไข คะแนน 80-100 เกรด A คะแนน 70-79 เกรด B คะแนน 60-69 เกรด C คะแนน 50-59 เกรด D คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด F

24 รูปแบบคำสั่ง IF เงื่อนไข [ ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ] หรือ IF เงื่อนไข [ คำสั่งทำเมื่อเงื่อนไขจริง ] ทำต่อไป....... 24

25 ตัวอย่างการใช้งาน To Test :A IF :A>10[STOP] PRINT :A TEST :A+1 END 25

26 รูปแบบคำสั่ง IFELSE เงื่อนไข [ ทำเมื่อเงื่อนไขจริง ] [ ทำ เมื่อเงื่อนไขเท็จ ] หรือ IFELSE เงื่อนไข [ คำสั่ง 1 ทำเมื่อเงื่อนไขจริง คำสั่ง 2 ทำเมื่อเงื่อนไขจริง ] [ คำสั่ง 1 ทำเมื่อเงื่อนไขเท็จ คำสั่ง 2 ทำเมื่อเงื่อนไขเท็จ ] คำสั่งต่อไป 26


ดาวน์โหลด ppt 1 เนื้อหา ประเภทของโปรแกรมภาษา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google