งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supachai Srisuchart ssrisuchart@econ.tu.ac.th

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การคำนวณผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชำระเงิน

3 วิธีการเรียนการสอน การศึกษาวิชานี้จะมีการบรรยาย สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ตามหัวข้อบรรยายที่กำหนดให้ในบทต่างๆ อาจารย์ผู้บรรยายอาจจะบรรยายเพียงบางหัวข้อ สำหรับหัวข้อที่ไม่มีการบรรยายนักศึกษาจะต้องอ่านและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง จากหนังสือหรือเอกสารประกอบคำบรรยายที่ได้แนะนำไว้ในแต่ละบท นอกจากนี้นักศึกษาควรมีการฝึกฝนตนเองด้วย จากแบบฝึกหัดที่ผู้บรรยายจะมอบให้นักศึกษาทุกบทที่กำหนดให้

4 การปรึกษาอาจารย์ เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ จะเข้าพบอาจารย์ผู้บรรยายได้ทั้งก่อนหรือหลังเวลาเข้าเรียน หรือถ้านักศึกษาไม่สะดวกในเวลาเหล่านั้น อาจนัดแนะเวลาอื่นกับอาจารย์ก็ได้

5 ตำราและเอกสารประกอบการเรียน
ตำราหรือเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่ระบุไว้ในแนวการบรรยาย วิชานี้ (Course Outline) หรือที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำมีในห้องสมุดป๋วยที่ศูนย์รังสิต หรือที่ท่าพระจันทร์ เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา ศ.210 ซึ่งจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาสามารถซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายเอกสาร ชั้นล่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ และจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ( ศูนย์รังสิต ) ทุกวันทำการ

6 ตำราภาษาไทย ตำราภาษาอังกฤษ
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2541 ( พิมพ์ครั้งที่ 5 ), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำราภาษาอังกฤษ Lipsey, Richard G., Paul N. Courant, Douglas D. Purvis, and Peter O. Steiner, Economics, 11th edition (L & S). *****( แนะนำ ) McConnell, C.R., and Brue, Stanley C., Economics 13th ed (MC) Samuelson, P.A. and Nordhaus W.D., Economics, Fifteenth edition 1998.

7 การวัดผล คะแนนประกอบด้วยการสอบกลางภาค สอบไล่ปลายภาค การทำแบบฝึกหัด และทดสอบย่อย ดังนี้ 1) การสอบกลางภาค คะแนน 2) การสอบไล่ปลายภาค คะแนน 3) การทำแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 15 คะแนน หมายเหตุ : มีการเช็คชื่อหรือสุ่มทดสอบในห้องเรียน ถ้าขาดเกิน 3 ครั้ง จะไม่มีสิทธิสอบไล่ และหากนักศึกษาทำคะแนนได้ต่ำกว่า 45 คะแนน จะได้รับเกรด F และหากนักศึกษาทำคะแนนได้เกินกว่า 85 คะแนนจะได้รับเกรด A สำหรับเกรดอื่นๆพิจารณาโดยใช้กลุ่มเป็นเกณฑ์

8 ห้องทำงานอาจารย์ ท่าพระจันทร์
ห้อง 451 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร . ( 02 ) 613 – 2418 วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา น. – น. (นัดหมายล่วงหน้า ) รังสิต: ห้องพักอาจารย์ อาคารวิจัย 244 วันอังคาร เวลา – น. และ – น วันพฤหัสบดี เวลา – น.

9 หัวข้อบรรยาย วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ บทที่ 2 อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) และการกำหนดราคา (Price Determination) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน และการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจบางประการ บทที่ 4 การผลิตและต้นทุนการผลิต บทที่ 5 ตลาด โครงสร้างตลาด และการกำหนดราคา บทที่ 6 การกำหนดรายได้ประชาชาติ

10 หัวข้อบรรยาย วิชา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 7 บทบาทของภาครัฐบาล และนโยบายการคลัง บทที่ 8 การเงิน การธนาคาร สถาบันการเงิน และนโยบายการเงิน บทที่ 9 บทบาทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในระบบเศรษฐกิจ บทที่ 10 เศรษฐกิจไทยและการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อการอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google