งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต (Information Technology for Life) รหัสวิชา GSC 0107 3(2-2) หน่วยกิต ผู้สอน อาจารย์จุฬา วลี มณีเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต (Information Technology for Life) รหัสวิชา GSC 0107 3(2-2) หน่วยกิต ผู้สอน อาจารย์จุฬา วลี มณีเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต (Information Technology for Life) รหัสวิชา GSC 0107 3(2-2) หน่วยกิต ผู้สอน อาจารย์จุฬา วลี มณีเลิศ

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิผลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความ รู้และการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น INTERNET, INTRANET, LAN เป็นต้น 2

3 เนื้อหาบรรยาย หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คาบ ) หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (8 คาบ ) หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ (4 คาบ ) หน่วยที่ 4 การประมวลผลข้อมูล (4 คาบ ) หน่วยที่ 5 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (6 คาบ ) และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน หน่วยที่ 6 อินเตอร์เน็ต (4 คาบ ) 3

4 กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย ค้นคว้า - รายงาน - อภิปราย ปฏิบัติการ 4

5 โปรแกรมสำเร็จรูป 1.Microsoft Words 2. Microsoft Excel 3. Microsoft PowerPoint 4. Microsoft Access 5. Microsoft FrontPage 5

6 การวัดผล 100 = ทฤษฎี : ปฏิบัติ (55-45) ทฤษฎี คะแนน 55 คะแนน ประกอบด้วย - กิจกรรมการเรียนรู้ 10 % - แบบฝึกหัด - รายงาน - สอบย่อย - คะแนนเข้าห้องเรียน - สอบกลางภาคเรียน ( บทที่ 1-3)20 คะแนน - สอบปลายภาคเรียน ( บทที่ 4-6)25 คะแนน 6

7 ปฏิบัติ คะแนน 45 คะแนน ประกอบด้วย - สอบปฏิบัติ 25 % - มีงานให้ทำในคาบทุกคาบ - นัดสอบเป็นช่วง ๆ เมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่อง - แบบฝึกหัดปฏิบัติ 10 % - แบบฝึกหัด - แบบทดสอบย่อย - ชิ้นงานของโปรแกรมสำเร็จรูป 10 % - แผ่นพับ - ใบปลิว - อื่น ๆ 7

8 การประเมินผล 80 % ขึ้นไป = A 75 - 79 % = B+ 70 - 74 % = B 65 - 69 % = C+ 60 - 64 % = C 55 - 59 % = D+ 50 - 54 % = D ต่ำกว่า 50 % = E 8

9 เอกสารประกอบการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9

10 ห้องพักอาจารย์ อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ ห้อง 221 ตึก 2 ชั้น 2 10


ดาวน์โหลด ppt 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิต (Information Technology for Life) รหัสวิชา GSC 0107 3(2-2) หน่วยกิต ผู้สอน อาจารย์จุฬา วลี มณีเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google