งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, PSU 241-101 Introduction to computer programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, PSU 241-101 Introduction to computer programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ Department."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, PSU 241-101 Introduction to computer programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ introcom@coe.psu.ac.th Department of Computer Engineering, PSU 241-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Introduction to Computer Programming 241-101 Introduction to computer programming

2 Department of Computer Engineering, PSU 2 ระบุวัตถุประสงค์รายวิชา ระบุวัตถุประสงค์รายวิชา ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น การทำสำเนาแฟ้มข้อมูล อธิบายองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ทั้ง ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ได้ แทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์แบบ จำนวนเต็ม จำนวนจริง โดยการใช้ตัวแปรในภาษาซี เขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีแบบค่าคงที่และนิพจน์ ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ตัวแปรได้ เขียนส่วนของโปรแกรมภาษาซีเพื่อทำงานแบบทำวนซ้ำ คำสั่งได้ เขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีโปรแกรมย่อยโดยส่ง ค่าพารามิเตอร์ได้ กำหนดขอบเขตการใช้งานตัวแปรและโปรแกรมย่อยใน ภาษาซีได้ อธิบายโครงสร้างข้อมูลในภาษาซีแบบต่างๆ โดยการ ยกตัวอย่างประกอบได้

3 241-101 Introduction to computer programming Department of Computer Engineering, PSU 3 ส่วนบรรยาย บทที่เนื้อหาวิชาจำนวน ชั่วโมง 1 แนะนำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 2 กระบวนการคิดเชิงโปรแกรม 3 3 แนะนำภาษา C เบื้องต้น 4 4 โครงสร้างควบคุม 4 5 ฟังก์ชัน 5 6 อาร์เรย์ 3 7 โครงสร้างข้อมูล 4 8 ไฟล์ 2

4 241-101 Introduction to computer programming Department of Computer Engineering, PSU 4 ส่วนปฏิบัติการ ครั้งที่หัวข้อปฏิบัติการจำนวน ชั่วโม ง 1 แนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 2 แนะนำเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซี 2 3 ตัวดำเนินการ 2 4 คำสั่งในการตัดสินใจ 2 5 คำสั่งในการวนรอบ 2 6 ฟังก์ชัน 2 7 อาร์เรย์ 2 8 โครงสร้างข้อมูล 2 9 ไฟล์ 2

5 241-101 Introduction to computer programming Department of Computer Engineering, PSU 5 สัดส่วนคะแนน สอบปฏิบัติ 5 % ( ชั่วโมงสุดท้าย ก่อนสอบปลายภาค ) ทดสอบย่อย 10 % คะแนนจากชั่วโมงปฏิบัติการ 10 % เข้าชั้นเรียน 5 % สอบกลางภาค 35 % สอบปลายภาค 35 % รวม 100 %

6 241-101 Introduction to computer programming Department of Computer Engineering, PSU 6 การให้ระดับคะแนน (Grade) ระดับคะแนนคะแนน A ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป B+75-79 B70-74 C+65-69 C60-64 D+55-59 D50-54 E น้อยกว่า 50

7 241-101 Introduction to computer programming Department of Computer Engineering, PSU เกณฑ์การเข้าเรียน เข้าเรียนอย่างน้อย 80 % เข้าห้องสายได้ไม่เกิน 15 นาที หลังจาก 15 นาทีไปแล้วไม่ถูกเช็คชื่อ !

8 241-101 Introduction to computer programming Department of Computer Engineering, PSU อาจารย์ อัมรินทร์ ดีมะการ amarin@phuket.psu.ac.th Office hours: Mon, Tue and Fri 10.00 – 11:00, or by appointment Office: 1405 Phone: +66 816968415 Email: amarin@phuket.psu.ac.th Web site: fivedots.coe.psu.ac.th/~amarin


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, PSU 241-101 Introduction to computer programming คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ Department.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google