งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC 210 Supachai Srisuchart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC 210 Supachai Srisuchart"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC 210 Supachai Srisuchart ssrisuchart@econ.tu.ac.th

2 คำอธิบายรายวิชา • ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะ สำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่าง สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การคำนวณ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่าง ประเทศในดุลการชำระเงิน

3 วิธีการเรียนการสอน • การศึกษาวิชานี้จะมีการบรรยาย สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ตามหัวข้อบรรยายที่กำหนดให้ใน บทต่างๆ • อาจารย์ผู้บรรยายอาจจะบรรยายเพียงบาง หัวข้อ • สำหรับหัวข้อที่ไม่มีการบรรยายนักศึกษา จะต้องอ่านและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง จากหนังสือหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย ที่ได้แนะนำไว้ในแต่ละบท • นอกจากนี้นักศึกษาควรมีการฝึกฝนตนเอง ด้วย จากแบบฝึกหัดที่ผู้บรรยายจะมอบให้ นักศึกษาทุกบทที่กำหนดให้

4 การปรึกษาอาจารย์ • เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ จะเข้าพบ อาจารย์ผู้บรรยายได้ทั้งก่อนหรือหลังเวลา เข้าเรียน หรือถ้านักศึกษาไม่สะดวกในเวลา เหล่านั้น อาจนัดแนะเวลาอื่นกับอาจารย์ก็ ได้

5 ตำราและเอกสารประกอบการ เรียน • ตำราหรือเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับหลัก เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่ระบุไว้ในแนวการ บรรยาย วิชานี้ (Course Outline) หรือที่ อาจารย์ผู้สอนแนะนำมีในห้องสมุดป๋วยที่ ศูนย์รังสิต หรือที่ท่าพระจันทร์ • เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.210 ซึ่ง จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาสามารถ ซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายเอกสาร ชั้นล่างคณะ เศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ และ จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ( ศูนย์รังสิต ) ทุกวัน ทำการ

6 ตำราภาษาไทย • วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2541 ( พิมพ์ครั้งที่ 5 ), สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำราภาษาอังกฤษ •Lipsey, Richard G., Paul N. Courant, Douglas D. Purvis, and Peter O. Steiner, Economics, 11th edition 1996. (L & S). *****( แนะนำ ) •McConnell, C.R., and Brue, Stanley C., Economics 13th ed. 1996. (MC) •Samuelson, P.A. and Nordhaus W.D., Economics, Fifteenth edition 1998.

7 การวัดผล • คะแนนประกอบด้วยการสอบกลางภาค สอบ ไล่ปลายภาค การทำแบบฝึกหัด และ ทดสอบย่อย ดังนี้ •1) การสอบกลางภาค 35 คะแนน •2) การสอบไล่ปลายภาค 50 คะแนน •3) การทำแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 15 คะแนน • หมายเหตุ : มีการเช็คชื่อหรือสุ่มทดสอบ ในห้องเรียน ถ้าขาดเกิน 3 ครั้ง จะไม่มีสิทธิ สอบไล่ • และหากนักศึกษาทำคะแนนได้ต่ำกว่า 45 คะแนน จะได้รับเกรด F และหากนักศึกษาทำ คะแนนได้เกินกว่า 85 คะแนนจะได้รับเกรด A สำหรับเกรดอื่นๆพิจารณาโดยใช้กลุ่มเป็น เกณฑ์

8 ห้องทำงานอาจารย์ • ท่าพระจันทร์ • ห้อง 451 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. ( 02 ) 613 – 2418 • วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ( นัดหมายล่วงหน้า ) • รังสิต : ห้องพักอาจารย์ อาคารวิจัย 244 • วันอังคาร เวลา 10.00 – 11.00 น. และ 14.00 – 15.00 น • วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 11.00 น. •E-mail : ssrisuchart@econ.tu.ac.th

9 หัวข้อบรรยาย วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชา เศรษฐศาสตร์ • บทที่ 2 อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) และการกำหนดราคา (Price Determination) • ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน และการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ บางประการ • บทที่ 4 การผลิตและต้นทุนการผลิต • บทที่ 5 ตลาด โครงสร้างตลาด และ การกำหนดราคา • บทที่ 6 การกำหนดรายได้ ประชาชาติ

10 หัวข้อบรรยาย วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น • บทที่ 7 บทบาทของภาครัฐบาล และ นโยบายการคลัง • บทที่ 8 การเงิน การธนาคาร สถาบัน การเงิน และนโยบายการเงิน • บทที่ 9 บทบาทของเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ ในระบบเศรษฐกิจ • บทที่ 10 เศรษฐกิจไทยและการประยุกต์ ทฤษฎีเพื่อการอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt EC 210 Supachai Srisuchart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google