งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย Data Communication and Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย Data Communication and Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย Data Communication and Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 2 รายละเอียดรายวิชา ชื่อวิชาการสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย Data Communication and Network รหัส สภาพรายวิชาวิชาชีพเฉพาะใน หลักสูตรปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ( ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ ) คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายงานสื่อสาร สัญญาณสื่อสาร การ ส่งผ่านข้อมูลในแบบต่างๆ ระบบข่ายการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้งาน ชนิดของข่ายงาน คอมพิวเตอร์ หลักการสื่อสารข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ เครือข่าย ลักษณะ รูปแบบเครือข่ายต่างๆ วิธีการเข้าถึงและวิธีการของคอมพิวเตอร์แบบ ต่างๆ ของการสื่อสาร

3 3 การแบ่งหน่วยเรียน แบ่งเนื้อหาเป็น 9 หน่วยเรียนคือ พื้นฐานความรู้ของระบบการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางในการส่งข้อมูล การเชื่อมโยงและประเภทของระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อและการสื่อสารตามโครงสร้าง ระบบเปิด ระบบโครงข่ายโทรศัพท์และสื่อสารระยะไกล เครือข่ายระบบ LAN แบบ Ethernet เครือข่าย ISDN และ ATM ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่ายหลายแบบ (Internetworking)

4 4 คะแนน ผลงานที่มอบหมาย 10 คะแนน หรือ 10 % พิจารณาจากกิจนิสัย ความตั้งใจ และ การเข้าร่วมกิจกรรม 10 คะแนนหรือ 10 % การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 80 คะแนน หรือ 80 %

5 5 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ A คะแนนร้อยละ ได้ B+ คะแนนร้อยละ ได้ B คะแนนร้อยละ ได้ C+ คะแนนร้อยละ ได้ C คะแนนร้อยละ ได้ D+ คะแนนร้อยละ ได้ D คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ F

6 6 ข้อมูลผู้สอน นายประกาย นาดี วศ. ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / ศูนย์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Home page:

7 7 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย Data Communication and Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google