งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์ ครั้ ง ที่ วันที่หัวข้อบรรยายห้วข้อ ปฏิบัติการ กำหนดส่ง การบ้าน / โครงงาน 1 8 ม. ค. 47 HTML 2 15 ม. ค. 47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์ ครั้ ง ที่ วันที่หัวข้อบรรยายห้วข้อ ปฏิบัติการ กำหนดส่ง การบ้าน / โครงงาน 1 8 ม. ค. 47 HTML 2 15 ม. ค. 47."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์ ครั้ ง ที่ วันที่หัวข้อบรรยายห้วข้อ ปฏิบัติการ กำหนดส่ง การบ้าน / โครงงาน 1 8 ม. ค. 47 HTML 2 15 ม. ค. 47 ASP Homework 1/Group Members 3 22 ม. ค. 47 ASP.NETASP & Database Homework 2/Proposals 4 29 ม. ค. 47 ADO.NET & Data Binding ASP.NETHomework 3/Requirements 5 5 ก. พ. 47 Control StatementsASP.NET & ADO.NET Homework 4/Conceptual Design 612 ก. พ. 47 Object-Oriented Programming ASP.NET & Component s Homework 5 719 ก. พ. 47 Cookies/Session/CSSLab ExamHomework 6/Detailed Design 826 ก. พ. 47 File Management/E- mail/Authentication Project Implementat ion Homework 7 9 4 มี. ค. 47 User Interface/Client- side Scripts Project Implementat ion Homework 8 10 11 มี. ค. 47 Distributed Object Technologies Project Implementat ion Homework 9 11 18 มี. ค. 47 Web ServicesProject Implementat ion Homework 10 12 25 มี. ค. 47 EncryptionProject Presentatio n Project Final Report

2 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น โครงงาน 50% สอบปฏิบัติการ 20% การบ้าน 10% สอบปลายภาค 20%

3 Cookie Session CSS เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development

4 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด และประยุกต์ใช้ Cookie นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด และประยุกต์ใช้ Session Object นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด และประยุกใช้ CSS

5 หัวข้อบรรยาย สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

6 เวลา 3 ชั่วโมง สามารถใช้ได้ทั้ง ASP หรือ ASP.NET ในการพัฒนา ให้ออกแบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ขอให้นักศึกษานั่งเครื่องเว้น เครื่อง สอบปฏิบัติการ

7 ให้นักศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการ และบริการค้นหา หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท โทรศัพท์ไทย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมี ความต้องการของระบบดังนี้  เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถเพิ่มและ ลบ รายละเอียดของลูกค้าซึ่ง ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่และจังหวัด  บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาหมายเลข โทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตได้ สอบปฏิบัติการ

8

9

10

11

12 หัวข้อบรรยาย สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

13 Cookie

14 user = “Somsri”

15 Cookie user = “Somsri”

16 Cookie ระบุตัวผู้ใช้บริการเว็บ เก็บค่าปรับแต่งของผู้ใช้ เก็บข้อมูลการบราวซ์เว็บของผู้ใช้

17 Cookie Reference มณีโชติ สมานไทย, การเขียน โค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546, หน้า 117-120

18 หัวข้อบรรยาย สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

19 Session

20 Somsri Somchai Somying Somsri Somchai Somying

21 Session Somsri Somchai Somying user:Somsri age:26 user:Somchai age:37 user:Somying age:17

22 Session เก็บค่าปรับแต่งของผู้ใช้ขณะนั้นๆ เก็บข้อมูลชั่วคราวของผู้ใช้ ขณะนั้น ตรวจสอบการ Login ของผู้ใช้

23 Session Reference มณีโชติ สมานไทย, การเขียน โค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546, หน้า 386-390

24 หัวข้อบรรยาย สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

25 Cascading Style Sheet (CSS)

26 Reference http://www.w3schools.com/css/

27 หัวข้อบรรยาย Cookie Session CSS


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์ ครั้ ง ที่ วันที่หัวข้อบรรยายห้วข้อ ปฏิบัติการ กำหนดส่ง การบ้าน / โครงงาน 1 8 ม. ค. 47 HTML 2 15 ม. ค. 47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google