งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

742804 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อองค์การ. 742804 IT for Organizations โครงร่างรายวิชา ผู้สอน วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours แผนการสอน การประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "742804 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อองค์การ. 742804 IT for Organizations โครงร่างรายวิชา ผู้สอน วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours แผนการสอน การประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 742804 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อองค์การ

2 742804 IT for Organizations โครงร่างรายวิชา ผู้สอน วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours แผนการสอน การประเมินผล เอกสารประกอบการสอน

3 ผู้สอน ดร. ทิพยา จินตโกวิท ห้อง 3A10 thippaya.chintakovid@gmail.co m โครงร่างรายวิชา > ผู้สอน

4 โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิง ธุรกิจขององค์กร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการตัดสินใจเลือก และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

5 โครงร่างรายวิชา > คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วิชานี้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับองค์การและพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิค เช่น โอกาส และความท้าทายของระบบสารสนเทศ บทบาททางยุทธวิธีของ ระบบสารสนเทศ รูปแบบองค์การและกระบวนการทางธุรกิจ การ จัดการข้อสนเทศและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารแยกตามระดับ ประเภท สถานะ รูปแบบการตัดสินใจของบุคคลและองค์การ ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลข้อมูล ซอฟต์แวร์ทางด้าน สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรข้อมูล ระบบโทรคมนาคมที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสารสนเทศ ภายในองค์การ การวางแผนและวิธีประยุกต์ระบบสารสนเทศใน ยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตขององค์การ การแบ่งชั้น ระบบ ทฤษฎีข้อสนเทศและกระบวนการตัดสินใจ การออกแบบ องค์การใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ ทางเลือกสำหรับวิธีการสร้าง ระบบแบบต่างๆ การเลือกและประเมินผลระบบสารสนเทศ การ ประกันคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ และความสำเร็จและความ ล้มเหลวของการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน

6 โครงร่างรายวิชา > Office Hours Office hours 16.00-17.00 ทุกวันพฤหัสบดี ( หลังเลิก เรียน ) หรือ นัดหมายทางอีเมล

7 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน แผนการสอน สัปดาห์ที่ 8 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 14 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค

8 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล การประเมินผล งานกลุ่ม 20% สอบย่อย 10% สอบกลางภาค 30% สอบปลายภาค 40%

9 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล การส่งงาน งานทุกชิ้นต้องส่งในชั้นเรียนของสัปดาห์ที่ กำหนด ไม่มีคะแนนให้กับงานที่ส่งช้ากว่า กำหนด การคัดลอกผลงานของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ ควรกระทำ และหากตรวจพบ งานชิ้นนั้นจะ ไม่ได้รับการตรวจและให้คะแนน

10 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล การส่งงาน สำหรับการสอบย่อย นักศึกษาทุกคนต้อง เข้าสอบในวันที่กำหนด หากไม่เข้าสอบ จะถือว่าสละสิทธิ์ ( นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาสอบ )

11 โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน [1] Laudon, K. and Laudon, J. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 11th ed. Pearson Education Inc., 2010. [2]Turban, E., et al. Information Technology for Management. 6th ed. John Wiley & Sons (Asia), Pte., Ltd, 2008. [3]Haag, S., Baltzan, P., and Phillips, A. Business Driven Technology. 2nd ed. McGraw-Hill Irwin, 2008.

12 โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน [4] ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจร นันทน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. [5] ดารณี พิมพ์ช่างทอง. ระบบสารสนเทศใน องค์กร. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2552.


ดาวน์โหลด ppt 742804 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อองค์การ. 742804 IT for Organizations โครงร่างรายวิชา ผู้สอน วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours แผนการสอน การประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google