งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 รายละเอียดรายวิชา ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย Data Communication and Network รหัส สภาพรายวิชา วิชาชีพเฉพาะในหลักสูตรปริญญาตรี จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบ) คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายงานสื่อสาร สัญญาณสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูลในแบบต่างๆ ระบบข่ายการสื่อสารและการประยุกต์ใช้งาน ชนิดของข่ายงานคอมพิวเตอร์ หลักการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบเครือข่าย ลักษณะ รูปแบบเครือข่ายต่างๆ วิธีการเข้าถึงและวิธีการของคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ของการสื่อสาร

3 การแบ่งหน่วยเรียน แบ่งเนื้อหาเป็น 9 หน่วยเรียนคือ
พื้นฐานความรู้ของระบบการสื่อสารข้อมูล สื่อกลางในการส่งข้อมูล การเชื่อมโยงและประเภทของระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อและการสื่อสารตามโครงสร้างระบบเปิด ระบบโครงข่ายโทรศัพท์และสื่อสารระยะไกล เครือข่ายระบบ LAN แบบ Ethernet เครือข่าย ISDN และ ATM ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่ายหลายแบบ (Internetworking)

4 คะแนน ผลงานที่มอบหมาย 10 คะแนน หรือ 10 %
ผลงานที่มอบหมาย 10 คะแนน หรือ 10 % พิจารณาจากกิจนิสัย ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 10 คะแนนหรือ % การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 80 คะแนน หรือ 80 %

5 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ A
คะแนนร้อยละ ได้ B+ คะแนนร้อยละ ได้ B คะแนนร้อยละ ได้ C+ คะแนนร้อยละ ได้ C คะแนนร้อยละ ได้ D+ คะแนนร้อยละ ได้ D คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ได้ F

6 ข้อมูลผู้สอน นายประกาย นาดี วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายประกาย นาดี วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Home page:

7 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google